Ремонт машин та обладнання

Спеціальність:
Агроінженерія
СВО:
Бакалавр
Курс:
4
Провідний викладач:
Новик Олексій Юлійович

Мета дисципліни “Ремонт машин та обладнання” (РМО) – навчити майбутніх фахівців забезпечувати працездатність сільськогосподарських машин за мінімальних витрат часу, трудових та матеріальних ресурсів за рахунок формування у студентів глибокого розуміння питань створення системи ТО і ремонту сільськогосподарської техніки, її структури, характеристики ремонтно-обслуговуючої бази АПК, системи підготовки та організації робіт ремонтно-обслуговуючих підприємств, їх матеріально-технічного забезпечення, шляхів підвищення якості ремонтно-обслуговуючих послуг.

знати:

– задачі науки про ремонт машин та обладнання;
– фактори та причини порушення працездатності с.г. машин. Поняття про знос та зношування;
– методи відновлення посадок з’єднань;
– методи підвищення зносостійкості та довговічності деталей та з’єднань машин;
– існуючі та сучасні прогресивні способи відновлення деталей, фізичну суть та умови процесів відновлення, особливості застосування, експлуатаційні характеристики відновлених поверхонь;
– методи підвищення довговічності деталей, міжремонтного ресурсу складальних одиниць і машин загалом;
– методику вибора раціонального технологічного процесу відновлення деталей і ремонту машини та обладнання в цілому;
– методики проектування прогресивних технологічних процесів;
– основні вимоги до технологічної документації та технологічних процесів.
– методи управління якістю продукції;
– методику оцінювання економічної ефективності ремонтних робіт;
– техніку безпеки під час ремонту машин і обладнання.

вміти:

– формувати основні вимоги до відремонтованої машини;
– визначати вид та характер зношування конкретних деталей машин. Намітити шляхи зниження інтенсивності зносу та інших пошкоджень, визначити граничні допустимі зноси та остаточний ресурс;
– для конкретних умов обґрунтувати вибір способу відновлення посадок;
– для конкретних умов обґрунтувати метод відновлення деталі;
– розробляти оптимальний технологічний процес відновлення (ремонту) деталі та оформлювати технологічну документацію.
– використовувати в практичній діяльності ремонтну технічну документацію.

Робоча программа навчальної дисципліни «Ремонт машин та обладнання» на 7 семестр 2021-22 н.р.

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Ремонт машин та обладнання» для спеціальності 208 «Агроінженерія» на 7 семестр 2021-22 н.р.

Підручники та посібники для вивчення дисципліни «Ремонт машин та обладнання»

Корисне для студентів

Лекційні матеріали з дисципліни «Ремонт машин та обладнання»

Презентації лекційних тем з дисципліни «Ремонт машин та обладнання» до змістового модулю №1 (7 семестр)

Презентації лекційних тем з дисципліни «Ремонт машин та обладнання» до змістового модулю №2 (7 семестр)

Методичні вказівки для вивчення дисципліни «Ремонт машин та обладнання»

Журнал виконання лабораторних робіт з дисципліни «Ремонт машин та обладнання»

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Ремонт машин та обладнання»