Технологія створення програмних продуктів 3К, 1С

Спеціальність:
122 «Комп’ютерні науки»
СВО:
Бакалавр
Курс:
3
Провідний викладач:
Строкань Оксана Вікторівна

 

Мета дисципліни. Метою курсу є вивчення понять та методів роботи інформаційних систем, придбання навичок проектування та розробки інформаційних систем з використанням систем управління базами даних. Дисципліна знайомить з поняттями інформаційних моделей та систем, систем баз даних та їх компонентами, методами моделювання даних: концептуальними, об’єктно-орієнтованими, реляційними моделями; структурною, цілісною та маніпуляційними складовими реляційної моделі даних, методами роботи з реляційними базами даних; дає базові знання етапів проектування, розробки і
функціонування баз даних, стандарту мови SQL, вчить досліджувати предметні галузі, проектувати та нормалізувати схеми бази даних. Вивчаються основні компоненти та функції систем управління базами даних Особлива увага надається
придбанню навичок розробки прикладних програм для баз даних.

Дисципліни, що передують даній: Основи програмування, Об’єктно-орієнтоване програмування, Організація баз даних та знань.


Завдання дисципліни
У цьому курсі передбачається формування у студентів певних знань та вмінь з теорії та практики проектування інформаційних систем.
За результатами вивчення дисципліни студенти повинні
ЗНАТИ:
– суть і призначення інформаційних систем
– стадії їх проектування і вимоги до процесу проектування

– існуючі методології і інструментарій проектування
– сучасний стан і проблеми розвитку систем проектування інформаційних
– систем і систем вдосконалення бізнес-процесів.
ВМІТИ:
– формулювати вимоги до ІС;
– проектувати концептуальну модель даних конкретної предметної області;
– вибирати СКБД у процесі технічного проектування на основі оціночних варіантів баз даних, вимог користувачів, аналізу технічних, економічних, функціональних, сервісних характеристик СКБД, використовуючи науково-технічну, довідкову інформацію;
– розробляти логічну структуру бази даних у процесі технічного проектування за допомогою методу нормалізації відношень,

використовуючи методи реляційної алгебри, рівні абстракції даних, вимоги вибраної СКБД;
– розробляти таблиці баз даних і зв’язок між ними в умовах технічного проектування за допомогою відповідного технічного і програмного забезпечення, використовуючи конструктори таблиць;
– розробляти фізичну структуру бази даних у процесі робочого проектування за допомогою вибраної СКБД, використовуючи сучасні технічні і програмні засоби розробника баз даних;
– експортувати дані до зовнішнього середовища і імпортувати дані із зовнішнього середовища у бази даних у процесі інтегрування програмного забезпечення користувача в інформаційні вузли Internet за допомогою сучасного технічного і програмного забезпечення, використовуючи технології розподілених застосувань, WEB-технології та ін.;
– створювати таблиці баз даних, тригери, збережені процедури, індекси в умовах розробки баз даних за допомогою програмних і технічних засобів проектування баз даних, використовуючи візуальні інструменти
інтегрованих оболонок розробника програмного забезпечення;
– розробляти введення, модифікацію, вилучення, відображення даних у таблиці бази даних у процесі робочого проектування за допомогою технічних і програмних засобів, використовуючи форми введення та модифікації даних і табличні режими;
– розробляти навігації по набору даних в умовах доступу до потрібного запису набору даних за допомогою програмних засобів СКБД, використовуючи навігаційні методи об’єктів;
– розробляти методи сортування, фільтрації, пошуку даних у процесі відбору потрібних даних, що відповідають будь-яким критеріям, за допомогою програмних засобів СКБД;
– вибирати формальний апарат для представлення знань в умовах розробки експертних систем виходячи з особливостей застосувань.

Програма курсу крім лекцій включає виконання циклу лабораторних робіт.
Метою лабораторних робіт є самостійна розробка інформаційних систем і створення програм, які реалізують різні засоби створення, поновлення і використання баз даних, а також отримання навичок проектування та реалізації
інформаційної системи з використанням процедурних та технологічних засобів ІС

РОБОЧА ПРОГРАМА «Технологія створення програмних продуктів»_ для Бакалавр 122 «Комп’ютерні науки»_на основі повної загальної середньої освіти_Строкань О.В.._3 курс 6 семестр

РОБОЧА ПРОГРАМА «Технологія створення програмних продуктів»_для Бакалавр 122 «Комп’ютерні науки»_на основі ОКР «Молодший спеціаліст»_Строкань О.В.._3 курс 6 семестр

Перелік методичних вказівок для вивчення дисципліни

Перелік підручників з дисципліни “ТСПП”

Силабус