Данченко Олена Олександрівна

Посада: Професор кафедри харчових технологій та готельно-ресторанної справи

Базова вища освіта: Закінчила хімічний факультет Дніпропетровського державного університету.

Вчене звання: Професор
1990 рік - отримала вчене звання доцента кафедри органічної і біологічної хімії.
У 2011 році присвоєно звання професора кафедри органічної і біологічної хімії.

Науковий ступінь: Доктор сільськогосподарських наук
У 1986 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Циклічні алкоксифосфорани на основі поліфторированих аліфатичних альдегідів» за спеціальністю 02.00.03 – органічна хімія та 02.00.08 – хімія елементорганічних сполук.
У 2010 році захистила дисертацію на тему «Антиоксидантний статус свійських гусеподібних за різного антропогенного навантаження» за спеціальністю 03.00.04 – біохімія на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук.

Ідентифікатори науковця:

Галузь наукових інтересів:

  • Використання фітонутрієнтів для зберігання м’ясної продукції

Досвід наукової та викладацької діяльності:
З 01.04.2017 працює в Таврійському державному агротехнологічному університеті працює з на посаді професора кафедри.

Види і результати професійної діяльності д.с-г.н Данченко Олени Олександрівни

Основні наукові праці

ПЕРЕЛІК Майборода Д.О. Екстракт вівса як технологічний засіб підвищення якості м’яса гусей / Д.О. Майборода, О.О. Данченко, Л.М. Здоровцева, А.С.Федорко, М.М. Данченко, Н.П. Загорко // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь, 2020. - Вип. 20. –Т.1. – С. 203-212.

Danchenko O. Extract of oats as a modulator of fatty acid composition of geese tissues in the conditions of physiological stress / O. Danchenko, L. Zdorovtseva, O. Vishchur, О. Koshelev, T. Halko, M. Danchenko, Y. Nikolayeva, D. Mayboroda // BIOLOGIJA. 2020. Vol. 66. No. 1 P. 27 – 34.

Danchenko O. Influence of oat seed extract bioflavonoids on the antioxidant status of geese / O. Danchenko, L. Zdorovtseva, M. Danchenko, O. Yakoviichuk, T. Halko, E. Sukharenko, Yu. Nicolaeva // Modern Development Paths of Agricultural Production- Trends and Innovations SPRINGER.- 2019.- Series Title: N/A.-750 P. 633- 640.

Gryshchenko V. Modification of Modeling Method of Toxic Dystrophy of Liver in Rats / V. Gryshchenko, O. Danchenko, V. Musiychuk // Modern Development Paths of Agricultural Production- Trends and Innovations SPRINGER.- 2019.- Series Title: N/A.-750 P. 689-699.

Danchenko M. The effect of vitamin E on the quality of geese meat / M. Danchenko, H. Ruban, O. Danchenko, O.Yakoviichuk, V. Klimashevskyi, T.Konovalenko, O. Sukharenko, T. Haponenko // BIOLOGIJA. – 2019. – Vol. 64, No4. – P. 259-266.

Данченко О.О. Вплив екстракту вівса посівного на псування гарбуза при зберіганні/ О.О. Данченко, Л.М.Здоровцева, М.М.Данченко, Д.О. Майборода, В.В. Коляденко, А.С. Федорко, Т.М. Гапоненко// Праці Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного. – Мелітополь, 2019. - Вип. 19. –Т.3. – С.200-205

Данченко О.О. Особливості процесів пероксидного окиснення та змін жирнокислотного складу ліпідів сьомги при зберіганні/ О.О. Данченко, О.В. Яковійчук, Л.М.Здоровцева, М.М.Данченко, Д.О.Майборода// Науковий вісник ТДАТУ. – Мелітополь, 2019. - Вип. 8. –Т.2. – С. 1-9.

