Інформаційні технології (АГ)

Спеціальність:
201 «Агрономія»
СВО:
Бакалавр
Курс:
2
Провідний викладач:
Зінов’єва Ольга Геннадіївна
Посилання:

Метою дисципліни є формування системи знань з комп’ютерного діловодства, розрахунків, баз даних, мережі Інтернет, та практичних навиків роботи з прикладним програмним забезпеченням.
Завданням дисципліни є вивчення загальних положень щодо створення ділових документів, розрахунків, баз даних, мережі Інтернет та набуття навичок практичного застосування прикладного програмного забезпечення.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
– сутність компьютерного діловодства;
– правила створення ділових документів;
– сутність накопичення і обробки спеціалізованої інформації;
– сутність мережевих технологій;
вміти:
– застосовувати офісне програмне забезпечення для створення ділових
документів різних стилів та рівня складності;
– накопичення та обробки ділової інформації та використовувати мережу
Інтернет в професійної діяльності;
– накопичувати та обробляти ділову інформацію та використовувати бази
даних в професійної діяльності.

Методичні вказівки:

Методи_підручники

Робоча програма:

Робоча програ Інформаційні технології_2 курс_Агрономія (2021-2022 н. рік)

Посібники:

Перелік підручників з дисципліни “ІТ”

Силабус