Веб-технології

Спеціальність:
122 «Комп’ютерні науки»
СВО:
Бакалавр
Курс:
3
Провідний викладач:
Нестеренко Євген Вадимович

Дана навчальна дисципліна є основою теоретичних і прикладних знань, що формують фахівця в області Веб-технологій, які сприяють утворенню у студентів вмінь та навичок розробки Веб-ресурсів та ефективного комбінування елементів мультимедіа, а також підготовці спеціалістів для створення, впровадження та підтримки професійно-орієнтованих комп’ютерних технологій у професійній діяльності.

Метою дисципліни є засвоєння необхідних знань з основ веб-технологій, а також формування практичних знань щодо розробки веб-сайтів та веб-додатків.

Завдання навчальної дисципліни: ознайомити студентів з теоретичними знаннями з основ веб-технологій, веб-дизайну та веб-програмування. Надати практичні навички з розробки веб-сайтів та веб-додатків.

За результатами вивчення дисципліни студент повинен:

Знати:

  • правила побудови документів HTML;
  • основні властивості каскадних таблиць стилів (CSS);
  • основні елементи об’єктної моделі документа (DOM);
  • правила використання і основні елементи мов JavaScript та PHP.

Вміти:

  • розробити структуру сайту;
  • використовувати засоби каскадних таблиць стилів для оформлення сторінок сайту;
  • працювати з основними об’єктами HTML-документа за допомогою мови JavaScript;
  • використовувати засоби мови PHP для написання скриптів та зв’язку з базами даних;
  • бути здатним вирішити складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у певній галузі професійної діяльності або навчання, що пов’язані із застосуванням певних теорій та методів відповідних наук і характеризуються комплексністю та недетермінованістю умов.

ОРІЄНТОВАНА СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Модуль 1 HTML, CSS, JavaScript Мова гіпертекстової розмітки HTML
Створення HTML5 сторінок
Каскадні таблиці стилів CSS
Адаптивний інтерфейс користувача
Мова програмування JavaScript
Робота з об’єктами в JavaScript
Реалізація асинхронного виконання
Модуль 2 PHP та клієнт-серверна взаємодія Скриптова мова програмування PHP. Вступ
Скриптова мова програмування PHP. Основи (частина 1)
Скриптова мова програмування PHP. Основи (частина 2)
Робота з формами

Силабус 2021-22 н.р.

РОБОЧА ПРОГРАМА__Веб-технології_БАКАЛАВР_122 КН_на основі ОКР Молодший спеціаліст_Нестеренка,Маніта_1С курс 1 семестр

РОБОЧА ПРОГРАМА «Веб-технології»_для Бакалавр 122 КН_на основі ОКР «Молодший спеціаліст»_Нестеренко Є.В., Маніта І.Ю._2С курс 3 семестр

РОБОЧА ПРОГРАМА__Веб-технології_БАКАЛАВР_122 КН_на основі повної заг.серед.освіти_Нестеренка,Маніта_3 курс 5 семестр

Забезпечення літературою