Кулик Аліна Степанівна

Посада: Доцент кафедри харчових технологій та готельно-ресторанної справи

Базова вища освіта:
Закінчила з відзнакою факультет інженерії та комп’ютерних технологій Таврійського державного агротехнологічного університету в 2012 році за спеціальністю «Обладнання переробних і харчових виробництв».
У 2014 році отримала другу вищу освіту у Харківському державному університеті харчування та торгівлі за спеціальністю «Технологія харчування» і здобула кваліфікацію «Інженер-технолог»

Вчене звання: Доцент

Науковий ступінь: Кандидат технічних наук
В 2016 році захистила дисертацію кандидата технічних наук у спеціалізованій вченій раді НУХТ. Спеціальність 05.18.13 – технологія зберігання консервованих і охолоджених харчових продуктів. № диплома ДК №033815

Email: alina.kulyk@tsatu.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Галузь наукових інтересів:

  • Прогнозування збереженості та переробка плодів і овочів

Досвід наукової та викладацької діяльності:
В Таврійському державному агротехнологічному університеті працює з 2014 р. на посаді асистента, з 2015 - старшого викладача кафедри, а потім на посаді доцента кафедри харчових технологій та готельно-ресторанної справи

Види і результати професійної діяльності к.с-г.н., доцента, Кулик А.С

Основні наукові праці

ПЕРЕЛІК Bandura I, Isikhuemhen OS, Kulik A, Serduk M, Sucharenko O, Jukova V, Koliadenko V, Gaprindashvili N. Effect of perforation size and substrate bag fruiting position on the morphology of fruiting bodies and clusters in Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm. J App Biol Biotech. 2021
9(3):35-40.


Бандура І. І., Кулик А. С., Хареба В.В., Хареба О.В., Цизь О.М., Чаусов С. В., Макогон С. В. Вплив складу субстратів на морфологічні та біохімічні показники Pleurotus Citrinopileatus Singer. Вісник аграрної науки. 2021. Вип. 2(815). С. 11-18.

Bandura Iryna, Kulyk Alina, Bisko Nina, Serduk Marina, Khareba Volodymyr, Khareba Olena, Makohon Serhii. Effect of grain spawn compositions on the Pleurotus growing efficiency in different cultivation conditions. Biocatalysis and Agricultural Biotechnology. 2020.

І.І. Бандура, А.С. Кулик, С.В. Чаусов, О.М. Цизь. Вплив складу рослинних субстратів на ефективність культивування їстівних грибів Cyclocybe aegerita (V. Brig.), Pleurotus eryngii (DC.) Quel., Pleurotus citrinopileatus Singer та Flammulina velutipes (Curtis) Singer. Вісник аграрної науки Причорномор'я. Випуск 2 (106), 2020. С. 62-70.

Бандура І. І., Бісько Н. А., Кулик А. С., Цизь О. М., Чаусов С. В., Василенко О. Ю., Гончаров С. М. Технологічні засади впровадження опенька зимового Flammulina velutipes (Curtis) Singer в промислову культуру. "Наукові доповіді НУБіП України". 2020. No 5(87).

Бандура І. І. Дослідження особливостей інтродукції продуктивних штамів екзотичних грибів Cyclocybe aegerita (V. Brig.) Vizzini та Pleurotus eryngii (DC.) Quél. [Електронне видання] / І. І. Бандура, А. С. Кулик, С. В. Макогон, С. С. Синяговський // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету. – 2019. – Вип. 8, том 2.

Кулик А. С. Розробка рецептури м’ясних консервів з грибами [Електронне видання] / [Кулик А. С., Бандура І. І., Сердюк М. Є. та ін. ] // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету. – 2019. – Вип. 9, том 2.

Загорко Н. П. Исследование динамики эпифитной микрофлоры замороженной и дефростированной овощной продукции / [Електронне видання] / Загорко Н.П., Кулик А. С., Гаприндашвили Н.А., Кюрчева Л.Н. // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету [Електронне видання]. 2019. Вип. 9, том 1.

