Положення про Вчену раду Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного

Положення про Вчену раду факультету (навчально-наукового інституту) Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ВЧЕНУ РАДУ

Таврійського державного агротехнологічного університету

імені Дмитра Моторного

1.Загальні положення

1.1. Положення про Вчену раду Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного (далі – Положення) розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту», нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України, Статуту  університету і є документом, який регламентує її діяльність.

1.2. Положення визначає основні завдання, функції, принципи формування та управління Вченої ради Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного (далі – Університет), а також взаємовідносини з іншими структурними підрозділами Університету.

1.3. Вчена рада є колегіальним органом управління Університету, який утворюється строком на п’ять років, склад якого затверджується наказом ректора Університету протягом п’яти робочих днів з дня закінчення  повноважень попереднього складу вченої ради.

1.4. Вчену раду Університету очолює її голова, який обирається таємним голосуванням з числа членів вченої ради, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності вченої ради.

1.5. До складу Вченої ради Університету входять за посадами ректор, проректори, декани, директори інститутів, учений секретар, директор наукової бібліотеки, головний бухгалтер, директори коледжів, керівники органів самоврядування та виборних органів первинних профспілкових організацій Університету, а також виборні представники, які представляють науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів кафедр, професорів, докторів філософії, докторів наук, виборні представники, які представляють інших працівників Університету і працюють у ньому на постійній основі, виборні представники аспірантів, докторантів, керівники виборних органів первинних профспілкових організацій студентів та аспірантів, керівники органів студентського самоврядування Університету відповідно до квот, визначених статутом Університету.

Вибори до складу Вченої ради починаються за 30 календарних днів до закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради.

1.6. За рішенням Вченої ради до її складу можуть входити також представники організацій роботодавців. При цьому не менш як 75 відсотків складу Вченої ради повинні становити науково-педагогічні працівники Університету і не менш як 10 відсотків – виборні представники з числа студентів.

1.7. Виборні представники з числа працівників Університету обираються  вищим колегіальним органом громадського самоврядування Університету за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють, а виборні представники з числа студентів обираються студентами шляхом прямих таємних виборів.

1.8. Обов’язки секретаря Вченої ради виконує вчений секретар Університету. Секретар Вченої ради у своїй діяльності керується службовою інструкцією вченого секретаря Університету й підпорядкований безпосередньо голові Вченої ради .

1.9. Термін повноваження Вченої ради – п’ять років. У процесі діяльності Вченої ради можлива ротація її членів. Склад Вченої ради щорічно затверджується наказом ректора Університету, із урахуванням ротації.

1.10. План роботи Вченої ради Університету на навчальний рік регламентує її діяльність. Періодичність засідань Вченої ради – щомісячно, за винятком канікулярного періоду.

1.11. Рішення Вченої ради вводять в дію наказами ректора університету.

1.12. Вчена рада Університету може делегувати частину своїх повноважень вченим радам факультетів. Склад відповідних вчених рад формується на засадах, визначених пунктами 1.4-1.7 цього Положення.

1.13. Вчена рада Університету діє на підставі Статуту Університету, згідно з цим Положенням, Регламентом підготовки та проведення засідань Вченої ради Таврійського державного агротехнологічного університету.

2.Функції Вченої ради університету

2. Вчена рада Університету:

2.1. Визначає стратегію і перспективні напрямки розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності Університету.

2.2. Розробляє і подає конференції трудового колективу проект статуту Університету, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього.

2.3. Ухвалює фінансовий план і річний звіту Університету.

2.4. Визначає систему та затверджує процедуру внутрішнього забезпечення якості вищої освіти.

2.5.  Ухвалює рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або банківських установах.

2.6. Ухвалює за поданням керівника Університету рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів.

2.7.  Обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади завідувачів кафедр, професорів, директора наукової бібліотеки, директорів коледжів, керівників філій.

2.8. Затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності.

2.9. Ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає строки навчання на відповідних рівнях.

