Інформаційні технології (СВ) 2 курс

Спеціальність:
203 «Садівництво і виноградарство»
СВО:
Бакалавр
Курс:
2
Провідний викладач:
Зінов’єва Ольга Геннадіївна

Метою дисципліни є придбання і закріплення знань про принципи побудови та функціонування обчислювальних машин, організацію обчислювальних процесів на персональних комп’ютерах та їх алгоритмізацію, програмне забезпечення персональних комп’ютерів і комп’ютерних мереж, а також ефективне використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у професіональній діяльності. Завданням дисципліни є вивчення теоретичних основ інформатики і набуття навичок використання прикладних систем обробки даних та систем програмування для персональних комп’ютерів і локальних комп’ютерних мереж під час розв’язання завдань фахового спрямування. Предметом вивчення дисципліни є інформаційні технології, методи і засоби автоматизації інформаційних процесів. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: – сутність комп’ютерного діловодства; – правила створення ділових документів; – сутність накопичення і обробки спеціалізованої інформації; – сутність мережевих технологій;

вміти: – застосовувати офісне програмне забезпечення для створення ділових документів різних стилів та рівня складності; – накопичення та обробки ділової інформації та використовувати мережу Інтернет в професійної діяльності; – накопичувати та обробляти ділову інформацію та використовувати бази даних в професійної діяльності.

Робоча програма Інформаційні технології_2 курс_СВ (2021-2022 н. рік)
Перелік лабораторних робіт до дисципліни

Перелік підручників

Силабус