Яковійчук О.В., Данченко О.О., Данченко М.М., Федорко А.С., Гапоненко Т.М. Вплив вікасолу на активність дегідрогеназ циклу Кребса та стан системи антиоксидантного захисту м’язів шлунка гусей. Біоресурси і природокористування. 2019. 11, No 5-6. С. 15– 24.

Данченко О.О. Вітамін Е як інгібітор окисного псування м’яса гусей при зберіганні // О.О. Данченко, Г.В. Рубан, Л.М. Здоровцева, М.М. Данченко, Т.М. Гапоненко, В.В. Коляденко // Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва : Зб. наук. праць Білоцерк. нац. аграр. ун-т. – Біла Церква, 2019. Випуск 10 (105). – С. 21-25.

Яковійчук О.В., Данченко О.О., Данченко М.М., Федорко А.С., Кулик І.О. Жирнокислотний склад міокарду гусей за дії вікасолу. Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту. Сер. Біол. 2019. 77, No3. С. 32–38.

Яковійчук О.В., Данченко О.О., Данченко М.М., Федорко А.С., Гапоненко Т.М. Вплив вікасолу на окисно-відновні процеси міокарду гусей. Питання біоіндикації та екології. 2019. 24, No1. С. 133–144.

Данченко О.О. Антиоксидантна активність скелетних м’язів гусей у перед забійному періоді. / О.О. Данченко, Л.М. Здоровцева , М.М. Данченко, Г.В. Рубан // Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва: Збірник наук. праць БНАУ, 2018, No 1 (141). – С. 45-52.

Данченко О.О. Особливості впливу вітаміну Е на антиоксидантну активність скелетних м’язів гусей у перед забійному періоді / О.О. Данченко, Л.М. Здоровцева , М.М. Данченко, Г.В. Рубан // Аграрна наука і харчові технології: Збірник наук. праць ВНАУ, 2018, No 2 (101). – С.3-9.

Dzyuba N. Determining biological value and quality indicators of beverages of the drink-breakfast type / N. Dzyuba, L. Telezhenko, I. Kalugina,Y. Kozonova, M . Serdyuk, О. Danchenko, О. Sukharenko , L .Zdorovtseva, V. Hidzhelitsky // Східно-Європейський ЖУРНАЛ передових технологій, 2018, No 6/11 (96).– 6-15.

Рубан Г.В. Особливості антиоксидантного впливу вітаміну Е на окисні процеси у м’ясі гусей / Г.В. Рубан, О.В. Яковійчук, Т.І. Галько, О.О. Данченко // Біологія тварин. – 2017.- т.19, No3.- С.82-87.

Особливості підтримки балансу окисно-відновних реакцій в тканинах гусей наприкінці ембріонального та в ранньому постнатальному періоді онтогенезу / [О. В. Яковійчук, О. О. Данченко, Г. В. Рубан та ін.]. // Вісник Запорізького національного університету. Біологічні науки. – 2017. – No1. – C.106-114.

Serdyuk M. Substantiation of the choice of optimal concentrations of active ingredients of the antioxidant composition for treatment before storage / Serdyuk M., Velichko I., Priss O., Danchenko O., Kurcheva L., Baiberova S. // Technology audit and production reserves.– 2017.– Vol. 3/3 (35).– С. 44-49.

Priss O. The influence of antioxidant heat treatment on utilization of active oxygen forms during storage of cucumbers/ Priss, O., Danchenko, O., Yevlash, V., Zhukova, V., Verkholantseva, V., & Stepanenko, D // Technology audit and production reserves.– 2017. – Vol. 4/3 (36). – P. 35–41.

Колесник Д. М. Специфічність змін жирнокислотного складу ліпідів у тканинах гусей за дії біофлавоноїдів кропиви дводомної / Д. М. Колесник, Т. М. Дюжикова, О. О. Данченко // Сучасне птахівництво. – 2014. – № 5. – С. 23-27.

