Дідур В.А. Обгрунтування конструкційно-технологічних параметрів пневмосепаратора з пиловловлювальним пристроєм / В.А. Дідур, А.Б. Чебанов // Техніка і технології АПК. – ДП «УкрЦВТ», 2013. – № 11(50). С.6-9.

Дідур В.А. Динаміка дисперсної фази запиленого повітряного потоку у вертикальному потоці пневмосепараторів рушанки рицини / В.А. Дідур, А.Б. Чебанов / Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П.Василенка: наук. фах. видання Вип. 124, ч. 1 – Видавництво ХНТУСГ ім. Петра Василенка, 2013. – С.

Скляр О.Г. Технологія інтерактивного навчання / О.Г.Скляр, Р.В. Скляр // Збірник науково-методичних праць «Удосконалення навчально-виховного процесув вищому навчальному закладі». – Вип. 17. – Мелітополь, 2013. – С. 155-158.

Скляр А.Г. Эксплуатационные параметры биогазовых установок / А.Г. Скляр, Р.В. Скляр // Актуальные проблемы научно-технического прогресса в АПК: сборник научных статей по материалам IX Международной научно-практической конференции. – Ставрополь: АГРУС Ставропольского гос. аграрного ун-та, 2013, – С.58-65.

Скляр О.Г. Властивості біодобрив, що отримуються після анаеробної ферментації гною / О.Г. Скляр, Р.В. Скляр // Праці ТДАТУ. – Мелітополь, 2013. – Вип. 13. Т.3, – С.110-118.

Шацький В.В. Вплив структури субстрату на вихід біогазу при метановому зброджуванні / В.В. Шацький, О.Г. Скляр, Р.В. Скляр, О.О.Солодка // Праці ТДАТУ. – Мелітополь, 2013. – Вип. 13. Т.3, – С. 3-12.

Мілько Д.О. Напрямки вдосконалення технологій заготівлі об’ємних кормів на принципах збереження поживних речовин під час виконання технологічного процесу / Д.О. Мілько // Вісник Харківського національного технічного університету імені П. Василенка / ХНТУСГ. Вип. 132. – Харків, 2013. – С. 307 – 313.

Мілько Д.О. Вплив якісних показників основних компонентів збалансованого раціону на продуктивність молочного скотарства / Д.О. Мілько // Механізація та електрифікація сільського господарства: Міжвідомчий тематичний науковий збірник / ННЦ «ІМЕСГ». – Вип. 97. Т. 1. – Глеваха, 2013. – С. 592 – 598.

Педченко Г.П. Оптимізація кормового раціону високопродуктивних корів / Г.П. Педченко, Д.О. Мілько // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького. ЛНУВМБТ. – Вип. 2 (56). Т. 15. – Львів, 2013. – С. 257 – 269.

Милько Д.А. Совершенствование конструктивно-технологической схемы оборудования для заготовки растительного сырья во временных полимерных хранилищах / Д.А. Милько // Сборник научных статей по материалам VIII Международной агропромышленной выставки «Агроуниверсал-2013» / ФГБОУ ВПО СГАУ. – Ставрополь, 2013. – С. 39 – 43.

Мілько Д.О. Методологічні принципи формування системи кормозабезпечення на основі збереження якості кормової сировини / Д.О. Мілько // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету / ТДАТУ. – Вип. 13. Т. 3. – Мелітополь, 2013. – С. 19 – 25.

Мілько Д.О. Обґрунтування параметрів процесу ущільнення рослинної сировини в горизонтальному клиноподібному каналі / Д.О. Мілько // Механізація та електрифікація сільського господарства. Міжвідомчий тематичний науковий збірник присвячений XIV Міжнародній науково-технічній конференції «Сучасні проблеми землеробської механіки» пам’яті П. Василенка / ННЦ «ІМЕСГ». – Вип. 98. Т. 2. – Глеваха, 2013. – С. 89 – 96.

