1Методичні рекомендації для ЗВО з підтримки принципів академічної доброчесності

Кодекс Честі ТДАТУ

Комплексний план виховної роботи 2017-18 

Комплексний план виховної роботи 2018-19

Комплексний план виховної роботи 2019-20

Комплексний план виховної роботи 2020-21

Комплексний план виховної роботи 2021-22

Організаційні матеріали куратора групи

Положення про конкурс Кращий куратор академічної групи ТДАТУ

Методика рейтингового оцінювання діяльності кураторів

Про виховну роботу та основні напрямки діяльності кураторів академічних груп

Обласна цільова програма національно-патріотичного виховання молоді

Програма розвитку і функціонування української мови в ТДАТУ 

Виховна робота у вищих навчальних закладах

Указ Президента України Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді

Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді

Заходи щодо реалізації концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді

Методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах

Національна молодіжна стратегія до 2030 року

 

Положення про кураторів студентської групи

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Для забезпечення постійного керівництва навчально-виховним процесом у кожну студентську групу призначаються куратори (наставники).Спонукати студентів до активної протидії проявам аморальності, правопорушенням, бездуховності, антигромадській діяльності – справа, яка потребує серйозної підготовки і кропіткої праці всіх, хто причетний до освіти і виховання. Для реалізації цього слід визначити нові підходи, форми організації посилення виховної роботи, відродження її ролі як найголовнішого напряму діяльності університету, науково-педагогічних працівників університету, студентської громадськості. Активізація виховного процесу в університеті вимагає приведення в дію як нових форм впливу на студента, так і активізації старих найбільш ефективних форм навчально-виховного процесу, відпрацювання нових методик та стилю виховання. Виховний процес має здійснюватись при найактивнішій співпраці викладача-наставника і студента.

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ КУРАТОРІВ

1.Куратори академічних груп призначаються наказом ректора по університету (розпорядженням по деканату) із числа досвідчених викладачів, рекомендованих завідувачами кафедр. Куратор закріплюються за академічною групою, як правило, на весь період навчання студентів в університеті, що дозволяє йому глибоко вивчити кожного студента, добитися послідовності в виховній роботі на кожному курсі.

2.Робота куратора академічної групи має за ціль формування почуття патріотизму, прищеплення любові до професії майбутнього спеціаліста.

3.Виховну роботу серед студентів куратор проводить згідно з планом проведення виховних годин в підшефній групі з урахуванням плану виховної роботи кафедри на семестр, затвердженому на засіданні кафедри.

4.План виховної роботи куратор складає з урахуванням Комплексного плану виховної роботи університету, а також в відповідності з планом виховної роботи факультету.

5.Зав. кафедрою разом з відповідальними працівниками деканату систематично контролює роботу кураторів, відвідує заняття та інші заходи, вивчають і запроваджують кращій досвід.

6.На засіданні кафедри заслуховуються звіти кураторів про проведені заходи, про ефективність виховної роботи, про її вплив на рівень навчальної і наукової роботи студентів, їх трудову дисципліну.

ОБОВ’ЯЗКИ КУРАТОРА АКАДЕМІЧНОЇ ГРУПИ

1.Регулярно, один раз на тиждень зустрічатися з групою, реалізувати на “виховних годинах” заплановані заходи по плану роботи (кафедрального, факультетського, академічного рівня).

2.Проводити виховну роботу по основним напрямкам (патріотичне, морально-правове, трудове, художньо-естетичне, фізичне, екологічне, сімейно-родинне виховання), формувати світогляд студента як гармонійно розвинутої, високоосвіченої, соціально-активної й національно-свідомої людини.

3.Спонукати студентів до активної протидії проявам аморальності, правопорушення, бездуховності, антигромадської діяльності.

4.Сприяти формуванню студентського колективу, який бореться за високу успішність і відмінну поведінку, в цій роботі куратор спирається на студентський актив групи – старосту, членів студентських Рад, профорга.

5.Направляти роботу активу і кожного студента так, щоб у групі панувала творча атмосфера, дружба і взаємодопомога, які сприяли б повному розвитку здібностей студента.

6.Систематично цікавитись життям групи, бути старшим товаришем і другом для кожного студента, знати кожного студента: його успіхи в навчанні, науковій роботі, характер, схильності, плани на майбутнє, матеріальне положення, але не перетворювати роботу наставника в мілке опікунство і не заважати ініціативі студентів.

7.Регулярно (не менш як один раз у неділю) зустрічатися з групою, активом групи, допомагати активу групи у виконанні намічених заходів.