Данченко О.О. Тканинна специфічність адаптивної відповіді на оксидативний стрес у гусей/ О.О. Данченко, Л.М. Здоровцева, Ю.П. Пащенко, Г.В. Рубан , О.В. Яковійчук // Матеріали Українського біохімічного конгресу, 6-10 жовтня 2014 р., Київ. –2014. – C. 23

Антиоксидантна активність печінки і сер-ця гусей за різної Е-вітамінної забезпече-ності / О. О. Данченко, Ю. П. Пащенко, В. П. Бородай // Сучасне птахівництво. – 2013. – № 12. – С. 23-25.

Вплив антиоксидантних препаратів на ро-звиток гусей / Р. Кривошеєва, О. О. Дан-ченко // Магістерські читання: зб. наук. праць студ. та магістр. / МДПУ ім. Б. Хмельницького. – Мелітополь, 2013. – Вип. 6. – С. 34-39.

Вплив вівса посівного на перебіг процесів ліпопероксидації і жирнокислотний склад ліпідів печінки гусей / В. О. Хромишев, А. Л. Бобрик, О. О. Данченко // Фізіолого-біохімічні і технологічні аспекти охорони навколишнього середовища: тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (13 – 14 листопада 2013 р., м. Мелітополь) / МДПУ ім. Б. Хмельницького. – Мелітополь, 2013. – С. 37-39.

Вплив Е-вітамінної забезпеченості на антиоксидантний статус гусей в ембріональному і ранньому постнатальному онтогенезі / Ю. П. Пащенко, Т. М. Дюжикова, О. О. Данченко // Фізіолого-біохімічні і техно-логічні аспекти охорони навколишнього середовища: тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (13 – 14 листопада 2013 р., м. Мелітополь) / МДПУ ім. Б. Хмельницького. – Мелітополь, 2013. – С. 29-31.

Особливості функціонування системи антиоксидантного захисту в тканинах гусей в ембріональному і ранньому постнатальному періодах онтогенезу / О. О. Данченко, Л. М. Здоровцева, Ю. П. Пащенко, Г. В. Рубан // Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва : зб. наук. праць / БНАУ. – Біла Церква, 2013. – Вип.10(105). – С. 21-25.

Підвищення вмісту вітаміну Е в раціоні гусей в передзабійний період як спосіб стабілізації ліпідів у їхньому м’ясі [Елек-тронний ресурс] / О. О. Данченко, Г. В. Рубан, Л. М. Здоровцева. - on-line // На-укові доповіді Національного університе-ту біоресурсів і природокористування України: електрон. наук. фах. видання / НУБіП. - К., 2013. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe.

Порівняльна динаміка вмісту ТБК-активних продуктів у м’язовій тканині та печінці бройлерів кросу «Росс-508» в умовах застосування борошна кропиви дводомної / Д. М. Колєснік, Н. І. Горбач, О. В. Яковійчук, О. О. Данченко // Фізіолого-біохімічні і технологічні аспекти охорони навколишнього середовища: тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (13 – 14 листопада 2013 р., м. Мелітополь) / МДПУ ім. Б. Хмельницького. – Мелітополь, 2013. - С. 26-29.

Специфічність окисного псування і змін жирнокислотного складу ліпідів м'яса гу-сей під час його низькотемпературного зберігання / О. О. Данченко, Г. В. Рубан, В. П. Бородай // Сучасне птахівництво : науково - виробничий журнал. - 2013. - N 4. - С. 27-29.

Тканинна специфічність динаміки жирно-кислотного складу ліпідів гусей в умовах постнатальної адаптації / І. Ю. Бугонько, Н. В. Тарусова, А. В. Осіпенко, О. О. Данченко // Фізіолого-біохімічні і технологічні аспекти охорони навколишнього середовища: тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (13 – 14 листопада 2013 р., м. Мелітополь) / МДПУ ім. Б. Хмельницького. – Мелітополь, 2013. - С. 18-20.

