Студентський науковий гурток є осередком науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти за всіма напрямами наукового пошуку в системі комплексної підготовки висококваліфікованих фахівців.

Науково-дослідна робота здобувачів вищої освіти – є одним із найбільш ефективних засобів підвищення якості підготовки та виховання спеціалістів з вищою освітою, які здатні творчо використовувати в практичній діяльності новітні досягнення науково-технічного прогресу.

Науково-дослідна робота здобувачів вищої освіти являє собою комплекс форм та методів формування у майбутніх спеціалістів творчого мислення, засвоєння теоретичних знань, набуття навичок дослідника. Лише на практичній науково-дослідній роботі можна оволодіти методами та технікою дослідження, розвинути в собі почуття нового, привчитись до самоосвіти. Науково-технічна творчість дозволяє студентам бачити прикладне значення науково-дослідної роботи та взаємозв’язок дисциплін, що підвищують рівень її успішності, творчу та наукову активність.

Протягом першого семестру 2021-2022 навчального року під керівництвом старшого викладача кафедри ТСС АПК Дерези С.В.  працював науковий гурток «Удосконалення засобів механізації технологічних процесів на тваринницьких фермах». У роботі гуртка активну участь брали здобувачі вищої освіти Димченко Д.В. (25МБАІ), Шевченко Д.М. (31САІ), Широчкін В.О. (31САІ) та Якимчук В.А. (31САІ).

Наукові дослідження проводилися згідно затвердженого календарного плану і знайшли своє відображення у розробці модернізованих зразків обладнання для механізації технологічних процесів у кормоприготуванні та обслуговуванні тварин.

Логічним завершенням роботи гуртка у першому семестрі поточного навчального року була участь здобувачів вищої освіти у ІІІ Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі» (01-26 листопада 2021 р.) та опублікування тез доповідей на теми: «Якісна підстилка для худоби – високі добові надої і прирости яловичини» (Димченко Д.В.) і «Аналіз засобів для роздавання кормових сумішок на свинофермах і розробка мобільного кормороздавача-змішувача» (Широчкін В.О.).

В подальшому після доопрацювання матеріали будуть використані при виконанні дипломних проектів.

Ст. викл. кафедри ТСС АПК Дереза С.В.