Вчена рада є колегіальним органом управління Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного, який утворюється строком на п’ять років, склад якого затверджується наказом ректора протягом п’яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу вченої ради.

План роботи вченої ради університету на навчальний рік регламентує її діяльність. Періодичність засідань вченої ради – щомісячно, за винятком канікулярного періоду.

Рішення вченої ради вводять в дію наказами ректора університету.

Вчена рада університету:

 1. Визначає стратегію і перспективні напрямки розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності Університету.
 2. Розробляє і подає конференції трудового колективу проект статуту Університету, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього.
 3. Ухвалює фінансовий план і річний звіту Університету.
 4. Визначає систему та затверджує процедуру внутрішнього забезпечення якості вищої освіти.
 5. Ухвалює рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або банківських установах.
 6. Ухвалює за поданням керівника Університету рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів.
 7. Обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади завідувачів кафедр, професорів, директора наукової бібліотеки, директорів коледжів, керівників філій.
 8. Затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності.
 9. Ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає строки навчання на відповідних рівнях.
 10. Затверджує зразок та порядок виготовлення власного документа про вищу освіту, положення про процедуру і підстави для його видачі випускникам, а також зразки, порядок виготовлення, процедуру і підстави для видачі випускникам спільних і подвійних дипломів.
 11. Ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності.
 12. Оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів.
 13. Присвоює вчені звання професора, доцента і подає відповідне рішення на затвердження атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України.
 14. Приймає остаточне рішення про визнання іноземних документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання під час прийняття на роботу педагогічних, наукових та науково-педагогічних та інших працівників, а також під час зарахування вступників на навчання.
 15. Приймає остаточні рішення про визнання документів про вищу освіту, виданих закладами вищої духовної освіти, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку, під час зарахування вступників на навчання.
 16. Має право вносити подання про відкликання керівника Університету з підстав, передбачених законодавством, Статутом Університету, контрактом, яке розглядається вищим колегіальним органом громадського самоврядування вищого навчального закладу.
 17. Розглядає інші питання діяльності Університету відповідно до його статуту, а саме:

17.1. Обговорення найважливіших питань діяльності Університету і прийняття по них необхідних рішень.

17.2. Висунення та представлення кандидатур до урядових нагород і присвоєння почесних звань України, звання Почесного професора Університету, нагородження нагрудними знаками, нагородами та відзнаками Міністерства освіти і науки України.

17.3. Прийняття рішень про рекомендацію науково-педагогічних працівників у дійсні члени і члени-кореспонденти Національної Академії наук України, Національної академії аграрних наук України.

17.4. Висунення або представлення наукових розробок і проектів на здобуття національних і міжнародних премій.

17.5. Ухвалення кандидатур на іменні стипендії студентів.

17.6. Ухвалення тем студентських робіт на всеукраїнські конкурси, олімпіади і інші.

17.7. Винесення рекомендацій щодо участі в конкурсах на присудження Державних та іменних стипендій, представлення авторів підручників і навчальних посібників до відзнаки.

17.8. Подання рекомендацій щодо публікації монографій, збірок наукових праць, підручників, навчальних посібників, збірників матеріалів наукових конференцій, семінарів та круглих столів.

17.9. Винесення рекомендацій для вступу в докторантуру;

17.10. Прийняття рішення про зарахування в докторантуру та призначення наукових консультантів.

17.11. Затвердження тем дисертаційних робіт на здобуття ступеня доктора філософії та доктора наук.

17.12. Рекомендації кандидатур на право здійснювати наукове керівництво аспірантами та здобувачами на здобуття ступеня доктора філософії.

17.13. Прийняття рішень щодо тривалості й кількості перерв з поважних причин під час навчання в докторантурі, аспірантурі.

17.14. Рекомендації щодо надання творчої відпустки для завершення дисертації.

17.15. Розгляд і подання пропозицій ректору Університету щодо складу і повноважень дорадчих органів університету (методичної ради, науково-технічної ради, стипендіальної, кадрової комісії тощо).

17.16. Ухвалення підсумків міжнародної діяльності Університету.

17.17. Відповідно до ст.36 Закону України «Про вищу освіту» Вчена рада Університету делегує повноваження щодо обрання на посади доцентів Вченим радам факультетів.

Вчена рада розглядає й інші питання за пропозицією ректора, Вчених рад факультетів, конференції трудового колективу Університету, органів студентського самоврядування, пов’язаних з діяльністю Університету, відповідно до його Статуту.

Вчений секретар

Розуменко Світлана Миколаївна

Тел. (0619) 44-03-08

Email: svitlana.rozumenko@tsatu.edu.ua