Кафедра «Експлуатації та технічного сервісу машин» заснована 15 серпня 2022 року шляхом об’єднання кафедр машиновикористання в землеробстві та технічного сервісу та систем в АПК, які є одними з найстарших спеціальних кафедр університету. За цей час викладачами було підготовлено тисячі висококваліфікованих фахівців для сільськогосподарського виробництва.

Кафедру експлуатації та технічного сервісу машин очолює кандидат технічних наук, професор Скляр Олександр Григорович.

На кафедрі вивчаються дисципліни:

Аграрна інженерія – СВО «Магістр»
Вступ до фаху – СВО «Бакалавр»
Гідравліка – СВО «Бакалавр»
Гідравліка (МТФ) – СВО «Бакалавр»
Гідропривод – СВО «Магістр»
Інженерна механіка (ВСТВ) – СВО «Магістр»
Методика наукових досліджень та організація підготовки дисертаційної роботи – Третій (освітньонауковийрівень вищої освіти
Наукові комунікації – СВО «Магістр»
Основи технічної творчості – СВО «Бакалавр»
Ремонт машин та обладнання – СВО «Бакалавр»
Технічний сервіс в АПК – СВО «Бакалавр»
Технологічні системи в сільськогосподарському виробництві – Третій (освітньонауковийрівень вищої освіти
Технологічні системи в технічному сервісі – Третій (освітньонауковийрівень вищої освіти
Транспортний процес в АПК – СВО «Магістр»
Кафедра має належну матеріально-технічну базу – обладнання та стенди для візуального супроводження лабораторних і практичних занять, що забезпечує сучасний рівень освітнього процесу та організації науково-дослідної роботи студентів. Викладачі кафедри застосовують прогресивні методи навчання з використанням інноваційних технологій та методів: лекції з дистанційним забезпеченням, експериментальні лабораторні роботи, тестування.

Навчальні аудиторії обладнані сучасними мультимедійними засобами навчання. Всі навчально-методичні матеріали кафедри знаходяться на власному сайті в мережі Інтернет.

Колектив кафедри чутливо реагує на інноваційні зміни в АПК (агропромисловому комплексі) і робить усе необхідне для якісної підготовки кваліфікованих спеціалістів.

Постійно оновлюється матеріал лекційних та лабораторно-практичних занять з урахуванням досягнень науки і передового досвіду.

Систематично оновлюються робочі місця для проведення лабораторних та практичних занять. Розробляються методичні вказівки, поновлюється довідковий матеріал, проводяться інтерактивні лекції, розробляються електронні посібники, підручники.

Створюються навчаючі та контролюючі програми, розробляються віртуальні лабораторні та практичні роботи, що дозволяють вивчити принцип дії та регулювання обладнання для приготування кормів, доїння та первинної обробки молока, а також моделювання процесу отримання біогазу та якісних органічних добрив.

На кафедрі працює один доктор технічних наук; шість доцентів, кандидатів технічних наук, багато хто з них має великий виробничий досвід.

Багато уваги приділяється науковій роботі, яку спрямовано на оптимізацію параметрів біотехнічних систем та ресурсовикористання в тваринництві. У створеному науково-дослідному відділі працюють три наукові лабораторії, в яких крім викладачів, науково-дослідну роботу ведуть аспіранти та магістранти. Тематика досліджень тісно пов’язана з потребами сучасного сільськогосподарського виробництва.

За результатами наукових досліджень щорічно друкується збірник наукових праць, який входить до фахових видань Вищої Атестаційної Комісії України.

При кафедрі працюють наукові гуртки, в яких приймають участь студенти третього, четвертого та п’ятого курсів механіко-технологічного факультету. Щорічно за матеріалами студентської науково-дослідної роботи публікуються наукові роботи.

Колектив кафедри виконує великий обсяг навчальної, наукової, громадської та виховної роботи.