Інформатика, геоінформатика і системологія

Спеціальність:
193 «Геодезія та землеустрій»
СВО:
Бакалавр
Курс:
Провідний викладач:
Нестеренко Євген Вадимович
Посилання:

Метою дисципліни є формування системи знань з комп’ютерного діловодства, розрахунків, баз даних, мережі Інтернет, та практичних навиків роботи з прикладним програмним забезпеченням. Завданнямдисципліни є вивчення загальних положеньщодо створення ділових документів, розрахунків, баз даних, мережі Інтернет та набуття навичок практичного застосування прикладного програмного забезпечення. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: – сутність компьютерного діловодства; – правила створення ділових документів; – сутність накопичення і обробки спеціалізованої інформації; – сутність мережевих технологій;

вміти: – застосовувати офісне програмне забезпечення для створення ділових документів різних стилів та рівня складності; – накопичення та обробки ділової інформації та використовувати мережу Інтернет в професійної діяльності; – накопичувати та обробляти ділову інформацію та використовувати бази даних в професійної діяльності.

 

Перелік підручників

Перелік методичних вказівок

Робоча програма “Інформатика, геоінформатика і системологія” (2021-22 н.р.)

Силабус