Аналіз морфологічних характеристик гливи легеневої штаму pleurotus pulmonarius (fr.) quél. 2314 івк як складових якості грибної сировини / Бандура І.І., Кулик А. C., Гапріндашвілі Н.А., Макогон С.В. // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету ім. Д. Моторного / ТДАТУ. – Мелітополь: ТДАТУ ім. Д. Моторного, 2019. – Вип. 19, т. 3. –С. 247- 256.

Кулик А. С. Розробка рецептури пресервів на основі бичка азовського та гливи звичайної / А. С. Кулик, І. І. Бандура, І. В.Булгаков [та ін.] // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету ім. Д. Моторного / ТДАТУ. – Мелітополь: ТДАТУ ім. Д. Моторного, 2019. – Вип. 19, т. 3. –С. 257- 267.

Кулик А.С. Проблеми сучасних способів зберігання грибів / А.С. Кулик, І.І. Бандура, С.С. Байбєрова // Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини, 19-20 квітня 2018 року: [матеріали VIІI Міжнародної науково-практичної конференції]. – Кривий Ріг : ДонНУЕТ, 2018. - с. 134-135

Кулик А.С. Новий спосіб підготовки грибів роду глива -PLEUROTUS (FR.) P. Kumm. до зберігання / Кулик А. С., Бандура І. І., Кльонова А. О. // Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Сучасні тенденції розвитку харчових технологій в умовах європейської інтеграції», 16 травня 2018 року, м. Київ.

Пат № UA 127654 U. Україна МПК51, А23В 7/16, A01F 25/14, B65B 25/02 Спосіб підготовки грибів роду Глива-PLEUROTUS (FR.)P.KUMM до зберігання. – u201803761 / А.С. Кулик, І.І. Бандура, С.В. Чаусов // Власник патенту Таврійський державний агротехнологічний університет. Заявлено 06.04.2018 Опубл. у державному реєстрі патентів України 10.08.2018 Бюл. №15/2018.

Бандура І. І. Оцінка впливу технік культивування на зміну морфологічних ознак зростків плодових Тіл Pleurotus Ostreatus (Jacq.) P. Kumm / І. І. Бандура, А. С. Кулик, С. С. Байбєрова, В. Ф. Жукова, О. І. Сухаренко // Науковий Вісник Нубіп України. Серія: Агрономія, 2018, 286: 283-293.

Розробка рецептури рибо-рослинних консервів / А. С. Кулик, І. В. Булгаков // Матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених магістрантів та студентів за підсумками наукових досліджень 2018 року «Інноваційні агротехнології»: Мелітополь, ТДАТУ, 2018. – Випуск VI. – с. 13.

Перспективи використання грибних полісахаридів у виготовленні страв функціонального призначення / Сокот О., Бандура І. І., А. С. Кулик // Матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених магістрантів та студентів за підсумками наукових досліджень 2018 року «Інноваційні агротехнології»: Мелітополь, ТДАТУ, 2018. – Випуск VI. – с. 24.

Development of fruit diseases of microbial origin during storage at treatment with antioxidant compositions / M. Serdyuk, D.Stepanenko, O. Priss [et al.] // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2017. - No 3(11). – Р. 45-51.

Бандура І. І. Особливості зберігання грибів родини глива / [І . І. Бандура та ін. ] // Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності : друга міжнародна науково-практична конференція, 5–7 вересня 2017 р. : [матеріали конференції] / під заг. ред. Г. В. Дейниченка. – Харків : ХДУХТ, 2017. – С. 213-214.

Сучасні способи зберігання грибів / Бандура І. І., Кулик А. С., Байбєрова С. С. // Імпортозамінні технології вирощування, зберігання і переробки продукції садівництва та рослинництва, 24-25 травня 2017 р., м. Умань: [Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції]. - Умань: Видавець «Сочінський М. М.», 2017. – С. 134-135.

