Поточна успішність здобувачів вищої освіти – це підсумковий показник, який характеризує багатогранну діяльність закладу вищої освіти з підготовки фахівців, що відповідають вимогам стандартів вищої освіти та конкурентоспроможні на ринку праці.

Основні принципи організації поточного і підсумкового контролю

  • Оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти здійснюється за накопичувальною бально-рейтинговою системою, основною метою якої є регулярна й комплексна оцінка результатів навчальної діяльності та сформованості компетентностей здобувачів.
  • Оцінювання компетентностей здобувачів вищої освіти з навчальних дисциплін здійснюється на основі результатів поточного і підсумкового контролю успішності.

Оцінювання з навчальних дисциплін як обов’язкових, так і за вибором здобувача здійснюється на основі результатів підсумкового контролю, який включає результати поточного контролю успішності та екзамену (якщо є).

  • Об’єктом оцінювання рівня сформованості компетентностей здобувачів вищої освіти є програмний матеріал навчальної дисципліни різного характеру і рівня складності, засвоєння якого відповідно перевіряється під час поточного контролю та на екзамені (якщо є).

Завданням поточного контролю є перевірка розуміння та засвоєння пев­ного матеріалу, вироблених навичок, проведення розрахункових робіт, вмінь самостійно опрацьовувати інформацію, здатності самостійно осмислити зміст теми чи розділу, вмінь публічно чи письмово представляти певний матеріал (презентація).

Завданнями підсумкового контролю є перевірка розуміння та засвоєння здобувачами вищої освіти програмного матеріалу в цілому, розуміння логіки та взаємозв’язків між окремими розділами, здатності творчого використання накопичених знань, вміння сформувати своє ставлення до певної проблеми навчальної дис­ципліни тощо.

  • Оцінювання навчальних досягнень здобувачів здійснюється 100-бальна шкалою; шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX, F) та національною шкалою (відмінно, добре, задовільно, незадовільно; зараховано, не зараховано) для окремої навчальної дисципліни, практики, курсової роботи/проєкту і тренінгу за семестр.

Бальна оцінка – це кількість балів, одержаних у підсумку впродовж семестру. Екзаменаційна складова бальної оцінки – це частина бальної оцінки, яку здобувач вищої освіти може набрати тільки під час складання екзамену з навчальної дисципліни.

Графік навчального процесу

Результати сесії

Рейтингова таблиця по стипендії:

– Механіко-технологічний факультет
– Факультет енергетики і комп’ютерних технологій
– Факультет економіки та бізнесу
– Факультет агротехнологій та екології