Інформатика та комп’ютерна техніка

Спеціальність:
263 «Цивільна безпека»
СВО:
Бакалавр
Курс:
1
Провідний викладач:
Зінов’єва Ольга Геннадіївна

Метою дисципліни є придбання і закріплення знань про принципи побудови та функціонування обчислювальних машин, організацію обчислювальних процесів на персональних комп’ютерах та їх алгоритмізацію, програмне забезпечення персональних комп’ютерів і комп’ютерних мереж, а також ефективне використання сучасних інформаційно-комунікаційних
технологій у професіональній діяльності. 
Завданням дисципліни є вивчення теоретичних основ інформатики і набуття навичок використання прикладних систем обробки даних та систем програмування для персональних комп’ютерів і локальних комп’ютерних мереж під час розв’язання завдань фахового спрямування. Предметом вивчення дисципліни є інформаційні технології, методи і засоби автоматизації інформаційних процесів.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
– сутність комп’ютерного діловодства;
– правила створення ділових документів;
– сутність накопичення і обробки спеціалізованої інформації;
– сутність мережевих технологій;
вміти:
– застосовувати офісне програмне забезпечення для створення ділових
документів різних стилів та рівня складності;
– накопичення та обробки ділової інформації та використовувати мережу
Інтернет в професійної діяльності;
– накопичувати та обробляти ділову інформацію та використовувати бази даних
в професійної діяльності.

Перелік методичних вказівок для вивчення дисципліни ІКТ

Робочая програма з дисципліни Інформатика та комп’ютерна техніка_1 курс ЦБ

Перелік підручників з дисципліни ІКТ

Силабус