На сучасному етапі розвитку суспільства світова педагогічна думка здійснює пошук нових пріоритетів в освіті та вихованні. Зміна характеру і змісту праці ставить перед нашим суспільством серйозні завдання, пов’язані із виведенням освіти України на рівень розвинених країн світу шляхом реформування її концептуальних, структурних та організаційних засад. Розвиток закладів освіти інноваційного типу, які повинні відповідати вимогам сьогодення, зумовлюють пошук нових організаційних форм навчання і виховання, оновлення змісту навчально-виховного процесу.

Необхідність підвищення рівня вищої освіти потребує розробки нової стратегії і тактики викладання, що в свою чергу вимагає перегляду підходів до роботи тих, хто забезпечує навчально-виховний процес, в першу чергу – до викладачів.

Постійне удосконалення  методики викладання дисциплін, передбачених робочими планами університету, відповідно до Законів України “Про освіту”, “Про вищу освіту” повинно супроводжуватися педагогічним контролем і, насамперед, проведенням відкритих занять. Вони є невід’ємним елементом методичної діяльності викладача, а також компонентом стимулювання безперервної фахової та загальної освіти, якісної роботи, підвищення відповідальності за результати навчання і виховання, забезпечення соціального захисту компетентної педагогічної праці.

Графік проведення відкритих занять професорсько-викладацьким складом кафедри технічного сервісу та систем в АПК на 1 семестр 2021-2022 навчальний рік

Графік проведення відкритих занять професорсько-викладацьким складом кафедри технічного сервісу та систем в АПК на 2 семестр 2021-2022 навчальний рік