Регламент Вченої ради Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного

 

РЕГЛАМЕНТ ВЧЕНОЇ РАДИ

 Таврійського державного агротехнологічного університету

імені Дмитра Моторного

1.Загальні положення

1.1. Порядок роботи Вченої ради Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного (далі – Університет) встановлюється відповідно до Статуту Університету.

1.2. Регламент визначає порядок підготовки і проведення засідань Вченої ради Університету, процедуру розгляду питань та прийняття рішень, порядок здійснення контрольних функцій Вченої ради.

1.3. Вчена рада Університету проводить засідання за загальним правилом у будівлі Головного корпусу №1 Університету у малому конференц-залі (місто Мелітополь, проспект Богдана Хмельницького, 18).

1.4. Засідання Вченої ради ведуться державною мовою.

1.5. Засідання Вченої ради є відкритими, крім випадків, установлених цим Регламентом.

1.6. На засідання можуть запрошуватися представники факультетів, працівники ректорату, представники громадських організацій, студентства, засобів масової інформації. Присутність осіб, стосовно яких розглядається питання щодо присвоєння вченого звання або обрання на посаду, є обов’язковою.

1.7. Закриті засідання Вченої ради для розгляду окремо визначених питань можуть проводитися за рішенням Вченої ради.

1.8. Головуючий на засіданні повідомляє членів Вченої ради про запрошених осіб, присутніх на засіданні Вченої ради.

1.9. Організаційне, документальне, інформаційне, матеріально-технічне та фінансове забезпечення діяльності Вченої ради здійснює ректорат Університету.

 

2.Організація роботи Вченої ради та підготовка засідань

2.1. Вчена рада реалізує свої функції шляхом проведення засідань. Засідання є чергові та позачергові. Засідання Вченої ради можуть бути урочистими.

2.2. Чергові засідання Вченої ради проводяться щомісячно (крім липня – серпня) останнього вівторка і розпочинаються о 14 годині. Якщо останній вівторок місяця випадає на неробочий або святковий день, дата проведення чергового засідання визначається головою Вченої ради.

2.3. Реєстрація членів Вченої ради, що беруть участь у засіданні, здійснюється секретарем Вченої ради.

2.4. Позачергові засідання Вченої ради проводяться для вирішення питань, визначених Статутом Університету. Дата, час і місце проведення позачергових засідань визначає голова Вченої ради.

2.5. Інформацію про дату, час, місце проведення і порядок денний позачергових засідань секретар Вченої ради доводить персонально до кожного члена Вченої ради не пізніше ніж за 2 дні до засідання.

2.6. Чергові засідання Вченої ради проводяться відповідно до календарного плану роботи Вченої ради.

2.7. Чергові засідання Вченої ради проводяться згідно з порядком денним, який формує секретар Вченої ради відповідно до календарного плану роботи Вченої ради, затвердженого на її засіданні.

2.8. Порядок денний включає відповідні розділи:

– кадрові питання;

– основні питання (у т.ч. наукові доповіді і повідомлення);

– поточні питання.

2.9. Порядок денний чергового засідання доводиться секретарем Вченої ради  не пізніше ніж за 2 дні до засідання. Про зміни до порядку денного засідання інформує головуючий при відкритті засідання.

2.10. Підготовка планових питань на чергові засідання Вченої ради здійснюється комісіями Вченої ради, перелік і персональний склад яких затверджується Вченою радою, або тимчасовими комісіями, спеціально створеними для розгляду окремих питань.

2.11. Документами, які готуються для слухання Вченою радою з основних питань є: довідка, додатки до неї, проект постанови Вченої ради, у разі потреби – висновок комісії про рекомендацію Вченій раді розглянути питання, якщо воно попередньо не було включено до плану засідань Вченої ради. Документи мають бути підписані особами, які готують розгляд питання на засідання Вченої ради. У разі внесення проекту рішення, реалізація якого впливає на видаткову та/або доходну частину кошторису, до нього додається фінансово-економічне обґрунтування.

2.12. Підготовка кадрових питань здійснюється керівниками факультетів та інших структурних підрозділів Університету.

2.13. Матеріали для тиражування передаються секретарю Вченої ради особами, відповідальними за підготовку питання до засідання Вченої ради, не пізніше ніж за 5 робочих днів до чергового засідання.

2.14. Секретар Вченої ради забезпечує:

– попередню розсилку проектних матеріалів до чергового засідання Вченої ради членам Вченої ради. Керівники факультетів забезпечують передачу цих матеріалів членам Вченої ради – виборним представникам від своїх підрозділів;

– тиражування матеріалів до чергового засідання і передачу їх членам Вченої ради разом із порядком денним чергового засідання.