Удосконалення технології виробництва продукції птахівництва: науково-допоміжний бібліографічний покажчик за 2001-2012 рр. / ТДАТУ, наукова бібліотека, укладач В. І. Мартинов, ред. д. с.-г. н. О. О. Данченко. – Мелітополь, 2013. – 39 с.

Вплив вітаміну Е на зміни жирнокислотного складу ліпідів м’яса гусей під час його низькотемпературного зберігання / Г. В. Рубан, Л. М. Здоровцева, О. О. Данченко // Материалы ХІІІ Украинской конференции по птицеводству с международным участием Актуальные проблемы современного птицеводства: матер XIII Укр. конф. … (17 – 20 сентября 2012 г., Алушта) / Ин-т живот. НААН Украины. – Алушта, 2012. - С. 391-396.

Жирнокислотний склад ліпідів мозку і серця гусей в умовах гіпо- і гіпероксії / Л. М. Здоровцева, В. О. Хромишев, О. О. Данченко // Біологічний вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького: наук. журнал / МДПУ ім. Б. Хмельницького. - Мелітополь, 2012. - № 3. - С. 9-18.

Механізми підтримки прооксидантно-антиоксидантної рівноваги в тканинах пе-чінки гусей в умовах гіпо- і гіпероксії / О. О. Данченко, Ю. П. Пащенко, Н. М. Дан-ченко, Л. М. Здоровцева // Український біохімічний журнал = Украинский биохимический журнал = The Ukrainian biochemical journal : наук.-теорет. журн. / НАН України, Ін-т біохім. ім. О. В. Палладіна . – К., 2012. – Т. 84, № 6. – С. 109-114.

Особливості впливу кропиви дводомної на перебіг процесів ліпопероксидації та оксидативний розпад жирних кислот у курячому фарші / Д. М. Колесник, О. О. Данченко // Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва : зб. наук. праць / БНАУ. – Біла Церква, 2012. – Вип. 7 (90). – С. 101-105.

Специфічність перебігу процесів ліпопероксидації і змін вмісту жиророзчинних вітамінів у м’ясі гусей під час його низькотемпературного зберігання / Г. В. Рубан, О. О. Данченко // Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва: зб. наук. праць / БНАУ. - Біла Церква, 2012. - Вип. 7 (90). – С. 141-145.

Антиоксидантний статус гусей в умовах гіпо- і гіпероксії / О. О. Данченко, Л. М. Здоровцева, Ю. П. Пащенко // Вісник Запорізького національного університету: зб. наук. праць / ЗНУ, гол. ред. Л. О. Омельянчик. - Запоріжжя, 2011. - № 2. - С. 75-82. - (Біологічні науки).

Вітамін А і антиоксидантний статус гусей під час переходу до постнатального розвитку / Л. М. Здоровцева, О. О. Данченко, В. П. Бородай // Сучасне птахівництво. - 2011. - № 10. - С. 15-17.

Вплив А-вітамінної забезпеченості інкуба-ційних яєць на антиоксидантний статус гусенят / Л. М. Здоровцева, Ю. П. Пащенко, О. О. Данченко // Актуальные проблемы современного птицеводства : Матер. XII Украин. конф. ... (19-22 сентября, Алушта) / УО ВНОП. - Харьков, 2011. - С. 122-126.

Зміни вмісту каротиноїдів і хлорофілів у плодах томату з відкритого та закритого ґрунту протягом зберігання за дії антиок-сидантів / О. П. Прісс, В. Ф. Жукова, О. О. Данченко // Агробіологія: зб. наук. праць / БНАУ. - Біла Церква, 2011. - № 6(86). - С. 110-114.

Інтенсивність окисно-відновних процесів при зберіганні плодів сливи за обробки антиоксидантними композиціями / М. Є. Сердюк, О. О. Данченко // Агробіологія: зб. наук. праць / БНАУ. - Біла Церква, 2011. - № 6(86). - С. 106-110.