8.Систематично цікавитись поточною успішністю, разом з активом групи критично обговорювати результати успішності, розкривати недоліки у навчанні і допомагати їх усувати.

9.Виявляти здібності студентів до науково-дослідної роботи і допомагати  її організовувати.

10.Регулярно відвідувати студентів, які мешкають в гуртожитку, цікавитись умовами життя і побуту студентів, які мешкають на приватних квартирах, проводити з ними виховну роботу.

11.Систематично вести індивідуальну роботу зі студентами, які потребують особливої уваги.

12.Прищеплювати студентам почуття відповідальності працювати після закінчення університету по розподіленню.

13.Куратор приймає участь у роботі стипендіальної комісії і комісії по розподіленню молодих спеціалістів на роботу.

Оцінка роботи викладачів-кураторів університету

1. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ РОБОТИ ВИКЛАДАЧІВ-КУРАТОРІВ АКАДЕМІЧНИХ ГРУП

У відповідності до діючих в університету “Рекомендацій кураторам по організації виховної роботи в студентських групах”, “Положення про Раду кураторів академічних груп ТДАТУ”, здійснюється контроль і оцінюється робота викладачів-кураторів, аналізується стан виховного процесу в університету.

Підсумки роботи викладачів-кураторів академічних груп підводяться двічі на рік по факультетам (на протязі тижня після закінчення кожного семестру) та один раз на рік по університету (в кінці навчального року). Всі необхідні документи об’єктивного аналізу роботи викладачів-кураторів на факультетах готує комісія під керівництвом заступника декана факультету з виховної роботи. Кандидатури кращих викладачів-кураторів пропонують кафедри.

В кінці навчального року наказом ректора визначаються кращі викладачі-куратори. Проект наказу готує Рада викладачів-кураторів.

2. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ РОБОТИ ВИКЛАДАЧА-КУРАТОРА АКАДЕМІЧНОЇ ГРУПИ

Головними рисами роботи викладача-куратора повинні бути ціленаправленість, принциповість, висока культура, справедливість до себе і студентів, чуйність до запитів і думок студентів, високе почуття громадянської відповідальності за освіту майбутніх фахівців. Вимогливість кураторів повинна поєднуватись з уважністю, вмінням бачити та поважати в кожному студентові особистість з присутніми їй індивідуальними якостями.

Оцінка ефективності виховної роботи викладача-куратора дається на основі сукупного аналізу навчальних та громадських показників академічної групи, виконання куратором своїх обов’язків, також і з урахуванням його активності в рішенні навчально-виховних питань.

При звіті викладача-куратора контролюється:

–         якість ведіння журналу викладача-куратора,

–         зміст плану виховної роботи (диференціація його з урахуванням індивідуальних якостей студентів, різноманітність форм роботи та заходів, відображення напрямків виховного процесу, відповідність заходів реаліям сьогодення),

–         виконання плану виховної роботи (регулярність проведення виховних годин, явка студентів, відповідність проведених заходів запланованим, обговорення питань навчання та побуту студентів групи).

Крім цього, при оцінюванні роботи кожного викладача враховується:

–         конкретна індивідуальна робота зі студентами, зв’язок з батьками, школою (підприємством),

–         робота в гуртожитку,

–         заходи, направлені на покращання навчального процесу та дисципліни,

–         робота по забезпеченню виконання навчального графіку, підвищенню успішності і зниженню кількості пропущених занять,

заходи по підвищенню активності студентів: участь в НДРС, культпоходах, екскурсіях, художній самодіяльності, святкових демонстраціях, роботах по благоустрою приміщень університету і т.п.).

3. ЗАОХОЧЕННЯ ВИКЛАДАЧІВ-КУРАТОРІВ АКАДЕМІЧНИХ ГРУП

За активну роботу в академічній групі, високі показники групи в навчальній і громадській роботі кращі викладачі-куратори університету заохочуються:

–         подякою,

–         висвітленням позитивного досвіду роботи в засобах масової інформації,

–         занесенням на Дошку “Кращі за професією”,

–         пільговою путівкою на базу відпочинку університету або туристичною путівкою,

–         безкоштовною поїздкою зі студентами групи по історичним місцям України та ближнього зарубіжжя,

–         пам’ятним подарунком або грошовою премією.

Викладач-куратор, який недобросовісно ставиться до своїх обов’язків, карається адміністративним або громадським стягненням. Його роботу пропонують розглянути на засіданні кафедри та по рекомендації кафедри, розпорядженням декана куратор може бути усунений від роботи в групі. Його ділові якості та відповідність займаній посаді можуть бути обговорені на Раді факультету і ураховані при переобранні на черговий термін роботи або перезаключенні контракту.