Метою підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників є їх професійний розвиток відповідно до державної політики у галузі освіти та забезпечення якості освіти.

Педагогічні та науково-педагогічні працівники з урахуванням результатів самооцінки компетентностей і професійних потреб, змісту власної викладацької діяльності та/або посадових обов’язків самостійно обирають конкретні форми, види, напрями та суб’єктів надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації.

 Суб’єктом підвищення кваліфікації може бути заклад освіти, наукова установа, інша юридична чи фізична особа, у тому числі фізична особа – підприємець, що надає освітні послуги з підвищення кваліфікації педагогічним та науково- педагогічним працівникам.

Основними видами підвищення кваліфікації є: навчання за програмою підвищення кваліфікації (обов’язкове); стажування (обов’язкове); окремі види діяльності педагогічних та науково-педагогічних працівників (додаткове).

 Формами підвищення кваліфікації є:

–  інституційна (очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна, мережева),

–  дуальна, на робочому місці, на виробництві тощо.

Підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників здійснюється згідно з затвердженим ректором Університету плану-графіка підвищення кваліфікації на певний навчальний рік.

 Обсяг годин підвищення кваліфікації за 5 років складає не менше  180 годин обов’язкового підвищення кваліфікації за накопичувальною системою, а саме:

– 60 годин підвищення кваліфікації (аудиторного навчання): курси підвищення кваліфікації;

– 120 годин стажування (без відриву від виробництва 1 день 3 години, з відривом від виробництва 1 день 6 годин);

– окремі додаткові види діяльності педагогічних та науково-педагогічних працівників (участь у програмах академічної мобільності, наукове стажування, самоосвіта, здобуття наукового ступеня, вищої освіти, а також участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо);

Джерелами фінансування підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників є кошти державного, місцевих бюджетів, кошти фізичних та/або юридичних осіб, інші власні надходження закладу освіти та/або його засновника, інші джерела, не заборонені законодавством.

 За рахунок коштів, передбачених у кошторисі Університету, здійснюється фінансування підвищення кваліфікації в обсязі, встановленому Положенням про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників ТДАТУ і відповідно до плану – графіку підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, які працюють в Університеті за основним місцем роботи

На час підвищення кваліфікації педагогічним або науково-педагогічним працівником, відповідно до затвердженого плану-графіку з відривом від виробництва (освітнього процесу) в обсязі, визначеному законодавством, за педагогічним або науково-педагогічним працівником Університету зберігається місце роботи (посада) із збереженням середньої заробітної плати.

Педагогічні і науково-педагогічні працівники мають право на підвищення кваліфікації поза межами плану – графіку підвищення кваліфікації Університету на відповідний навчальний рік і є додатковим, до основного обсягу підвищення кваліфікації.

План підвищення кваліфікації на навчальний рік

План стажування