Комп’ютери та комп’ютерні технології(ЕЕЕ)

Спеціальність:
141 «Електроенергетика
електротехніка та електромеханіка»
СВО:
Бакалавр
Курс:
1
Провідний викладач:
Лубко Дмитро Вікторович
Посилання:

Метою дисципліни “Комп’ютери та комп’ютерні технології” (ККТ) є
отримання студентами знань із галузі комп’ютерної техніки, програмного забезпечення, розробки алгоритмів та програмування, набуття практичних навичок роботи на ПК із застосуванням сучасних пакетів прикладних програм загального та спеціального призначення, реалізації алгоритмів обробки інформації
на алгоритмічній мові.
Завданням дисципліни є вивчення загальних положень роботи в операційній системі Windows та набуття глибоких навичок практичного застосування
прикладних програм для розв’язання поточних проблем та інженерних задач.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
– архітектуру та принципи функціонування ЕОМ;
– основні поняття про інформаційну систему та її можливості;
– технологію роботи в операційних системах та програмного забезпечення
ЕОМ;
– склад, призначення та основні функції текстового процесора та можливості
їх використання у майбутній професійній діяльності;
– склад, призначення та основні функції табличного процесора та можливості
їх використання у майбутній професійній діяльності
вміти:
– використовувати офісну техніку у майбутній професійній діяльності;
– працювати в середовищі операційних оболонок та з програмним забезпеченням ЕОМ;
– користуватись прикладними програмами MS Office
користуватися базовими прийомами роботи в середовищі електронних таблиць.

 

 

Методичні вказівки:

методи_підручники

Робоча програма:

Робоча програма ККТ (ЕЕ), 2021-22 н.р.

Силабус