Системний аналіз предметної області

Спеціальність:
122 «Комп’ютерні науки»
СВО:
Магістр
Курс:
M1
Провідний викладач:
Зінов’єва Ольга Геннадіївна

Мета. Надання студентам вихідних знань і навичок, що необхідні для проведення системного аналізу об’єктів та процесів комп’ютерізації.
Завдання навчальної дисципліни: навчання студентів основним положенням, загальним підходам та методам системного аналізу предметної області.
За результатами вивчення дисципліни студент повинен
Знати:
– особливості сучасних великих проектів інформаційних систем;
– чинники появи CASE-технології та її суть;
– особливості, переваги та недоліки класичних систем проектування;
– основні фази методології швидкого розроблення застосувань;
– особливості та характеристики архітектури відкритих систем;
– походження морфологічного аналізу;
– суть та цілі етапів морфологічного дослідження;
– способи розроблення морфологічних таблиць;
– структури та особливості таблиці рішень
– порядок побудови таблиць рішень
– визначення та механізм функціонування мереж Петрі
Вміти:
– ідентифікувати проблеми, що виникають при розробленні ІС;
– визначати укрупнений склад робіт за стадіями класичного підходу до
проектування ІС, відповідно до циклу життя системи;
– виявляти взаємні зв’язки між інформаційними технологіями та
організацією виробництва;
– аналізувати існуючі системи з точки зору наявності основних
характеристик відкритих систем;
– будувати морфологічні таблиці;
– формувати пошукові завдання;
– будувати когнітивні карти та реалізувати процедури збирання і
опрацювання необхідної для цього інформації;
– будувати таблиці рішень на основі описання системи;
– будувати мережі Петрі

Перелік методичних вказівок для вивчення дисципліни

Робоча програма з дисципліни Системний аналіз предметної області_М1 КН

Перелік підручників з дисципліни “САПО”

Силабус