Методика викладання у Вищій школі

Спеціальність:
181
СВО:
Магістр
Курс:
1
Провідний викладач:
Тараненко Галина Григорівна

Метою дисципліни «Методика викладання у ВНЗ» є вивчення нових вимог до вищої освіти з точки зору економічних, соціальних, демографічних, екологічних факторів; ознайомлення з процесами, які відбуваються у європейському освітньому просторі та з новітніми методами і формами навчання; озброєння здобувачів вищої освіти теоретичними положеннями побудови навчального процесу у ВНЗ, формування основних компетенцій, необхідних для викладацької діяльності та становлення здобувача вищої освіти як викладача.
Завданнями дисципліни є:
— формування усвідомлення нової ролі вищої освіти в умовах глобалізації;
— ознайомлення з основними проблемами адаптації вищої освіти України до вимог Болонського процесу;
— засвоєння основних принципів організації навчального процесу у вищих навчальних закладах України;
— оволодіння практичними навичками та методами проведення занять у вищій школі;
— усвідомлення внутрішніх механізмів навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі;
— набуття навичок з планування та реалізації на практиці різних форм, методів, засобів навчання, враховуючи специфіку спеціальності;
— забезпечення власного педагогічного становлення здобувачів вищої освіти як викладачів;
— засвоєння теоретико-методологічних і методичних основ викладання на сучасному етапі розвитку вищої освіти;
— оволодіння організаційними формами, технологіями і методами навчання у вищій школі;
— поглиблення знання з культури педагогічного спілкування у ВНЗ.
Здобувач вищої освіти повинен знати:
— Закон України «Про вищу освіту» (нова редакція);
— систему стандартів вищої освіти;
— основні принципи освіти;
— систему освіти, освітньо-кваліфікаційні рівні та структуру вищих навчальних закладів України;
— права та обов’язки учасників навчально-виховного процесу;
— зміст навчання та його компоненти;
— вимоги до складу і змісту навчально-методичної документації зі спеціальності та дисципліни;
— роль навчального плану та навчальної програми у відображенні змісту навчання;
— методи навчання, їх класифікацію, функції та специфіку добору;
— зміст та особливості нових технологій навчання у вищий школі;
— науковий зміст лекції, її функції та дидактичні принципи її побудови;
— види семінарських, практичних та лабораторних занять, дидактичні вимоги до їх проведення;
— особливості організації та проведення тренінгових занять;
— методику організації та проведення самостійної роботи, консультацій та індивідуальних занять;
— особливості науково-дослідної та практичної підготовки викладачів і здобувачів вищої освіти у ВНЗ;
— види і форми контролю у вищому навчальному закладі;
— роль виховної роботи у виші, її види та форми.
Здобувач вищої освіти повинен вміти:
— організовувати та аналізувати свою науково-педагогічну діяльність;
— планувати навчальні заняття відповідно до навчального плану та програми дисципліни;
— логічно структурувати зміст навчального матеріалу;
— складати навчальну і робочу навчальну програми;
— організовувати та проводити заняття різних видів та форм;
— забезпечувати послідовність викладення матеріалу та міждисциплінарні зв’язки;
— застосовувати прийоми створення проблемних ситуацій;
— організовувати та проводити семінарські, практичні та лабораторні заняття;
— застосовувати різні методи навчання у процесі викладання навчальних дисциплін;
— вдало обирати методи та засоби навчання й контролю;
— організувати та керувати пізнавальною діяльністю здобувачів вищої освіти, формувати у них критичне мислення та уміння здійснювати діяльність з усіма її складовими;
— аналізувати навчальну та навчально-методичну літературу, використовувати її у педагогічній практиці;
— організовувати самостійну роботу здобувачів вищої освіти;
— здійснювати контроль і оцінку результатів навчально-пізнавальної діяльності;
— проводити корекцію процесу навчання;
— діагностувати результати навчання у ВНЗ;
— планувати та організовувати виховну роботу у виші.

2020-2021 н.р.

Робоча програма навчальної дисципліни «Методика викладання у вищих навчальних закладах» для здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» зі спеціальності 263 «Цивільна безпека», 1к., 2с., Адамович А.Є.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОI ДИСЦИПЛIНИ «Методика викладання у вищiй школi» для здобувачiв ступеня вищоi’ освiти «Магiстр» зi спецiальностi 181 «Харчовi технологii’» (на основi ОС Бакалавр)

«МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ». Силабус для здобувачів ступеня вищої освіти «магістр» факультету агротехнологій та екології спеціальності 181 «Харчові технології»

2019-2020 н.р.

робоча_програма_Методика_викладання_у_вищій_школі_1_МБ_ХТ

Теми_доповідей_ПМК_2

ЗАКОН_про_освіту

ЗАКОН_про_вищу_освіту

2018-2019 н.р.

Робоча програма-Методика викладання у вищій колі-ЦБ 2018-2019 навчальний рік

Робоча програма-Методика викладання у вищій школі-ХТ 2018-2019 навчальний рік

Література