Історія та культура України

Спеціальність:
051
073
075
076
101 «
122
141
181
193
201
203
241
263
281
СВО:
Бакалавр
Курс:
1
Провідний викладач:
Михайлов Володимир Вікторович
Посилання:

Мета:

− засвоєння та розуміння студентами історії виникнення та формування українського народу та української державності, утвердження національної самобутності, висвітлення політичної діяльності соціальних груп в Україні на відповідних етапах історичного розвитку;

− вивчення здобутків української матеріальної та духовної культури від її витоків до сьогодення, визначення ролі і місця вітчизняної культури у світовій та європейській культурній спадщині.
Завдання курсу полягає в тому, щоб на основі наукових принципів, насамперед, принципу історизму, поглядів учених істориків, прогресивних вітчизняних та зарубіжних авторів, об’єктивно вивчити явища та процеси в історії суспільно-політичного і культурного життя України в зв’язку з розвитком світової цивілізації; cформувати громадянські якості – патріотизм та повагу до Батьківщини; показати роль народу і окремих особистостей в розвитку суспільства; пізнати моральні і етичні цінності людства в їх розвитку, зрозуміти такі категорії, як честь, обов’язок перед суспільством.
Знати:
 поняття про місце курсу в системі гуманітарних наук, його предмет і завдання, методи історичного дослідження та наукову періодизацію;
 особливості розвитку людського суспільства на території України у доісторичні часи, проблеми у дослідженні етногенезу слов’ян;
 соціально-політичний і економічний устрій держав Київська Русь та Галицько-Волинської держави у часи їх становлення, розквіту і занепаду;
 причини та наслідки втрати українським народом своєї державності й захоплення його земель Литовським князівством і Польщею, еволюцію соціально-економічного і політичного життя українських земель у ХІV − ХVІІ ст.;
 причини виникнення українського козацтва та його роль в суспільно-політичній історії України, процес становлення та еволюцію козацької державності кінця козацької державності та значення договору з Москвою 1654 р. для подальшої долі України;
 суспільно-політичний та економічний розвиток України в умовах відсутності державності XIX – початку XX ст., та особливості політичної боротьби в період української революції у 1917 − 1920 рр., – українське питання в міжнародній політиці напередодні та на початку Другої світової війни, особливості суспільно-політичної ситуації в Україні, законодавче оформлення кордонів України;
 соціально-економічні процеси та політичне становище в Україні у другій половині 40-х – першій половині 80-х років;
 досягнення та проблеми розвитку державності України в сучасних умовах;
 основні поняття культури, її функції та роль у формуванні особистості, теоретичні джерела формування української культурологічної думки, особливості та специфіку розвитку української культури;
 набутки матеріальної і духовної культури українського народу; закономірності виникнення, розвитку та функціонування культур регіонів України, їх взаємозв’язок і наступність;
 досягнення, місце та роль української культури в контексті світової культури.
Вміти:
 користуватися науковою літературою в процесі підготовки до семінарського заняття та при написанні реферату;
 логічно та доказово усно викласти матеріал, відповісти на поставлені питання;
 використовуючи наукову літературу проводити аналіз різних поглядів істориків щодо місця Київської держави в історії українського народу та етногенезу українців;
 на підставі аналізу історичних фактів виявляти причини руйнування української державності та особливості існування українського народу під владою Литви та Польщі у ХІV − ХVІІ ст.;
 на основі наявних наукових джерел визначити досягнення і хиби козацької державності та місце козацтва в політичній Історії України;
 виявити причини піднесення національного руху в Україні наприкінці XIX – початку XX ст., особливості у становленні українських партій та аналізувати їх програми, втілення програмних положень у практичній діяльності в роки української національно-демократичної революції 1917 −1920-хрр.;
 визначити причини та наслідки соціалістичних перетворень в Україні у 20-х − 30-х рр. XX ст., виявити витоки українського націоналізму і особливості практичної діяльності ОУН; показати місце і роль українського народу у роки Другої світової війни;
 аналізувати суспільно-політичні та економічні процеси в Україні 40-х 80-х рр. і виділити основні причини необхідності змін; на підставі аналізу історичних фактів та сучасної суспільно-політичної і економічної ситуації в Україні робити певні прогнози щодо подальшого розвитку України, бачити за програмними положеннями реальну діяльність українських партій у розв’язанні проблем нашого суспільства;
 утверджувати гуманістичні ідеї, моральні та етичні засади у процесі здійснення професійної діяльності;
 орієнтуватися в основних етапах розвитку та еволюції української культури та теоретичних формах рефлексії над нею; берегти і примножувати культурні надбання українського народу, визначити роль української культури у контексті всесвітнього процесу та її місце і значення у системі загальнолюдської цивілізації.
Бути ознайомленними:
– з основними подіями української історії та культури, перспективами подальшого розвитку України;
– з основними методами історико-культурного дослідження і прийомами застосування їх при аналізі історико-культурних подій; принципами утворення та діяльності політичних партій України.

2021-2022 н.р.

РОБОЧІ ПРОГРАМИ

Робоча програма навчальної дисципліни «Історія та культура України» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 201 «Агрономія», 21-22н.р.

Робоча програма навчальної дисципліни «Історія та культура України» для1 здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 203 «Садівництво та виноградарство», 21-22н.р.

Робоча програма навчальної дисципліни «Історія та культура України» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 073 «Менеджмент», 21-22н.р.

Робоча програма навчальної дисципліни «Історія та культура України» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 075 «Маркетинг» , 21-22н.р.

Робоча програма навчальної дисципліни «Історія та культура України» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 101 «Екологія», 21-22н.р

Робоча програма навчальної дисципліни «Історія та культура України» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки», 21-22 н.р.

