Поточна успішність студентів – це підсумковий показник, який характеризує багатогранну діяльність вищого навчального закладу з підготовки фахівців, що відповідають вимогам державних освітніх стандартів та конкурентоспроможні на ринку праці.

Основні принципи організації поточного і підсумкового контролю

  • Оцінювання результатів навчання студентів здійснюється за накопичувальною бально-рейтинговою системою, основною метою якої є регулярна й комплексна оцінка результатів навчальної діяльності та сформованості компетентностей студентів.
  • Оцінювання компетентностей студентів з навчальних дисциплін здійснюється на основі результатів поточного і підсумкового контролю успішності.

Оцінювання з нормативних дисциплін (дисципліни циклу: гуманітарної підготовки, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки, професійної підготовки) здійснюється на основі результатів підсумкового контролю, який включає результати поточного контролю успішності та іспиту.

Оцінювання з навчальних дисциплін за вибором студентів проводиться на основі результатів поточного контролю, що включає результати поточної успішності та результати комплексної контрольної роботи (колоквіуму) або іспиту.

  • Об’єктом оцінювання рівня сформованості компетентностей студентів є програмний матеріал навчальної дисципліни різного характеру і рівня складності, засвоєння якого відповідно перевіряється під час поточного контролю та на іспиті.

Завданням поточного контролю є перевірка розуміння та засвоєння пев­ного матеріалу, вироблених навичок, проведення розрахункових робіт, вмінь самостійно опрацьовувати інформацію, здатності самостійно осмислити зміст теми чи розділу, вмінь публічно чи письмово представляти певний матеріал (презентація).

Завданнями підсумкового контролю є перевірка розуміння та засвоєння студентом програмного матеріалу в цілому, розуміння логіки та взаємозв’язків між окремими розділами, здатності творчого використання накопичених знань, вміння сформувати своє ставлення до певної проблеми навчальної дис­ципліни тощо.

  • Оцінювання здійснюється у балах. Максимальне значення балів дорівнює 100 (від 1 до 100 балів включно) для окремої навчальної дисципліни, практики, курсової роботи/проекту і тренінгу за семестр.

Бальна оцінка – це кількість балів, одержаних у підсумку впродовж семестру. Екзаменаційна складова бальної оцінки – це частина бальної оцінки, яку студент може набрати тільки під час складання іспиту з навчальної дисципліни.

Графік навчального процесу 

Результати сесії

Державна атестація

Рейтингова таблиця по стипендії:

– Механіко-технологічний факультет
– Факультет енергетики і комп’ютерних технологій
– Факультет економіки та бізнесу
– Факультет агротехнологій та екології