МЕТОДИ І ЗАСОБИ КОМП’ЮТЕРНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Спеціальність:
122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»
СВО:
Магістр
Курс:
M1
Провідний викладач:
Лубко Дмитро Вікторович

Мета дисципліни „Методи і засоби комп’ютерних інформаційних технологій” – формування системи знань з основ програмування та практичних навиків роботи з прикладним програмним забезпеченням та середовищем програмування. Визначення та ознайомлення з основами алгоритмізації за допомогою мови Visual Basic. Вивчення загальних принципів об’єктно-орієнтованого програмування (ООП) та отримання навичок практичного застосування ООП при розв’язанні типових задач за допомогою мови програмування Visual Basic. Мати уявлення про основні тенденції розвитку сучасних інформаційних технологій.

Завдання дисципліни „Методи і засоби комп’ютерних інформаційних технологій” – навчити студентів застосовувати основні прийоми та методи ООП в своїй професійній діяльності.

В результаті вивчення дисципліни „Комп’ютери та комп’ютерні технології” студент повинен
знати:
– основні властивості і вимоги до алгоритмів;
– основні алгоритмічні структури;
– принципи програмування додатків різних типів;
– вимоги до створення програм за допомогою середовища візуального програмування Visual Basic.

вміти:
за допомогою мови Visual Basic створювати додатки для розв’язання лінійних задач;
створювати за допомогою мови Visual Basic проекти з різними типами даних;
створювати за допомогою мови Visual Basic додатки на базі розгалужених алгоритмів;
застосовувати оператори умовного циклу для розв’язання лінійних задач за допомогою мови Visual Basic;
створювати за допомогою мови Visual Basic проекти з різними типами даних з використанням одно та двовимірних масивів.

Робоча програма:
Робоча програма

Силабус МЗКІТ