02.07.2020 в аудиторії 8.310 відбулося розширене засідання кафедри обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф. Ю. Ялпачика та науково-технічної ради НДІ МЗПУ. На засіданні були присутні 20 чоловік, серед яких 10 членів науково-технічної ради НДІ МЗПУ. Головним питанням денного порядку, яке розглядалось на зібранні було представлення та обговорення результатів закінченої дисертаційної роботи асистента кафедри ОПХВ Ковальова О. О на тему «Розробка конструкції та обґрунтування параметрів струминно–щілинного гомогенізатора молока з роздільною подачею вершків» (керівник: д. т. н., доц., завідувач кафедри ОПХВ Самойчук К. О.).

Після вступного слова проректора з наукової та міжнародної діяльності д.т.н, професора, Надикто В. Т. здобувач виклав основні положення дисертаційної роботи, витримавши процедурно відведений регламент часу. Питання та зауваження, на які після доповіді відповідав дисертант стосувались положень технічної новизни, розгляду характеру залежностей, представлених на слайдах до доповіді, висновків та обґрунтування досягнутих показників енергоефективності розробленої конструкції. На протязі більш ніж однієї години члени науково-технічної ради НДІ МЗПУ задали здобувачу понад 25 питань, на більшість з яких отримали зрозумілі та обґрунтовані відповіді. Згідно процедури з дисертаційною роботою були ознайомлені два рецензенти від ТДАТУ: д.т.н., професор кафедри МВЗ Михайлов Є.В. та д.т.н., професор кафедри ТМКП Леженкін О.М. У виступі рецензенти відзначали високий рівень виконання роботи, всебічність розгляду кожного з представлених положень та висновків, повноту розкриття дисертаційної роботи в наукових публікаціях здобувача, послідовність, логічність та ґрунтовність представлених результатів досліджень. Разом з цим рецензенти вказали на деякі недоліки дисертаційної роботи, серед яких: відсутність кореляції між висновками у дисертаційній роботі та авторефераті, різну кількість висновків та поставлених дисертантом задач дослідження, наявність зайвих посилань на літературні джерела, відсутність сформульованої народногосподарської проблеми та поставленої науково-технічної задачі для її вирішення.

В обговоренні учасники розширеного засідання кафедри ОПХВ та науково-технічної ради НДІ МЗПУ відзначили високий рівень представлення доповіді, резюмували зауваження до дисертаційної роботи та переважною кількістю голосів прийняли рішення після виправлення вказаних недоліків та узгодження остаточного варіанту дисертаційної роботи з рецензентами та членами науково-технічної ради НДІ МЗПУ, рекомендувати дисертаційну роботу асистента кафедри ОПХВ Ковальова О. О. на тему «Розробка конструкції та обґрунтування параметрів струминно–щілинного гомогенізатора молока з роздільною подачею вершків» (керівник: д. т. н., доц., завідувач кафедри ОПХВ Самойчук К. О.) для захисту в спеціалізованій вченій раді ТДАТУ Д 18.819.01 за спеціальністю 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва.

Інформаційний супровід: д.т.н. Кирило Самойчук