Моделювання і прогнозування стану до-вкілля : навч. посіб. для студ. спец. "Екологія та охорона навколишнього середовища" / Д. С. Степаненко, Н. В. Тарусова, О. О. Данченко [та ін.]. - Мелітополь : Люкс, 2011. - 180 с.

Номенклатура органічних сполук: метод. рекомендації: Рекомендовано вченою ра-дою МДПУ, протокол № 8 від 03.06. 2011 / О. О. Данченко, В. М. Зінченко, Т. І. Хорошилова, В. О. Хромишев . – Мелітополь: ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2010. – 32 с.

Особливості впливу кропиви дводомної на перебіг процесу ліпопероксидації та вміст жиророзчинних вітамінів у курячому фарші / Д. М. Колесник, О. О. Данченко // Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва: зб. наук. праць / БНАУ. - Біла Церква, 2011. - № 5(82). - С. 71-74.

Прооксидантно-антиоксидантна рівновага в тканинах мозку і серця гусей в умовах гіпо- і гіпероксії / О. О. Данченко, Л. М. Здоровцева, Ю. П. Пащенко // Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і природокористування України: електрон. наук. фах. видання / НАУ. - К., 2011. - № 4(26). - С. 34-42.

Стан системи антиоксидантного захисту у м’язових тканинах гусей в умовах гіпо і гіпероксії / Л. М. Здоровцева, О. О. Данченко, Н. М. Мельникова // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України / НУБіП
відп. ред. Д. О. Мельничук. - К., 2011. - Вип. 165. - С. 67-75.

Тканинна специфічність формування адаптивної відповіді на оксидативний стрес у гусей в умовах гіпо- і гіпероксії [Електронний ресурс] / О. О. Данченко, Л. М. Здоровцева, Ю. П. Пащенко. - on-line // Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і природокористування України: електрон. наук. фах. видання / НУБіП. - К., 2011.- № 6. - Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/Nd/2011_6/titul.html.

Тривалість зберігання та вихід товарної продукції плодів огірка за дії екзогенних антиоксидантів [Електронний ресурс] / О. П. Прісс, О. О. Данченко. - on-line // Нау-кові доповіді Національного університету біоресурсів і природокористування України: електрон. наук. фах. видання / НУБіП. - К., 2011. - № 6. - Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/Nd/2011_6/titul.html.

Управління та поводження з відходами : навч. посібник для студентів спец. "Еколо-гія та охорона навколишнього середовища" / Д. С. Степаненко, Н. В. Тарусова, О. В. Мацюра, О. О. Данченко. - Мелітополь : ТОВ"КолорПринт", 2011. - 273 с.

Клейова суміш : пат. України № 63611: МПК / О. О. Данченко, Т. І. Хорошилова, В. О. Хромишев, О. О. Хромишева О.О. та ін.
заявл. 04.04.2011, опубл. 10.10.2011, Бюл. № 19.– 4 с.

Антиоксидантний статус свійських гусеподібних за різного антропогенного навантаження : автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук : 03.00.04 / О. О. Данченко, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - К., 2010. - 44 с.

Біохімічні аспекти екзогенної індукції сис-теми антиоксидантного захисту печінки гусенят / О. О. Данченко, В. В. Калитка, В. П. Бородай // Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва: зб. наук. праць / БНАУ. - Біла Церква, 2010. - Вип. 2(70). - С. 60-67.

Жирнокислотний склад м'яса водоплавної птиці при зберіганні / М. М. Опанасенко, В. В. Калитка, О. О. Данченко // Таврійський науковий вісник: наук. журнал / ХДАУ, гол. ред. В. О. Ушкаренко. - Херсон, 2010. - Вип. 68. - С. 46-54.

Оксидативний розпад ліпідів у м’ясі птиці при зберіганні за умови низьких темпера-тур / М. М. Опанасенко, В. В. Калитка, О. О. Данченко // Ефективне птахівництво. - 2010. - № 2. - С. 10-12.

