Практика студентів є обов’язковою складовою частиною процесу підготовки фахівців у вищих навчальних закладах і проводиться на оснащених відповідним чином базах практики вищих навчальних закладів, а також на сучасних підприємствах і в організаціях різних галузей господарства, освіти, охорони здоров’я, культури, торгівлі та державного управління.

Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії, формування у них на базі одержаних в університеті знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових умовах, виховання потреби систематично поповнювати свої знання та застосовувати їх в практичній діяльності.

Перелік видів навчальних і виробничих практик та їх тривалість за спе­ціальностями відповідає навчальним планам підготовки фахівців, терміни їх проведення на кожний навчальний рік визначаються графіком навчального процесу. Організація практичної підготовки студентів регламентується «Положенням про проведення практик студентів Таврійського державного агротехнологічного університету».

17.09.2020 на кафедрі ТСС АПК відбувся захист практик, де було представлено презентації та звіти студентів про проходження практики на виробництві.

Наказ ТДАТУ «Про проведення виробничої практики студентів денної форми» механіко-технологічного факультету Н№ 553 – ПР від 15.05.2020 р.

Робоча програма виробничої практики «Переддлипломна» для студентів освітнього ступеню «Бакалавр» зі спеціальності 208 «Агроінженерія» на 2020-21 н. р.

Робоча програма виробничої практики «Проектування сервісних підприємств» для здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» зі спеціальності 208 «Агроінженерія» на 2020-21 н. р.

Робоча програма виробничої практики «Переддипломна» для здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» зі спеціальності 208 «Агроінженерія» на 2019-20 н. р.

Методичні вказівки по виконанню виробничої практики в підприємствах АПК для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 208 «Агроінженерія»

Робоча програма навчальної практики «Вступ до фаху» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 208 «Агроінженерія» освітньо-професійної програми «Технічний сервіс машин та обладнання» на 2019-20 навчальний рік

Методичні рекомендації по виконанню виробничої практики на підприємствах технічного сервісу для здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» зі спеціальності 208 «Агроінженерія»

Методичні вказівки по виконанню виробничої практики в підприємствах АПК для здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» зі спеціальності 208 «Агроінженерія»