Мілько Д.О. Визначення основних параметрів шнекового відокремлення рослинної сировини при боковій подачі / Д.О. Мілько // Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин. Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник / КНТУ. – Вип. 43. Ч. ІІ. – Кіровоград, 2013. – С. 200 – 205.

Скляр Р.В. Аналіз впливу структури субстрату на вихід біогазу при метановому зброджуванні / Р.В. Скляр // Матеріали ІІ-ї Науково-технічної конференції «Технічний прогрес у тваринництві та кормовиробництві». – Глеваха, 2013. – С. 29-31.

Болтянська Н.І. Теоретична оцінка економічної ефективності виробництва молока / Н.І. Болтянська // МАТЕРІАЛИ ІI-ї Науково-технічної конференції «Технічний прогрес у тваринництві та кормовиробництві» 2-6 грудня 2013 р.

Болтянська Н.І. Впровадження інфрачервоного опалення, як спосіб рішення проблеми ефективного обігріву на свинарських фермах / Н.І. Болтянська, О.В. Болтянський // Праці ТДАТУ.- Мелітополь. – Вип. 13. Т.6, 2013.-С. 166-171.

Болтянська Н.І. Роль технічного сервісу при забезпеченні високоефективного функціонування технологічного процесу виробництва продукції тваринництва / Н.І. Болтянська, О.В. Болтянський // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету: Електронне наукове фахове видання– Вип.3. Т.1 .- Мелітополь: ТДАТУ, 2013.-С. 103-110.

Болтянська Н.І. Шляхи енергозбереження при забезпеченні мікроклімату на птахівничих фермах / Н.І. Болтянська, О.В. Болтянський // Праці ТДАТУ.- Мелітополь. – Вип.13. Т.3, 2013.-С. 13-18.

Болтянська Н.І. Аналіз шляхів використання біопалива на основі ріпакової олії та його суміші з дизельним паливом / Н.І. Болтянська, О.В. Болтянський, С.І. Мовчан // Праці ТДАТУ.- Мелітополь. – Вип. 13. Т.6, 2013.- С. 142-151.

Болтянська Н.І. Зависимость качественных и количественных показателей молока от качества механической стимуляции вымени/ Н.І. Болтянська, О.В. Болтянський // Актуальные проблемы науч.- техн. прогресса в АПК. Сб. научн. ст. СГАУ.- Ставрополь: АГРУС, 2013.-С. 8-13.

Болтянська Н.І. Раціональне використання енергоресурсів на птахівничих фермах / Н.І. Болтянська, О.С. Полянський // Вісник Харківського національного університету с. г. ім. П.Василенка: Наукове фахове видання.– Вип.135.-Харків: 2013.-С. 444-449.

Болтянський Б.В. Перспективные позиционные выгрузчики консервированных кормов из траншейных хранилищ / Болтянський Б.В. // Сборник научных статей по материалам ІХ Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы научно-технического прогресса в АПК». – Ставрополь, Агрус, 2013. – С.14-19.

Подшивалов С.Г. Дослідження технологічних параметрів процесу теплообміну в потоково-технологічних лініях первинної обробки молока / Подшивалов С.Г., Болтянський Б.В. // Збірник наукових праць магістрів та студентів ТДАТУ. – Мелітополь, 2013. – Вип. 13. – Т. 1., С.15-18

Болтянський Б.В. Розробка експериментального стенда для дослідження ефективності застосування пристроїв, які слідкують за сонцем / Боярчук В., Сиротюк В., Сиротюк С., Гальчак В., Болтянський Б.В. // Вісник Львівського НАУ: Агроінженерні дослідження. – №17, 2013. – С. 286-293

Болтянський Б.В. Термомодернізація виробничих приміщень – основний резерв енергозбереження в тваринництві / Б.В. Болтянський // Матеріали ІІ-ї Науково-технічної конференції «Технічний прогрес у тваринництві та кормовиробництві», 2013. – С. 10-12.

