Підвищення кваліфікації НПП є формою професійного розвитку НПП, спрямованою на набуття особою нових та/або вдосконалення раніше набутих компетентностей у межах професійної діяльності або галузі знань.
Обсяг (тривалість) підвищення кваліфікації НПП установлюється в годинах та / або кредитах Європейської кредитної трансферної системи (далі – ЄКТС, один кредит ЄКТС становить 30 годин) за накопичувальною системою та протягом п’яти років не може бути меншим, ніж шість кредитів ЄКТС.
Накопичувальна система передбачає можливість ураховувати обсяги підвищення кваліфікації чи інших видів професійного розвитку, що визнаються як підвищення кваліфікації, які здійснювалися НПП впродовж міжатестаційного періоду протягом п’яти років.
Процедура, види, форми, обсяг (тривалість), періодичність, умови підвищення кваліфікації НПП, включно з механізмом оплати, умовами й процедурою визнання результатів підвищення кваліфікації визначаються чинним законодавством.
Основні напрями підвищення кваліфікації:
— розвиток професійних компетентностей (оновлення та розширення знань, удосконалення раніше набутих та набуття нових компетентностей в межах професійної діяльності чи галузі знань тощо);
— опанування новітніх виробничих технологій, ознайомлення з сучасним обладнанням, досягненнями науки, техніки й виробництва та перспективами їх розвитку, станом і тенденціями розвитку галузі економіки, підприємства, оганізації, установи;
— вивчення провідного педагогічного досвіду, зокрема спрямованого на формування у здобувачів освіти вміння висловлювати власну думку, здатності до критичного та системного мислення, логічного обґрунтування своєї позиції, розвиток творчих здібностей, ініціативності, емоційного інтелекту, вміння оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, здібності ефективно співпрацювати з іншими людьми;
— опанування фахових методик, технологій тощо викладання навчальних дисциплін, формування у здобувачів освіти відповідних компетентностей у відповідності до освітніх програм та спеціальностей;
— дослідження психолого-фізіологічних особливостей здобувачів освіти, основ андрагогіки, набуття сучасного досвіду формування змісту навчання з урахуванням його цільового спрямування, посадових обов’язків працівників, здобутої освіти, досвіду практичної роботи та професійної діяльності (розроблення, вдосконалення та оновлення програм освітніх компонентів, підготовка навчальних і методичних матеріалів, оцінювання результатів навчання, розроблення й удосконалення освітніх програм тощо);
— створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, опанування особливостей інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі здобувачів освіти з особливими освітніми потребами;
— використання інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій в освітньому процесі, включно з електронним навчанням, інформаційою та кібернетичною безпекою;
— удосконалення мовленнєвої, цифрової, комунікативної, інклюзивної, емоційно-етичної компетентності;
— академічна доброчесність;
— розвиток управлінської компетентності (для керівників закладів вищої освіти та їх заступників) тощо.
Зазначений перелік напрямів підвищення кваліфікації не є вичерпним і може бути скорегований або доповнений відповідно до особливостей кафедри, факультету, посад та індивідуальної траєкторії професійного розвитку НПП.

Форми підвищення кваліфікації:
— інституційна (очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна, мережева);
— дуальна;
— на виробництві тощо.
Форми підвищення кваліфікації можуть поєднуватись.
Підвищення кваліфікації може бути організовано як в Університеті, так і в іншому місці та / або дистанційно, якщо це передбачено договором чи Підвищення кваліфікації може здійснюватися за різними видами:
— навчання за програмою підвищення кваліфікації, у тому числі участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо;
— стажування.
Окремі види діяльності та науково-педагогічних працівників (участь у програмах академічної мобільності, наукове стажування, самоосвіта, здобуття наукового ступеня, вищої освіти) можуть бути визнані як підвищення кваліфікації відповідно до встановленого порядку.