Рекомендації щодо підвищення продуктивності гусівництва з використанням антиоксидантних препаратів / О. О. Данченко, В. В. Калитка, В. П. Бородай. - Мелітополь : ТОВ "Видавничий будинок ММД", 2010. - 36 с.

Стан ферментативної ланки системи анти-оксидантного захисту м’яса птиці за низь-котемпературного зберігання / М. М. Опанасенко, В. В. Калитка, О. О. Данченко // Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва: зб. наук. праць / БНАУ. - Біла Церква, 2010. - № 2(70). - С. 84-88.

Вплив екстракту кропиви дводомної на накопичення продуктів ліпопероксидації в охолодженому фарші / Д. М. Колесник, О. О. Данченко, Л. М. Здоровцева // Фу-ндаментальні та прикладні дослідження в біології: матер. I Міжнар. наук. конф. ... (23-26 лютого 2009 р., м. Донецьк) / ДонНУ . - Донецьк, 2009. - Т. 1. - С. 372-373.

Вплив способу утримання гусенят на показники їх розвитку / О. О. Данченко, В. В. Калитка, Н. М. Данченко // Науковий вісник Національного аграрного університету: зб. наук. праць / НАУ, відп. ред Д. О. Мельничук. - К., 2009. - Вип. 140. - С. 177-182.

Вплив технологічних чинників на стан про-антиоксидантної рівновагу у тканинах печінки і показники розвитку гусей / О. О. Данченко, В. П. Бородай, В. П. Мельник // Сучасне птахівництво. - 2009. - № 9-10. - С. 36-41.

Особливості перебігу процесів ліпоперок-сидації, змін вмісту жиророзчинних вітамінів при низькотемпературному зберіганні м’яса птиці / О. О. Данченко, Г. В. Федорищенко, О. М. Денісова, Ю. П. Кліпакова // Новини от добрата. Наука - 2009: зб. матер.V Міжнар. наук.-практ. конф. (17 – 25 травня 2009 р., Софія). – Софія, 2009. – С. 19 – 22.

Рівень узгодженості показників про-антиоксидантної рівноваги печінки гусей як критерій оцінки пошкоджуючого впливу технологічних чинників / О. О. Данченко // Науковий вісник Львівського НУВМБТ імені С.З. Ґжицького: наук. журнал / ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького. - Львів, 2009. - Т. 11, № 3(42) : ч. 3. - С. 26-35.

Influence of antioxidatic fodder additive distinol on peroxidation of lipids of muscular tissue of geese / E. N. Danchenko, N. N. Opanasenko, V. V. Kalitka // Biodiversity. Ecology. Adaptation. Evolution. : proceedings of the IV International Young scientists conference, Odesa, September 16 – 19, 2009. – Odesa, 2009. – P.167-168.

Вплив антиоксидантного препарату дистинол на вітамінний статус птахів / М. М. Опанасенко, В. В. Калитка, О. О. Данченко // Науковий вісник Львівського НУВМБТ імені С.З. Ґжицького: наук. журнал / ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького. - Львів, 2008. - Т. 10, № 4(39). - С. 200-204.

Оксидативний розпад ліпідів у м’ясі птиці при низькотемпературному зберіганні / М. М. Опанасенко, В. В. Калитка, О. О. Данченко // Біологія: від молекули до біосфери: тези ІІІ Міжнар. конф. молодих наук. (18 – 21 листопада 2008 р., м. Харків) / ХНУ ім. В.Н. Каразіна. - Харків, 2008. - С. 55.

Оцінка антиоксидантного статусу тканин птахів в онтогенезі із застосуванням кореляційного аналізу / О. О. Данченко, В. В. Калитка, Д. М. Колесник, Л. М. Здоро-вцева // Науковий вісник Львівського НУВМБТ імені С.З. Ґжицького: наук. журнал / ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького. - Львів, 2008. - Т. 10, № 4(39). - С. 61-68.