2.10. Затверджує зразок та порядок виготовлення власного документа про вищу освіту, положення про процедуру і підстави для його видачі випускникам, а також зразки, порядок виготовлення, процедуру і підстави для видачі випускникам спільних і подвійних дипломів.

2.11. Ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності.

2.12. Оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів.

2.13. Присвоює вчені звання професора, доцента і подає відповідне рішення на затвердження атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України.

2.14. Приймає остаточне рішення про визнання іноземних документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання під час прийняття на роботу педагогічних, наукових та науково-педагогічних та інших працівників, а також під час зарахування вступників на навчання.

2.15. Приймає остаточні рішення про визнання документів про вищу освіту, виданих закладами вищої духовної освіти, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку, під час зарахування вступників на навчання.

2.16. Має право вносити подання про відкликання керівника Університету з підстав, передбачених законодавством, Статутом Університету, контрактом, яке розглядається вищим колегіальним органом громадського самоврядування вищого навчального закладу.

2.17. Розглядає інші питання діяльності Університету відповідно до його статуту, а саме:

2.17.1. Обговорення найважливіших питань діяльності Університету і прийняття по них необхідних рішень.

2.17.2. Висунення та представлення кандидатур до урядових нагород і присвоєння почесних звань України, звання Почесного професора Університету, нагородження нагрудними знаками, нагородами та відзнаками Міністерства освіти і науки України.

2.17.3. Прийняття рішень про рекомендацію науково-педагогічних працівників у дійсні члени і члени-кореспонденти Національної Академії наук України, Національної академії аграрних наук України.

2.17.4. Висунення або представлення наукових розробок і проектів на здобуття національних і міжнародних премій.

2.17.5. Ухвалення кандидатур на іменні стипендії студентів.

2.17.6. Ухвалення тем студентських робіт на всеукраїнські конкурси, олімпіади і інші.

2.17.7. Винесення рекомендацій щодо участі в конкурсах на присудження Державних та іменних стипендій, представлення авторів підручників і навчальних посібників до відзнаки.

2.17.8. Подання рекомендацій щодо публікації монографій, збірок наукових праць, підручників, навчальних посібників, збірників матеріалів наукових конференцій, семінарів та круглих столів.

2.17.9. Винесення рекомендацій для вступу в докторантуру;

2.17.10. Прийняття рішення про зарахування в докторантуру та призначення наукових консультантів.

2.17.11. Затвердження тем дисертаційних робіт на здобуття ступеня доктора філософії та доктора наук.

2.17.12. Рекомендації кандидатур на право здійснювати наукове керівництво аспірантами та здобувачами на здобуття ступеня доктора філософії.

2.17.13. Прийняття рішень щодо тривалості й кількості перерв з поважних причин під час навчання в докторантурі, аспірантурі.

2.17.14. Рекомендації щодо надання творчої відпустки для завершення дисертації.

2.17.15. Розгляд і подання пропозицій ректору Університету щодо складу і повноважень дорадчих органів університету (методичної ради, науково-технічної ради, стипендіальної, кадрової комісії тощо).

2.17.16. Ухвалення підсумків міжнародної діяльності Університету.

2.17.17. Відповідно до ст.36 Закону України «Про вищу освіту» Вчена рада Університету делегує повноваження щодо обрання на посади доцентів Вченим радам факультетів.

Вчена рада розглядає й інші питання за пропозицією ректора, Вчених рад факультетів, конференції трудового колективу Університету, органів студентського самоврядування, пов’язаних з діяльністю Університету, відповідно до його Статуту.

 3. Організація роботи Вченої ради

 3.1. Організаційною формою роботи Вченої ради є засідання, які проводяться не рідше, ніж один раз на місяць. Для вирішення нагальних питань проводиться позачергове засідання Вченої ради, яке може бути скликане з ініціативи ректора або ректорату. День проведення засідань Вченої ради визначається  Регламентом діяльності Університету.

