Мета стейкхолдерів (груп впливу) полягає у координації діяльності здобувачів вищої освіти, адміністрації та зацікавлених сторін, а також співробітників відділу внутрішнього забезпечення якості вищої освіти та інших структурних підрозділів для сконцентрованої роботи, направленої на удосконалення та покращення якості підготовки майбутніх фахівців, позитивну динаміку зростання показників якості вищої освіти в Університеті.

На інституційному рівні університету стейкхолдери мають право впливати на:

– прозорість управлінських, організаційних, кадрових процесів щодо освітнього процесу в університеті;

– організацію вступної кампанії;

– адаптацію здобувачів вищої освіти до академічного життя;

– оптимізацію і вдосконалення інформаційних ресурсів (бібліотеки, дистанційного середовища для навчання, інформаційної системи «Деканат», офіційного веб-сайту університету тощо);

– покращення роботи університетських сервісів (кафедра, деканат, студентський відділ кадрів, відділ міжнародних зв’язків, студмістечко, студентське самоврядування, вчена рада університету (факультету), тощо);

– формування академічної спільноти, несумісної з корупцією, академічним плагіатом, самоплагіатом, фабрикацією, фальсифікацією, списуванням, обманом, хабарництвом, необ’єктивним оцінюванням;

– зв’язок з потенційними роботодавцями, організацію та рівень працевлаштування випускників;

– створення груп сприяння академічній доброчесності, комісій з питань етики та академічної доброчесності, розвитку студентських організацій, гуртків, секцій, товариств тощо.

На інституційному рівні факультету стейкхолдери мають право впливати на:

– розробку, моніторинг, періодичний перегляд освітніх програм спеціальностей та їх зміст;

– оцінку якості професорсько-викладацького складу за такими напрямами діяльності: професійні характеристики, педагогічна діяльність, науково- дослідна, навчально-методична та організаційна робота, міжнародна мобільність;

– вибір технологій і методів викладання навчальних дисциплін;

– якість методичного забезпечення навчальних дисциплін;

– якість і об’єктивність оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти щодо компетенцій, зазначених в освітній програмі; – якість матеріально-технічної бази спеціальності;

– якість процесу набуття практичного досвіду здобувачами вищої освіти;

– якість наукової роботи та можливість участі здобувачів вищої освіти у академічній мобільності, наукових проектах, конференціях, публікаціях тощо;

– забезпечення справедливості при розподілі стипендіальних коштів, місць у гуртожитку, відрахування здобувачів вищої освіти, переведення їх на бюджетні місця тощо.

Критерії, за якими відбувається перегляд освітніх програм, формуються як у результаті прогнозування розвитку галузі та потреб суспільства, так і в результаті зворотного зв’язку з працедавцями, випускниками, студентами та науково-педагогічними працівниками.

З цією метою, згідно ПОЛОЖЕННЯ про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у Таврійському державному агротехнологічному університеті імені Дмитра Моторного проводяться онлайн-опитування стейкхолдерів на веб-сайті ТДАТУ щодо якості освітньої програми  та якості освітньої діяльності.

Якість освітньої програми та організації освітнього процесу

Якість викладання дисциплін

Якість освітнього процесу

Доброчесність

Анкета для аспіранта