Кафедра експлуатації та технічного сервісу машин приймає участь у виконанні загальноуніверситетської програми по вдосконаленню навчального процесу, а також здійснює підготовку студентів за наступними дисциплінами:

Обов’язкові:

— Аналіз технологічних систем;
— Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання (ВСТВ);
— Вступ до фаху;
— Гідравліка;
— Гідравліка (МТФ);
— Гідравліка та гідроприводи;
— Експлуатація машин і обладнання;
— Інженерна механіка (ВСТВ);
— Машини, обладнання та їх використання в тваринництві;
— Машиновикористання техніки в тваринництві;
— Методологія наукових досліджень;
— Моделювання технологічних процесів в АПК;
— Наукові комунікації;
— Основи триботехніки в системах галузевого машинобудування;
— Ремонт машин та обладнання;
— Система точного землеробства;
— Технічний сервіс в АПК;
— Технічний сервіс мехатронних систем;
— Транспортний процес в АПК.

За вибором студента:

— Аграрна інженерія;
— Гідропривод;
— Експлуатація блоково-модульних МТА;
— Машиновикористання техніки в рослинництві;
— Метрологія, стандартизація та сертифікація;
— Надійність технологічних систем (ОНП «Агроінженерія»);
— Обгрунтування технологічних процесів в рослинництві;
— Організація робіт підприємств технічного обслуговування;
— Основи технічної творчості;
— Проектування сервісних підприємств;
— Проектування технологічних процесів технічного сервісу машин АПВ (3 семестр);
— Смарт-технології в рослинництві;
— Технології наукових досліджень в технічному сервісі;
— Технологічні системи в землеробстві;
— Технологія наукових досліджень в агроіженерії.

Кафедра готує підготовлених фахівців із належними знаннями, практичними вміннями і навичками, що забезпечує високий рівень їхньої конкурентоспроможності на ринку праці та успішне працевлаштування.

Переваги навчання на кафедрі:

 • сприятливе навчальне середовище, у якому кожен студент почувається важливим і шанованим;
 • практичний характер навчання;
 • можливість працювати із сучасним програмним забезпеченням;
 • зустрічі із представниками бізнесу;
 • високий рівень фаховості науково-педагогічного складу;
 • можливість продовження навчання за кордоном;
 • інноваційні навчальні плани і програми, сформовані за участю бізнесу;
 • висока оцінка якості підготовки фахівців з боку роботодавців;
 • інноваційні технології і методи викладання.

Основними напрямами навчально-методичної роботи кафедри є:

 • поглиблення й модернізація навчально-методичного забезпечення дисциплін, що викладаються на кафедрі;
 • використання результатів новітніх наукових і методичних досліджень у навчальному процесі;
 • участь у методичних і наукових семінарах, конференціях;
 • створення й удосконалення робочих навчальних програм та інших методичних матеріалів дисциплін, що читаються на кафедрі;
 • покращення системи поточного та підсумкового контролю та оцінювання знань студентів;
 • упровадження в навчальний процес інноваційних методів і технологій навчання;
 • розробка матеріалів з навчальних дисциплін для дистанційного навчання;
 • підготовка до друку та видання методичних рекомендацій, підручників та навчальних посібників.

Навчання-підручники

Кафедра активно співпрацює із профільними кафедрами інших вищих навчальних закладів. Формами такого співробітництва є розроблення рекомендацій із удосконалення навчально-наукового процесу, участь у наукових конференціях, симпозіумах, круглих столах, написання спільних публікацій, обговорення освітньо-професійних програм підготовки бакалаврів та магістрів тощо.