 

3.Проведення засідань Вченої ради

3.1. Підставою для відсутності члена Вченої ради на засіданні можуть бути такі причини: виконання ним доручення Вченої ради, відрядження, тимчасова непрацездатність, відпустка, а також інші поважні обставини.

3.2. Засідання Вченої ради відкриває, веде та закриває головуючий – голова Вченої ради, у разі його відсутності – заступники голови Вченої ради, що обираються відкритим голосуванням за пропозицією голови Вченої ради з числа проректорів Університету.

3.3. Головуючий на засіданні Вченої ради:

– дотримується положень Статуту Університету та цього Регламенту і вживає заходів щодо їх дотримання усіма присутніми на засіданні;

– повідомляє про результати реєстрації членів Вченої ради та про кількість членів Вченої ради, відсутніх на засіданні з поважних причин;

– відкриває, веде та закриває засідання;

– надає слово для доповіді (співдоповіді), запитань, виступу, оголошує наступного промовця;

– при необхідності вживає заходів для підтримки порядку на засіданні Вченої ради;

– організовує розгляд питань відповідно до цього Регламенту;

– оголошує результати голосування та прийняте рішення;

– здійснює інші повноваження відповідно до положень цього Регламенту.

3.4. Головуючий на засіданні Вченої ради має право:

– вносити пропозиції з процедурних питань щодо ходу засідання;

– об’єднувати обговорення кількох пов’язаних між собою питань порядку денного;

– підсумовувати обговорення питань;

– ставити уточнюючі запитання промовцю на засіданні;

– зачитувати або доручати першому проректорові (іншим проректорам) озвучувати письмові пропозиції та інші документи щодо обговорюваного питання;

– здійснювати інші повноваження з метою ефективного проведення засідання.

3.5. Процедура обговорення питань на засіданні Вченої ради включає:

– доповідь члена Вченої ради з питання, що обговорюється, запитання доповідачеві та відповіді на них;

– співдоповідь голови (представника) комісії Вченої ради, якщо це випливає з характеру обговорюваного питання; запитання співдоповідачеві та відповіді на них;

– виступи членів Вченої ради;

– виступи запрошених, якщо це передбачено процесом попередньої підготовки питання.

Пропозиції членів Вченої ради щодо редакції текстів проектів документів, висловлені під час обговорення і які приймаються Вченою радою, документуються секретарем Вченої ради і враховуються в остаточній редакції тексту документу.

3.6. Орієнтовна тривалість обговорення питання визначається в порядку денному, регламент для доповіді та співдоповіді, а також для виступів членів ради в обговоренні питання уточнюється на засіданні і затверджується відкритим голосуванням.

3.7. Рішення Вченої ради приймаються відкритим або таємним голосуванням у порядку, визначеному цим Регламентом.

3.8. Відкрите голосування здійснюється  підняттям руки.

3.9. Після закінчення кожного голосування його результати оголошуються головуючим на засіданні Вченої ради.

3.10. Таємне голосування здійснюється шляхом подачі бюлетеня.

3.11. Якщо спосіб голосування не визначений законом або Статутом Університету, Вчена рада приймає процедурне рішення щодо визначення виду і способу голосування.

3.12. Контроль за проведенням таємного голосування здійснює лічильна комісія, яка обирається з членів Вченої ради відкритим голосуванням.

3.13. Голова лічильної комісії доповідає про результати таємного голосування, які заносяться до протоколу. Протокол підписується всіма членами комісії і затверджується після оголошення результатів Вченою радою шляхом відкритого голосування.

3.14. Рішеннями Вченої ради є ухвали, резолюції, звернення, заяви, а також процедурні та інші рішення, що заносяться до протоколу засідань Вченої ради.

3.15. Протокол засідання Вченої ради підписується головою (головуючим) та секретарем Вченої ради.

3.16. Рішення Вченої ради, прийняті в установленому порядку, вводяться в дію наказами ректора. Накази ректора, якими вводяться в дію рішення Вченої ради, доводяться персонально до кожного члена Вченої ради.

3.17. Протоколи засідань Вченої ради з відповідними матеріалами зберігаються у секретаріаті Вченої ради впродовж 2 років, після чого у встановленому порядку передаються до архіву Університету.

3.18. Регламент Вченої ради Університету затверджується на засіданні Вченої ради. Зміни до Регламенту вносяться за ініціативою голови Вченої ради, секретаря Вченої ради та комісій. Зміни до Регламенту затверджуються рішенням Вченої ради.