Кістечок О.Д. Умови стабільності руху заглибленого фронтального плуга / О.Д. Кістечок, В.Т. Надикто // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь ДАТУ, 2013. – Вип. 3, т. 1. – С.3-10.

Новик О.Ю. Порівняльний аналіз економічної доцільності способів відновлення деталей наплавленням з урахуванням фактору часу / О.Ю. Новик, Г.І. Дашивець // Праці Таврійського Державного агротехнологічного університету: наукове фахове видання / ТДАТУ. – Мелітополь, 2013 – Вип. 13, т.3. – С. (183 с.)

Комар А.С. Розробка засобів технічної безпеки по зниженню потенційних небезпек операторів мобільної сільськогосподарської техніки / А.С. Комар // Строительство. Материаловедение. Машиностроение. : Сб. науч. трудов. Серия : Безопасность жизнедеятельности. – Вып. 71, Т. 2 .- Днепропетровск: ПГАСА, 2013.-С. 83-87.

Комар А.С. Особливості професійної захворюваності в АПК України в сучасних умовах / Ю.П. Рогач, А.С. Комар // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету. – Вип. 13, Т. 6 .- Мелітополь: ТДАТУ, 2013.-С. 286-294.

Комар А.С. Визначення ризику відмов машинно-тракторного агрегату на підприємствах АПК / А.С. Комар // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету. – Вип. 13, Т. 6 .- Мелітополь: ТДАТУ, 2013.-С. 264-271.


Режущий аппарат шнекового типа / Аюбов А.М., Митин В.М. // Актуальные проблемы науч.- техн. Прогресса в АПК. Сб. науч. ст СГАУ. – Ставрополь: АГ-РУС, 2013.

Энергетические параметры прицепного очесывающего устройства / // Актуальные проблемы науч.- техн. прогресса в АПК. Сб. науч. ст СГАУ. – Ставрополь: АГ-РУС, 2013.

Методика решения сложных вариционных задач методом коллокции / Аюбов А.М., Ковбаса В.П., Игнатьев Е.И. // Журнал «Тракторы и сельхозмашины» 2013 № 10. с. 48-50.

Кувачов В.П. Землевикористання при облаштуванні поля для роботи енерготехнологічних засобів мостового типу / В.П. Кувачов // Науковий ві-сник ТДАТУ.– 2013. – Вип.1, т.3. – С.116-126.

Кувачев В.П. Обоснование энергонасыщенности самоходных энерго-технологических средств мостового типа / В.П. Кувачев // Актуальные про-блемы научно-технического прогресса в АПК: сборник научных статей по материалам VІІІ Международной научно-практической конференции «Ре-сурсо- и энергосбережение в АПК. Альтернативне виды топлива». – Став-рополь: АГРУС Ставропольского гос. аграрного ун-та, 2013.- С.101-110.

Вплив якості палива пропонуємого АЗС України на роботу двигунів внутрішнього згорання / Мітков Б.В., Мітков В.Б., Ігнатьєв Є.І., Лиса Ю.Ю. // Науковий вісник ТДАТУ. – Вип.3.Т.1, 2013. – с. 40 – 50.

Кишко М.Л. Досвід вирощування озимої пшениці / М.Л. Кишко, Б.В. Мітков, Є.І. Ігнатьєв // Науковий вісник ТДАТУ.– Мелітополь. – Вип.3.Т.1, 2013. – с. 156 – 161.

Методика решения сложных вариационных задач методом коллокации / В.П. Ковбаса, А.М. Аюбов, Е.И. Игнатьев // Тракторы и сельхозмашины, 2013. -№6. – с. 27 – 28.

Впровадження електронної системи управління навчальним процесом у ТДАТУ Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі : збірник науково-методичних праць : наукове фахове видання / ТДАТУ. – Мелітополь, 2013. – Вип. 17. – С. 3-8. Кюрчев В.М. Ломейко О. П.

