Вчена рада є колегіальним органом управління Таврійського державного агротехнологічного університету, який утворюється строком на п’ять років, склад якого затверджується наказом ректора протягом п’яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу вченої ради.

План роботи вченої ради університету на навчальний рік регламентує її діяльність. Періодичність засідань вченої ради – щомісячно, за винятком канікулярного періоду.

Рішення вченої ради вводять в дію наказами ректора університету.

Вчена рада університету:

 1. Визначає стратегію і перспективні напрямки розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності університету.
 2. Розробляє і подає вищому колегіальному органу громадського самоврядування проект Статуту університету, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього.
 3. Ухвалює фінансовий план і річний звіт університету.
 4. Визначає систему та затверджує процедуру внутрішнього забезпечення якості вищої освіти.
 5. Ухвалює рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або банківських установах.
 6. Ухвалює за поданням ректора університету рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів.
 7. Обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади деканів, завідувачів кафедр, професорів і доцентів, директора бібліотеки, директорів відокремлених структурних підрозділів.
 8. Затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності.
 9. Ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає строки навчання на відповідних рівнях.
 10. Затверджує зразок та порядок виготовлення власного документа про вищу освіту, положення про процедуру і підстави для його видачі випускникам, а також зразки, порядок виготовлення, процедуру і підстави для видачі випускникам спільних і подвійних дипломів.
 11. Ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності.
 12. Оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів.
 13. Присвоює вчені звання професора, доцента і подає відповідне рішення на затвердження атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України.
 14. Приймає остаточне рішення про визнання іноземних документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання під час прийняття на роботу педагогічних, наукових та науково-педагогічних та інших працівників, а також під час зарахування вступників на навчання.
 15. Має право вносити подання про відкликання ректора університету з підстав, передбачених законодавством, Статутом університету, контрактом, яке розглядається вищим колегіальним органом громадського самоврядування університету.
 16. Розглядає інші питання діяльності університету відповідно до його Статуту.

Секретар Вченої ради

Розуменко Світлана Миколаївна

Тел. (0619) 44-03-08

Email: svitlana.rozumenko@tsatu.edu.ua