Реалізація основних завдань контролю знань здобувачів вищої освіти у ТДАТУ досягається системними підходами до оцінювання та комплексністю застосування різних видів контролю. Згідно з діючою в університеті системою комплексної діагностики знань студентів, з метою стимулювання планомірної та систематичної навчальної роботи, оцінка знань студентів здійснюється за 100-баловою системою.

Сума балів, накопичених здобувачем вищої освіти за виконання всіх видів поточних навчальних завдань (робіт) на практичних (семінарських) заняттях та на підсумковому модульному контролі, свідчить про ступінь оволодіння ним програмою навчальної дисципліни на конкретному етапі її вивчення. Протягом семестру студенти можуть набрати від 0 до 100 балів, що переводяться у національну шкалу оцінювання і відповідно у шкалу ЄКТС. Кількість балів відповідає певному рівню засвоєння дисципліни.

Система оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти включає вхідний, поточний, підсумковий контролі, перевірку залишкових знань студентів, атестацію. У програмах навчальних дисциплін визначають критерії та процедури оцінювання знань за результатами навчання й виконання індивідуальних завдань, кваліфікаційних робіт. Загальний порядок оцінювання знань студента, порядок розподілу балів, форми та види завдань, критерії оцінювання знань за кожноюї навчальноюї дисципліною доводять до відома студентів на початку навчального семестру. Моніторинг рівня знань студентів з наступним аналізом якості навчання здійснюють відповідно до нормативних документів університету. Результати моніторингу кафедри і факультетів розміщують в локальній системі університету з якості освіти. Результати моніторингу постійно розглядають на засіданнях ректорату та Вченої ради університету.