3.2. Засідання Вченої ради правочинне, якщо в ньому бере участь не менше 2/3 складу ради. Лічильна комісія для таємного голосування обирається відкритим голосуванням із числа членів Вченої ради, присутніх на засіданні і несе повну відповідальність за процедуру та результати таємного голосування.

3.3. Проект порядку денного кожного засідання Вченої ради складається вченим секретарем відповідно до Плану роботи Вченої ради на навчальний рік.

3.4. За дорученням голови Вченої ради підготовку матеріалів до розгляду конкретного питання на засіданнях Вченої ради забезпечують проректори та керівники відповідних структурних підрозділів спільно із вченим секретарем.

3.5. Керівники, які готують матеріали на засідання Вченої ради, несуть персональну відповідальність за зміст і своєчасне (не пізніше семи днів до дня засідання Вченої ради) подання вченому секретареві проектів рішень, у яких сформульовано конкретні заходи щодо виконання із зазначенням термінів, виконавців та осіб, які відповідають за контроль.

3.6. Не пізніше трьох днів до засідання вчений секретар погоджує порядок денний та проекти рішень з головою Вченої ради.

3.7. Вчений секретар повідомляє членам Вченої ради та запрошеним про дату, місце, час та порядок денний засідання не пізніше ніж за два дні до його проведення.

3.8. На засіданнях Вченої ради ведеться протокол, який підписується головою Вченої ради та вченим секретарем.

3.9. Головуючий на засіданні Вченої ради:

– відкриває, закриває засідання Вченої ради;

– виносить на обговорення проекти рішень;

– організовує розгляд питань;

– надає слово для доповіді, виступу, оголошує наступного промовця;

– робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити.

3.10. Вчений секретар організовує роботу Вченої ради і забезпечує оформлення її рішень; бере участь у плануванні засідань та підготовці матеріалів до них; готує атестаційні документи щодо присвоєння вчених звань.

3.11. Рішення Вченої ради з кожного питання порядку денного приймаються відкритим голосуванням простою більшістю її членів, присутніх на засіданні, а в разі потреби, таємним голосуванням у встановленому порядку. Рішення вводяться в дію наказами ректора університету.

3.12. Виконання рішень Вченої ради покладається на керівників структурних підрозділів Університету, якщо інше не передбачено рішеннями ради.

3.13. Контроль за виконанням рішень Вченої ради покладається, як правило, на ректора, першого проректора та інших проректорів відповідно до їх функціональних обов’язків.

3.14. Рішення Вченої ради розпорядчого характеру вводяться в дію наказами та розпорядженнями ректора Університету і є обов’язковими для виконання всіма, хто працює та навчається в Університеті.

3.15. З метою розв’язання конкретних проблем Університету можуть бути створені робочі комісії Вченої ради з науково-дослідної роботи, організації освітнього процесу тощо. Голів робочих комісій призначає голова Вченої ради.

 4. Права та обов’язки членів Вченої ради університету

4.1. Члени Вченої ради Університету мають право:

– вносити питання на розгляд засідання Вченої ради Університету;

– вносити пропозиції до проектів рішень з питань, винесених на обговорення засідання Вченої ради Університету;

– на висловлювання своєї волі при голосуванні та забезпечення таємності голосування;

– вносити запити (рекомендації) ректору Університету щодо вирішення питань організації навчально-виховної, наукової, фінансово-господарської діяльності Університету та перспектив їх розвитку;

– на отримання інформації щодо навчально-виховної, наукової, фінансово-господарської діяльності Університету та перспектив його розвитку, в межах питань, винесених на обговорення засідання Вченої ради Університету.

4.2. Члени Вченої ради Університету зобов’язані:

– постійно відвідувати засідання Вченої ради, брати активну участь в обговоренні питань, визначених Планом її роботи;

– виконувати доручення, рішення, ухвали Вченої ради Університету, в межах своєї компетенції;

– готувати письмову інформацію та проект рішення з питання своєї доповіді, винесеної на обговорення засідання Вченої ради, згідно Плану її роботи.

– проводити роботу в Комісіях Вченої ради з підготовки інформації, в межах своєї компетенції.