І один у полі – воїн! або Універсальний солдат – трактор ХТЗ Пропозиція : український журнал з питань агробізнесу. – 2013. – № 5. – С. 128-131. Кюрчев В.М. Надикто В. Т., Карабило С.

Використання тракторів серій ХТЗ-160 і ХТЗ-170 на вирощуванні просапних культур Техніка і технології АПК : науково-виробничий ж-л. – 2013. – № 1. – С. 7-11. Кюрчев В.М. Надикто В. Т.

Мітін В. М. Порівняльні характеристики культиваторів для передпосівного обробітку грунту / М.В. Шахов. // Праці ТДАТУ. Вип. 13, т.1 – 2013 р.

Мітін В. М. Міжрядний обробіток овочевих культур / В.М. Мітін, І. М. Полігешко. // Праці ТДАТУ. Вип. 13, т.1 – 2013 р.

Болтянський В.М. К вопросу эффективного использования фермерских хозяйств с малыми размерами сельскохозяйственных угодий / Болтянський В.М., Мітін В.М., Мовчан В.Ф. Труды ставропольского агротехнологического университета «Актуальные проблемы научно-технического прогресса в АПК». VIII международная научно-практическая конференция в рамках ХХ международной агропромышленной выставки АГРОУНИВЕРСАЛ – 2013. С. 25-31

Аюбов А.М., Митин В.М. Энергетические параметры прицепного очесывающего модуля // Труды ставропольского агротехнологического университета «Актуальные проблемы научно-технического прогресса в АПК». VIII международная научно-практическая конференция в рамках ХХ международной агропромышленной выставки АГРОУНИВЕРСАЛ – 2013.

Болтянський В.М. К вопросу выращивания лука репки на капеланом орошении / Болтянський В.М., Шабала М.О., Мітін В.М. // Труды ставропольского агротехнологического университета «Актуальные проблемы научно-технического прогресса в АПК». VIII международная научно-практическая конференция в рамках ХХ международной агропромышленной выставки АГРОУНИВЕРСАЛ – 2013.

Мітков В.Б. Перспективы использования комбинированных машинно-тракторных агрегатов / В.Б. Мітков, В.Н. Кюрчев В.Н., Т.С. Черная, В.В. Мітков // International scientific and technical conference. «Agricultural machinery». Varna. – 2013. – С. 104 – 107.

Використання тракторів серій ХТЗ-160 і ХТЗ-170 на вирощуванні просапних культур Техніка і технології АПК, 2013, №1 Надикто В .Т. Кюрчев В.М.

Надикто В.Т. Проблеми баластування колісних тракторів Техніка і технології АПК, 2013, №2

Надикто В.Т. Комбінації МТА The Ukrainian Farmer, 2013, №1

Надикто В.Т. Кюрчев В.М., Карабило С.М. І один у полі воїн, або уні-версальний солдат ХТЗ Пропозиція, 2013, №5

Надикто В.Т. Пристрій для здвоєння коліс трактора Патент України № 79387 В60В 3/00 25.04.2013

Надикто В.Т. Кроки до вітчизняного МТА The Ukrainian Farmer, 2013, №8

Надикто В.Т. До аналізу показника керованості руху машинно-тракторного агрегату Механізація та електрифікація сільського господарства. Випуск 98, т.2.- Глеваха, 2013

Надикто В.Т. Кувачов В.П. Мостовий засіб для сільськогосподарських робіт Патент України № 84883 А01В 49/00 11.11.2013

Надикто В.Т. Кістечок О.Д. Умови стабільності руху заглибленого фронтального плуга Науковий вісник ТДАТУ. – 2013.- Вип.3., т.1. www.nbuv. gov.ua / e-journals/index. html

Сербій Є.К. Дискретна модель дражированої насінини / Збірник наук. праць. Ви-пуск 17 (31): “Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової тех-ніки і технологій для сільського господарства України”. Том 2. – Дослідницьке: УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, 2013. Стор. 158-176.

