Написання та захист дипломної роботи є завершальним етапом навчального процесу підготовки студентів. Вона є кваліфікаційним документом, на підставі якого в процесі захисту Державна екзаменаційна комісія визначає здатність її автора до самостійної наукової та практичної роботи, пов’язаної з розробкою конкретних наукових задач прикладного характеру та відповідність його знань і вмінь освітньо-кваліфікаційному рівню. Сукупність одержаних у дипломній роботі результатів повинна свідчити про наявність у її автора первинних навиків наукової роботи в обраній галузі знань та майбутньої професійної діяльності.

Метою виконання дипломної роботи є систематизація, закріплення і розширення теоретичних знань для вирішення конкретних завдань, а також виявлення підготовленості спеціаліста до самостійної роботи у розв’язанні виробничих проблем. Для організації та чіткого планування роботи бакалаврів і магістрів під час дипломування, викладачами кафедри розроблені щоденники підготовки кваліфікаційної роботи бакалавра та магістра

Щоденник підготовки кваліфікаційної роботи БАКАЛАВРА денної форми навчання спеціальності 208 «Агроінженерія»;

Щоденник підготовки кваліфікаційної роботи МАГІСТРА денної форми навчання спеціальності 208 «Агроінженерія»