.hydravlyka-2013«Гідравліка». Навчально-методичний комплекс [Текст] : навч. посіб. для студ. агроінж. вищ. навч. закл. напряму 6.100102 «Процеси, машини і обладнання АПВ» / В.І. Дуганець, І.М. Бендера, В.А. Дідур [та ін.] // ред.: В.І. Дуганець, І.М. Бендера, В.А. Дідур, М-во освіти і науки України , Поділ. держ. аграр. – техн. ун-т, Тавр. держ. агротехнол. ун-т. Кам’янець-Подільський : ФОП Сисин О В., 2013. 572 с.

.

Комплекс призначений для самостійного вивчення дисципліни в умовах кредитно -модульної організації навчального процесу студентами аграрних вищих навчальних закладів денної та заочної форми навчання напряму 6.100202 «Процеси, машини і обладнання агропромислового виробництва». Навчально-методичний посібник містить навчально-методичний комплекс з дисципліни «Гідравліка», в який входять: навчальна програма з дисципліни; викладений лекційний матеріал, питання для самоконтролю та літературні джерела з кожної теми; інструктивні матеріали до лабораторних та практичних занять; тематика та індивідуальні завдання для самостійної роботи; завдання для контролю якості знань; список рекомендованої літератури і додатки.

.