Serdyuk M. Investigation of the influence of antioxidant compositions on development of microbiological spoilage in storage of fruits / M. Serdyuk, D. Stepanenko, О. Priss, T. Kopylova, N. Gaprindashvili, A. Kulik, V. Atanasova, M. Kashkano, J.Kozonova // EUREKA: Life Sciences. – 2017. - Number 3. – Р. 25-29.

Тележенко Л. М. Прогнозування фонду біологічно активних речовин в зелені петрушки / Л. М. Тележенко, Кулик А. С., Жукова В. Ф. // Молодий вчений, 2016. - № 8. – С. 162-165.

Тележенко Л. М. Effect of abiotic factors on the formation of bioactive compounds of parsley / Тележенко, Любов Миколаївна, et al. // Technology audit and production reserves, 2016. - № 4.4 (30). – Р. 61-65.

Serdyuk M. Substantiaton of selecting the method of pre-cooling of fruits / М. Serdyuk, D. Stepanenko, S. Baiberova, N. Gaprindashvili, А. Kulik, // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2016. - № 4 (11). – Р. 62-68.

Кулик А. С. Удосконалення технології зберігання зелені петрушки за використання композиції аграрного гідрогелю та антиоксидантів : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.18.13 / А. С. Кулик.— Київ, 2016. — 24 с.

Serdyuk M. The study of methods of preliminary cooling of fruits / М. Serdyuk, D. Stepanenko, S. Baiberova, N. Gaprindashvili, А. Kulik // EUREKA: Life Sciences. – 2016. - Number 3. – Р. 53-62.

Кулик А. С / Спосіб зберігання зелені петрушки на основі аграрного гідрогелю та антиоксидантів А. С. Кулик // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності», Харків – Мелітополь - Кирилівка, 8-11 вересня 2015 р. – Харків : ХДУХТ, 2015. – С. 75-76.

Прісс О. П. Динаміка комплексу пігментів зелені петрушки при зберіганні з використанням антиоксидантних препаратів / О. П. Прісс, А. С. Кулик // Наукові праці НУХТ. – 2015. – Т. 21, № 3. – С. 221-227.

Прісс О. П. Динаміка зміни маси під час зберігання зелені петрушки / О. П. Прісс, А. С. Кулик // Харчова наука і технологія : зб.наук.пр. – Одеса, ОНАХТ, 2015. – Вип. 31 (19). – С. 74-79.

Прісс О. П. Дихання зелені петрушки під час зберігання / О. П. Прісс, А. С. Кулик // Продовольча індустрія АПК. − №4. – 2015. – С. 35-39.

Кулик А. С. Біологічна цінність зелені петрушки при зберіганні / А. С. Кулик // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток національної економіки: теорія і практика», м. Івано-Франківськ, 3-4 квітня 2015 р. – Тернопіль: Крок, 2015. – С. 56-57.

Присс О. П. Динамика фенольных веществ зелени петрушки при хранении с применением антиоксидантов / О. П. Присс, А. С. Кулик // Фенольные соединения: фундаментальные и прикладные аспекты : Сборник материалов IX Международного симпозиума. Москва, 20-25 апреля 2015 г. / Отв. ред. Н.В. Загоскина. - М.: ИФР РАН, 2015. – С. 417-420.

Прісс О. П. Стабілізація зеленого забарвлення при зберіганні овочів / О. П. Прісс, А. С. Кулик // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2014. − №4/10 (70. – С.53-58.

Прісс О. П. Якісні показники зелені петрушки за зберігання з використанням аграрного гідрогелю та антиоксидантної композиції / О. П. Прісс, А. С. Кулик // Вісник Львівської комерційної академії / [ред. кол. : Б. Д. Семак, І. В. Донцова, Н. І. Доманцевич та ін.]. – Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2014. – Вип. 14. – С. 156-158. – (Серія товарознавча).

