Якісна підготовка студентів неможлива без контролю успішності протягом кожного семестру. Ефективна система контролю поточної успішності дозволяє не тільки оцінювати виконання навчального плану кожним студентом ВНЗ, а й оцінити якість реалізованих у ВНЗ освітніх програм, своєчасно звернути увагу на труднощі студентів у освоєнні окремих навчальних дисциплін, отримати показники ефективності кожного викладача.

Звітність по поточній успішності студентів включає в себе результати виконання контрольних заходів по кожній з дисциплін навчального плану, що вивчаються студентами за освітньою програмою даної спеціальності (спеціалізації) протягом усього терміну навчання в університеті. Контрольні заходи включають, лабораторні, практичні, семінарські заняття, курсові проекти та роботи а також модульний контроль протягом семестру

Як правило, така звітність здійснюється протягом усього навчального семестру, а для студентів, які мають заборгованості по виконанню контрольних заходів або індивідуальних графік їх здачі, вона продовжується до моменту повної ліквідації академічної заборгованості або відрахування даного студента за академічну неуспішність.

Перелік дисциплін, види семестрової звітності по ним і терміни виконання контрольних заходів строго відповідають навчальним планом, а конкретно його семестровими «відрізках».

osvitaЗ першого дня навчального семестру на кожну навчальну групу формується пакет електронних форм, за допомогою яких здійснюється контроль навчального процесу. В електронний журнал викладачами вносяться відомості щодо поточної успішності кожного студента групи.

Інформація про поточну успішність студентів оновлюється щодня. Модуль дозволяє відстежувати викладачів, які вводять інформацію про успішність із затримками.

osvita2

Процедура внесення даних до інформаційної системи виглядає наступним чином: в режимі реального часу і не рідше одного разу на тиждень кожен викладач, здійснює введення нових результатів по проведених занятях. Для студентів, які мають заборгованості у виконанні контрольних заходів або індивідуальний графік їх здачі, інформація про ліквідацію заборгованості повинна вноситися в базу не пізніше наступного дня. Відповідальність за достовірність та регулярність надходження даних по поточній успішності студентів полягає на викладача і кафедру, яка веде навчальний процес.

Немає необхідності говорити про значимість цієї інформації для кафедр, деканатів, і самих студентів в тому числі при підведенні підсумків успішності і прийнятті рішень про відрахування або надання індивідуального графіка.

Таким чином, оперативна і достовірна інформація про поточну успішність і відвідування занять по кожному студенту накопичується в системі і за розробленою технологією перетворюється в зручний вид для прийняття управлінських рішень на різних рівнях.

osvita3