Курсове проєктування ставить перед собою мету навчити студента навичкам самостійного рішення конкретних інженерних задач на основі придбаних знань при вивченні загальнотехнічних і профілюючих дисциплін. Воно повинно сприяти закріпленню, поглибленню і узагальненню знань, отриманих студентом за час навчання. Системою курсових проєктів і робіт студент готується до виконання більш складної інженерної задачі – дипломного проєктування.
При роботі над курсовим проєктом (роботою) студент, відповідно до завдання на проєктування, вирішує конкретні конструкторські, технологічні і організаційно-економічні задачі. У процесі проєктування він повинний виявити уміння користуватися довідковою літературою, стандартами, табличними матеріалами, номограмами, кошторисними нормами, періодичною і іншою літературою.

Дипломне проєктування є завершальним етапом навчального процесу і базується на інструктивно-методичних матеріалах Міністерства освіти і науки, молоді та спорту і Міністерства аграрної політики та продовольства України. В університеті дипломне проєктування регламентовано наказами:
– про допуск до дипломного проєктування;
– про закріплення тем, керівників, консультантів, рецензентів;
– про призначення голів та членів ДЕК.
До дипломного проєктування студенти допускаються деканатом за умови виконання навчального плану. Дипломне проєктування являє собою найважливішу складову процесу підготовки фахівця до самостійної інженерної діяльності на виробництві. У період дипломного проєктування студент основний час працює творчо і самостійно, здійснює розробку проєкту для конкретного підприємства, маючи офіційну можливість звертатися за порадами до керівника проєкту та консультантів. Під час дипломного проєктування виявляється рівень знань з вивчених дисциплін, вміння застосовувати цей комплекс знань і навички, що отримані на практиках. Студент доводить здатність узагальнювати досягнення науки й техніки, уміння працювати з науковою й довідковою літературою, уміння оригінально вирішувати складні інженерні завдання, пропонувати зовсім нові принципові положення і їхнє рішення, нарешті, уміння організувати свою повсякденну працю в період усього проєктування. Все це відображається на змісті дипломного проєкту й дозволяє об’єктивно оцінити його та зробити висновок про ступінь підготовки майбутнього фахівця аграрного виробництва керівникові проєкту та державній екзаменаційної комісії (ДЕК) під час захисту.

Курсове проєктування

Дипломне проєктування

Щоденники підготовки до кваліфікаційних робіт

Методичні вказівки для виконання курсового та дипломного проєктування

Накази ректора про затвердження тематики

Тематика дипломних проєктів

Теми дипломних та курсових робіт здобувачів СВО «Магістр» денної форми навчання по кафедрі ТСС АПК 2021-2022 н. р.