Кулик А. С. Товарна якість та зміна маси під час зберігання зелені петрушки / А. С. Кулик // Інноваційні засади сталого розвитку національного господарства: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 21–22 лист. 2014 р. // Подільський державний аграрно–технічний університет. У 2–х частинах. – Кам'янець-Подільський: Видавничий дім «Гельветика», 2014. – Ч.2. – С. 212–214.

Прісс О. П. Спосіб посилення антиоксидантного захисту зелені петрушки при тривалому зберіганні / О. П. Прісс, А. С. Кулик // Міжнародний науково–практичний журнал «Товари і ринки». Серія «Технічні науки». – Вип. 1. (17), 2014. – С.147–158.

Прісс О. П. Динаміка фенольних речовин під час зберігання зелені петрушки за умови впливу антиоксидантів / О. П. Прісс, А. С. Кулик // Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі : зб.наук.пр. – Харків, ХДУХТ, 2014. – Вип. 2 (20). – С. 357-364.

Прісс О. П. Якісні показники зелені петрушки під час зберігання з використанням гідрогелю та антиоксидантів / О. П. Прісс, А. С. Кулик // Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі : зб.наук.пр. – Харків, ХДУХТ, 2014. – Вип. 1 (19). – С. 252-261.

Прісс О. П. Новий спосіб зберігання зелені петрушки / О. П. Прісс, А. С. Кулик // Матеріали всеукраїнської наукової конференції молодих учених. Ч.1: Сільськогосподарські, біологічні та технічні науки. – Умань: Уманський НУС, 2013. – С. 207.

Спосіб підготовки зеленних овочів до зберігання : пат. 85031 Україна: МПК A 23 B 7/14. / Калитка В. В., Прісс О. П., Кулик А. С., Жукова В. Ф.
заявник і власник охоронного документа Таврійський державний агротехнологічний університет. – u201305153, заявл. 22.04.2013, опубл. 11.11.2013, Бюл. № 21. – 4 с

Прісс О. П. Природна втрата маси під час зберігання зелені петрушки // О. П. Прісс, А. С. Кулик // Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Вода в харчових продуктах і для харчових продуктів». – Харків: ХДУХТ., 2013. – С. 77-78.

Прісс О. П. Динаміка комплексу пігментів зелені петрушки при зберіганні / О. П. Прісс, А. С. Кулик // Матеріали тез Міжнародної науково–практичної конференції «Інноваційні агротехнології за умов зміни клімату». Мелітополь: ТДАТУ, 2013. – С. 127–130.

Прісс О. П. Динаміка природної втрати маси і інтенсивності дихання зелені петрушки при зберіганні з використанням аграрного гідрогелю / О. П. Прісс, А. С. Кулик // Аграрна наука на сучасному етапі розвитку: досвід, проблеми та шляхи їх вирішення : тези наукових робіт міжнародної наук.-практ. конф., (23–24 лист. 2012 р., м. Одеса) / Південноукраїнський центр аграрних досліджень. – [Одеса: Південноукраїнський центр аграрних досліджень], 2012. – С. 30–33.

Навчальні дисципліни

Підвищення кваліфікації, стажування

Основні види діяльності, досягнення
Педагогічна діяльність:
Доцент кафедри "Харчові технології та готельно-ресторанна справа" Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного

Наукова діяльність:
Відповідальний виконавець теми 3.7 "Обґрунтування інноваційних технологій виробництва функціональних продуктів на основі грибної сировини" за програмою 0121U110200 "Розроблення інноваційних технологій харчової та кулінарної продукції"

Організаційна робота:

  • Відповідальна за профорієнтаційну роботу кафедри харчових технологій та готельно-ресторанної справи з 2014 року
  • Куратор академічної групи 31 ГРС
  • З 2015 по 2017 рік - перший заступник декана з навчальної роботи факультету АТЕ.