Сербій Є.К. Методика обработки данных седиментационного анализа с использо-ванием сплайн-сглаживания / Збірник наук. праць. Випуск 17 (31): “Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України”. Том 1. – Дослідницьке: УкрНДІПВТ ім. Л. По-горілого, 2013. Стор. 437-455.

Сербій Є.К. Обґрунтування допустимої сфери застосувань насіннєвих дражуваль-них котлів (доповідь) / Механізаціяя та електрифікація сільського господарства. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. – ННЦ «ІМЕСГ»: Глеваха, 2013. – Вип. 97. Т. 1. – С. 394-407

Сербий Е.К. Методика обработки данных седиментационного анализа с использо-ванием сплайн-сглаживания / Инновационные идеи молодых исследователей для АПК России: сборник материалов Всероссийской научно-практической конфе-ренции. – Том 3. – Пенза: РИО ПГСХА, 2013. – стр. 151-152

Іваненко І.М., Сербій Є.К., Карпенко А.А., Сотенко В.А. Сучасні підходи до обгрунтування конструкційних параметрів культиватора/ Збірник наук. праць. Випуск 17 (31): “Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України”. Том. 1 – Дослідницьке: УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, 2013. Стор. 143-151.

Овчаренко Ф.А., Сербий Е.К. Состояние производства зерна сорго в мире и украи-не / Вклад молодых ученых в инновационное развитие АПК России: сбор-ник ма-териалов Всероссийской научно-практической конференции / Пензенская ГСХА. – Пенза: РИО ПГСХА, 2013. – стр. 217-222

Овчаренко Ф.А., Сербий Е.К. Обоснование продольного профиля гребенки очесы-вающего барабана / Вклад молодых ученых в инновационное развитие АПК Рос-сии: сбор-ник материалов Всероссийской научно-практической конференции / Пензенская ГСХА. – Пенза: РИО ПГСХА, 2013. – стр. 224-227

Сербий Е.К. Концепция дискретного моделирования дражированных семян / Материалы Международной научно-технической конференции «Научно-технический прогресс в сельскохозяйственном производстве». Т._. – Минск, 2013, стр. __

Овчаренко Ф.А., Сербий Е.К. Состояние производства зерна сорго в мире и Украи-не / Стратегия и тактика развития производственно-хозяйственных систем: Мате-риалы VIII Международной научно-практической конференции / Гомельский ГТУ. – Гомель, 2013. – стр. 597-599

Сербий Е.К., Гусар И. А. Формирование дискретной модели дражированных семян / Пензенская ГСХА. – Пенза: РИО ПГСХА, 2013

Чуксін П.І. Методика аналізу і прогнозу оптимальної системи ґрунтообробітку для півдня України [Електронний ресурс] / П.І. Чуксін, Т.С. Чорна // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету. – 2013. – Вип. 3, Т. 1. – С. 233-239.

В.Н. Кюрчев Перспективы использования комбинированных машинно-тракторных агрегатов / В.Н. Кюрчев, Т.С. Черная, В.Б. Митков, В.В. Митков // Научни известия. Scientific technical union of mechanical engineering / International scientific and technical conference agricultural machinery [Електронний ресурс]. – Varna, Bulgaria, 2013. – Година ХХІ. – Брой 5(142) – z. 104 – 107.

Шульга О.В. Визначення оптимальної ширини загінки для руху збирального агрегату по півколу при здійсненні ним безпетльових поворотів на полі зрошуваному машиною кругової дії / О.В. Шульга // Науковий вісник ТДАТУ, 2013. – Вип. 3, Т. 1. – С. 127-140.

Шульга О. В. До питання підвищення продуктивності зернозбиральних агрегатів на полях зрошуваних машинами кругової дії / О. В. Шульга // Науковий вісник ТДАТУ.– 2013. – Вип. 2, т. 3.– С.33-37.