Математична статистика в агрономії

Спеціальність:
201 «Агрономія»
СВО:
Бакалавр
Курс:
4
Провідний викладач:
Малкіна Віра Михайлівна

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Мета
вивчення дисципліни «Математична статистика в агрономії»
складається в реалізації наступних напрямів:
1) підготувати випускника, що володіє засобами математикостатистичного аналізу даних;
2) отримання базових знань та формування основних навиків
математичної статистики, необхідних для розв’язання задач, що виникають в
практичній діяльності.
Задачі дисципліни:
1) Вивчення теоретичних основ дисципліни;
2) Засвоєння методів розв’язку задач математичної статистики на
комп’ютері.
Після вивчення дисципліни студент повинен
знати:
– Основні поняття основ математичної статистики;
– Види варіаційних рядів та їх числові характеристики;
– Методи статистичної оцінки та перевірки статистичних гіпотез;
вміти:
– Здійснювати аналіз та обробку даних, необхідних для розв’язання
задач;
– Використовувати вивчені закони розподілу випадкових величин в
практичних задачах;
– Досліджувати статистичними методами технологічні процеси
– Застосовувати програмні засоби для обробки даних.

Робоча програма_Математична статистика в агрономії_4 курс(на основі ОКР «Молодший спеціаліст»)2021-2022 н.рік

Робоча програма_Математична статистика в агрономії_3САГ(на основі повної загальної середньої освіти)2021-2022 н.рік

Перелік методичних вказівок для вивчення дисципліни

Перелік підручників з дисципліни “МСА”

Силабус