Основи технічної творчості

Спеціальність:
Агроінженерія
СВО:
Бакалавр
Курс:
3
Провідний викладач:
Дашивець Галина Іванівна

Мета дисципліни «Основи технічної творчості» полягає у набутті студентом компетенцій, знань, умінь і навичок для вирішення творчо-конструкторських завдань під час професійної діяльності за спеціальністю з урахуванням сучасних методів і прийомів вирішення технічних завдань.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати: філософські аспекти технічної творчості; психологічні особливості творчої людини; види рішень у галузі технічної творчості; існуючі методи пошуку нових творчих рішень; методи психологічної активізації творчості; закони розвитку технічних систем; прийоми усунення технічних суперечностей;

алгоритм розв’язування винахідницьких завдань; основи функціонально-вартісного аналізу; стадії і методи проектування і конструювання технічних засобів, зміст робіт, що виконуються під час конструювання та проектування технічних засобів, основні види конструкторських документів, що розробляються під час конструювання; форму надання власних технічних розробок в дипломних проектах;
вміти: формулювати творчу задачу; використовувати сучасні методи пошуку нових технічних ідей і вирішень винахідницьких задач; проводити пошук нових технічних рішень за допомогою морфологічного аналізу; розв’язувати задачі за допомогою законів розвитку технічних систем та інструментів теорії розв’язування винахідницьких задач; користуватися прийомами та способами активізації творчості; проектувати засоби технічного оснащення під час курсового і дипломного проектування, розробляти та оформлювати конструкторську документацію, оформлювати заявку на винахід або рацпропозицію.

Робоча програма навчальної дисципліни «Основи технічної творчості» для здобувачів СВО «Бакалавр» зі спеціальності 208 «Агроінженерія» на 2021-2022 н.р.

СИЛАБУС з навчальної дисципліни «Основи технічної творчості» на 2021-22 н.р.

СИЛАБУС з навчальної дисципліни ОТТПрограма навчання здобувачів вищої освіти – СИЛАБУС з дисципліни «Основи технічної творчості (за вибором студента)» для спеціальності 208 «Агроінженерія» за ОПП Агроінженерія на 5 семестр 2020-21 н.р.

Методичні вказівки для вивчення дисципліни «Основи технічної творчості»

Підручники та посібники для вивчення дисципліни «Основи технічної творчості»