Дослідження операцій

Спеціальність:
6.050101 «Комп’ютерні науки»
СВО:
Бакалавр
Курс:
4
Провідний викладач:
Малкіна Віра Михайлівна

Мета курсу «Математичні методи дослідження операцій» – активно закріпити, узагальнити, поглибити й розширити знання, отримані при вивченні базових загальнонаукових і загально технічних дисциплін, придбати нові знання та сформувати вміння й навички, необхідні для вивчення спеціальних дисциплін у відповідності з напрямком підготовки і для наступної фахової діяльності. Дисципліна має самостійне значення як формуюча модель спеціаліста, що працює в галузі інформаційних технологій. Завдання дисципліни полягають у вивченні загальних положень щодо методів побудови математичних моделей, їх розв’язуванні та аналізу з метою використання при дослідженні операцій.
Завданнями дисципліни є:
– вивчення загальних положень щодо методів побудови математичних
моделей;
– розв’язання математичних задач оптимізації;
– використання математичних моделей при дослідженні операцій;
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
– основні поняття та визначення математичних методів оптимізації;
– постановку та алгоритми розв’язання основних оптимізаційних задач;
– критерії порівняння методів оптимізації
– сучасні програмні засоби для розв’язання оптимізаційних задач;
вміти:
– відбирати модель для розв’язання конкретних оптимізаційних завдань;
– знаходити розв’язки задач лінійного програмування графічним та
симплексними методами;
– знаходити розв’язки транспортної задачі;
– обґрунтовувати й аналізувати вибір конкретного методу оптимізації при
вирішенні практичних задач;
– аналізувати результати роботи методів оптимізації.

РОБОЧА ПРОГРАМА_Дослідження операцій_122 Комп’ютерні науки_(на основі повної загальної середньої освіти)_Малкіна_4 курс 7 семестр

РОБОЧА ПРОГРАМА_Дослідження операцій_122 Комп’ютерні науки_(на основі ОКР «Молодший спеціаліст»)_Малкіна_2С курс 3 семестр

Перелік методичних вказівок для вивчення дисципліни ДО

Силабус