Мета стейкхолдерів (груп впливу) полягає у координації діяльності здобувачів вищої освіти, адміністрації та зацікавлених сторін, а також співробітників відділу моніторингу якості освітньої діяльності та інших структурних підрозділів для сконцентрованої роботи, направленої на удосконалення та покращення якості підготовки майбутніх фахівців, позитивну динаміку зростання показників якості вищої освіти в університеті.

На інституційному рівні університету стейкхолдери мають право впливати на:

– прозорість управлінських, організаційних, кадрових процесів щодо освітнього процесу в університеті;

– організацію вступної кампанії;

– адаптацію здобувачів вищої освіти до академічного життя;

– оптимізацію і вдосконалення інформаційних ресурсів (бібліотеки, дистанційного середовища для навчання,  офіційного веб-сайту університету тощо);

– покращення роботи університетських сервісів (кафедра, деканат, відділ міжнародних зв’язків, студентське самоврядування, вчена рада університету (факультету), тощо);

– формування академічної спільноти, несумісної з корупцією, академічним плагіатом, самоплагіатом, фабрикацією, фальсифікацією, списуванням, обманом, хабарництвом, необ’єктивним оцінюванням;

– зв’язок з потенційними роботодавцями, організацію та рівень працевлаштування випускників;

– створення груп сприяння академічній доброчесності, комісій з питань етики та академічної доброчесності, розвитку студентських організацій, гуртків, секцій, товариств тощо.

Критерії, за якими відбувається перегляд освітніх програм, формуються як у результаті прогнозування розвитку галузі та потреб суспільства, так і в результаті зворотного зв’язку з працедавцями, випускниками, здобувачами вищої освіти та науково-педагогічними працівниками.

З цією метою, згідно ПОЛОЖЕННЯ про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у Таврійському державному агротехнологічному університеті імені Дмитра Моторного проводяться онлайн-опитування стейкхолдерів на веб-сайті ТДАТУ щодо якості освітньої програми та якості освітньої діяльності.

Якість освітньої програми

Якість викладання дисциплін

Якість освітнього процесу

Доброчесність

Анкета для аспіранта