Робоча програма навчальної дисципліни «Історія та культура України», ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 21-22н.р.

Робоча програма навчальної дисципліни «Історія та культура України» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування», 21-22н.р.

СИЛАБУСИ

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «ІСТОРИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО». 242 «Туризм». 2021-2022 н.р.

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «ІСТОРІЯ ТА КУЛЬТУРА УКРАЇНА» 282 Публічне управління та адміністрування. 2021-2022н.р.

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «ІСТОРІЯ ТА КУЛЬТУРА УКРАЇНИ». 073 «Менеджмент». 2021-2022 н.р.

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «ІСТОРІЯ ТА КУЛЬТУРА УКРАЇНИ». 075 «Маркетинг». 2021-2022 н.р.

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «ІСТОРІЯ ТА КУЛЬТУРА УКРАЇНИ». 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». 2021-2022 н.р.

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «ІСТОРІЯ ТА КУЛЬТУРА УКРАЇНИ». 101«Екологія». 2021-2022 н.р. СИЛАБУС з навчальної дисципліни «ІСТОРІЯ ТА КУЛЬТУРА УКРАЇНИ».122 Компютерні науки. 2021-2022 н.р.

2020-2021 навчальний рік

Робоча програма навчальної дисципліни «Історія та культура України» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 131 «Прикладна механіка», 2к., 4с., Мельник О.О. (2)

Робоча програма навчальної дисципліни «Історія та культура України» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 201 «Агрономія»; 1к., 2с., Мельник О.О. (2)

Робоча програма навчальної дисципліни «Історія та культура України» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 203 «Садівництво і виноградарство», 1к., 2с, Мельник О.О. (2)

Робоча програма навчальної дисципліни «Історія та культура України» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування», 2к., 4с, Мельник О.О

Історія та культура України. Силабус для здобувачів спеціальності 193 Геодезія та землеустрій (за скороченим терміном навчання), Михайлов В.В.

Силабус з дисциплiни Iсторiя та культура Украiни зi спецiальностi 203 Садiвництво i виноградарство. Мельник О.О.

Робоча програма навчальної дисципліни «Історія та культура України» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 203 «Садівництво і виноградарство»

Робоча програма навчальної дисципліни «Історія та культура України» зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 1к., 1 с., Мельник О.О.

2019-2020 навчальний рік

ПРОГРАМА НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВО – СИЛАБУС з дисципліни Історія та культура України; 263 Цивільна безпека

ПРОГРАМА НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВО – СИЛАБУС з дисципліни Історія та культура України; 073 Менеджмент

ПРОГРАМА НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВО – СИЛАБУС з дисципліни Історія та культура України;051 Економіка

Робоча програма “Облік і опадаткування” IКУ_2019-2020 н.р.

Робоча програма “Фінанси банківська справа та страхування” IКУ_2019-2020 н.р.

Робоча програма Геодезія та землеустрій Історія та культура України.

Робоча програма Готельно-ресторанна справа Історія та культура України.

Робоча програма Екологія Історія та культура України. Харчові технології

Робоча програма Історія та культура України. Цивільна безпека

Робоча програма Історія та культура України.

Робоча програма Економіка Історія та культура України.

Робоча програма Маркетинг Історія та культура України.

Робоча програма Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Робоча програма Історія та культура України. Публічне управління

Робоча програма Історія та культури України. Менеджмент

Робоча програма з дисципліни Іст. та культ. Укр. -СВ , 1к.

Робоча програма з дисципліни Іст. та культ. Укр., АГ 1

Робоча_програма_дисциплiни_Iсторiя_та_кул_тура_Украiни_зi_спецiал_ностi_141_ЕЕЕ-конвертирован

Рекомендована література з дисципліни Історія та культура України

2018-2019 навчальний рік

Робоча програма – ІСТОРІЯ ТА КУЛЬТУРА УКРАЇНИ – ЕЕЕ 2018-2019 навчальний рік

Робоча програма -ІСТОРІЯ ТА КУЛЬТУРА УКРАЇНИ – ГРС 2018-2019 навчальний рік

Робоча програма-ІСТОРІЯ ТА КУЛЬТУРА УКРАЇНИ-АГ,СВ 2018-2019 навчальний рік

Робоча програма-ІСТОРІЯ ТА КУЛЬТУРА УКРАЇНИ-ЕК, ГЗ, ЦБ 2018-2019 навчальний рік

Робоча програма-ІСТОРІЯ ТА КУЛЬТУРА УКРАЇНИ-КН 2018-2019 навчальний рік

Робоча програма-ІСТОРІЯ ТА КУЛЬТУРА УКРАЇНИ-ХТ 2018-2019 навчальний рік

Історія та культура України. Методичні вказівки для самостійної роботи 208 Агроінженерії

Методичні вказівки до практичних занять з Історії та культури України.141 Електроенергетика,електротехніка та електромеханіка 2017 

Методичні_вказівки_та_список_літератури_з_дисципліни_Історія_та_культура_України_Мельника_О.О.

c

Методичні рекомендації з Історії та культури України для самостійної роботи 051 Кономіка

Методичні рекомендації з Історії та культури України для самостійної роботи 201 агрономія

Методичні рекомендації з Історії та культури України для самостійної роботи263 Цивільна безпека

Методичні рекомендації з Історії та культури України до практичних занять201Агрономія Методичні рекомендації з Історії та культури України досемінарських занять263Цивільна безпека

Методичні рекомендації з Історії та культури Українидля самостійної роботи 075Маркетинг

Методичні_рекомендації з Історії та культури України до практичних занять 051Економіка Методичні_рекомендації з Історії та культури України до самостійної роботи181Харчові технологі

Методичні_рекомендації з Історії та культури Українидо практичних занять181Харчові технології