Технології створення інтелектуальних систем

Спеціальність:
122 «Комп’ютерні науки»
СВО:
Магістр
Курс:
M1
Провідний викладач:
Шаров Сергій Володимирович

Мета курсу:
– сформувати фундаментальні теоретичні знання щодо базових методів і технологій розробки та проектування обчислювального інтелекту; загальних принципів побудови та функціонування інтелектуальних систем; математичних методів моделювання актів інтелектуальної діяльності;
– надбання практичних навичок розробки, відлагодження та використання
програмних засобів з елементами штучного інтелекту
Завдання курсу :
– отримати уяву про стан і перспективу розвитку методів обчислювального
інтелекту;
– ознайомитися з основними математичними методами моделювання актів
інтелектуальної діяльності;
– підготувати студента до ефективного використання сучасних методів обчислювального інтелекту, які необхідні фахівцям з інформаційних технологій проектування.
Вимоги до знань, умінь та навичок студентів
Студент, що вивчив курс, повинен знати:
– технології розробки та проектування інтелектуальних систем;
– засоби видобутку знань та інтелектуального аналізу даних;
– базові методи і технології обчислювального інтелекту;
– базові та адаптивні алгоритми кластерізації;
– інтелектуальні методи класифікації та регресії;
– алгоритми машинного навчання;
– принципи побудови та навчання нейроних мереж;
– принципи створення гібридних інтелектуальних систем на основі
розпізнавання образів, нейромереж, нечіткої та формальної логік.
– методології розпізнавання образів.
Студент по закінченні вивчення курсу повинен
вміти:
– добувати, аналізувати, упорядковувати теоретично та експериментально
досліджувати алгоритми, методи, програми апаратно-програмних комплексів і систем;
– обґрунтовувати й аналізувати вибір конкретного типу моделі та методу обчислювального інтелекту при розв’язані вiдповiдних практичних задач;
– використовувати сучасні програмні засоби для дослідження інтелектуальних систем;
– обирати методи та планувати експериментальні та теоретичні наукові дослідження;


– застосовувати в різних предметних областях інформаційних технологій
сучасні методи формалізації та обробки нечіткості та невизначеності експертних знань;
– розробляти та перетворювати математичні та програмні моделі обчислювальних та інформаційних процесів, пов’язаних із функціонуванням
об’єктів професійної діяльності. За допомогою розроблених моделей визначати оптимальні режими роботи об’єктів та процесів;
– проектувати людино-машинний інтерфейс інформаційних систем, застосовуючи різні ефективні принципи, підходи, методики та архітектурні шаблони при реалізації та інтеграції програмних компонентів і комплексів;
– використовувати базові методи і технології обчислювального інтелекту;
– використовувати інтелектуальні методи класифікації та регресії;
– використовувати алгоритми машинного навчання;
– застосовувати при вирішенні задач принципи побудови та навчання нейроних мереж;
– застосовувати при вирішенні задач принципи створення гібридних
інтелектуальних систем на основі розпізнавання образів, нейромереж.

Робоча програма з дисципліни «Технології створення інтелектуальних систем »(2021-2022н.рік)

Перелік методичних вказівок для вивчення дисципліни

Робоча програма з дисципліни ТРПІС

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Силабус