Породні особливості про-антиоксидантного гомеостазу тканин печінки гусей у ранньому постнатальному онтогенезі / О. О. Данченко, В. О. Хромишев, Л. М. Здоровцева, О. М. Петренко // Науковий вісник Націо-нального аграрного університету: зб. наук. праць / НАУ, відп. ред Д. О. Мельничук. - К., 2008. - Вип. 118. - С. 13-17.

Особливості про-антиоксидантного гомеостазу тканин печінки гусей італійської і горьківської порід у ранньому постнатальному онтогенезі / О. О. Данченко, С. В. Малько, О. В. Коломоєць // Питання біоіндикації та екології : період. наук. вид. / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2007. – Вип.12, № 1. – С. 140-147

Тканинна специфічність онтогенетичних змін вмісту ліпідів і продуктів їх пероксидації у гусей / О. О. Данченко, О. М. Пет-ренко, К. І. Проніна, Л. М. Здоровцева // Сучасні проблеми біології, екології та хімії: зб. матер. міжнар. конф.(28 березня - 1 квітня 2007 р., м. Запоріжжя) / ЗНУ. – Запоріжжя, 2007. – С. 534-537.

Підручники, навчальні посібники, монографії
Номенклатура органічних сполук: метод. рекомендації: Рекомендовано вченою радою МДПУ, протокол № 8 від 03.06. 2011 / О. О. Данченко, В. М. Зінченко, Т. І. Хорошилова, В. О. Хромишев . – Мелі-тополь: ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2010. – 32 с.

Методичні рекомендації до лабораторних робіт з органічної хімії: Рекомендовано вченою радою МДПУ, протокол № 8 від 03.06. 2011 / О. О. Данченко, Т. І. Хорошилова, В. О. Хромишев, Л. М. Здоровцева. – Мелітополь: ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2011. – 36 с.

Методичні рекомендації до лабораторних робіт з біохімії: Рекомендовано вченою радою МДПУ, протокол № 8 від 03.06. 2011 / О. О. Данченко, Г. В. Рубан, Л. М. Здоровцева . – Мелітополь: ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2011. – 47 с.

Рекомендації щодо підвищення продуктивності гусівництва з використанням антиоксидантних препаратів / О. О. Данченко, В. В. Калитка, В. П. Бородай. - Мелітополь: ТОВ "Видавничий будинок ММД", 2010. - 36 с.

Учебное пособие по химии (для поступающих в вузы) / Т. И. Хорошилова, Т. М. Гапоненко, Е. А. Данченко [и др.]. – Мелитополь, 2001. – 64 с.

Жиры. Масла. Сложные эфиры: метод. рекомендации для учителей средних школ / Е. А. Данченко, Н. Н. Воронцова, Т. И. Хорошилова . – К., 1987.– 26 с.

Навчальні дисципліни

Підвищення кваліфікації, стажування

Основні види діяльності, досягнення
Педагогічна діяльність:
Професор кафедри "Харчові технології та готельно-ресторанна справа" Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного

Наукова діяльність:
Науковий керівник теми 3.5 "Удосконалення технології зберігання м’яса птиці із застосуванням природних фенольних сполук" за програмою 0121U110200 "Розроблення інноваційних технологій харчової та кулінарної продукції"

Нагороди, заохочення, почесні звання:

  • Подяка Міністерства освіти і науки України (2019 р.)
  • Нагрудний знак "Петро Могила" Міністерства освіти і науки України (2012 р.)
  • Нагрудний знак "За наукові досягнення" Міністерства освіти і науки України (2007 р.)
  • Почесні грамоти Міністерства освіти і науки України (1998 р.), Управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (2008 р.) та Запорізької обласної ради (2013 р.)
  • Знак "Відмінник народної освіти УРСР" Міністерства народної освіти України (1990 р.)
  • Грамоти, подяки ректора МДПУ