червень 2021 року  завідувач кафедри машиновикористання в землеробстві Кувачов В.П. захистив докторську дисертацію «Механіко-технологічні основи функціонування ширококолійних засобів механізації сільськогосподарського виробництва» по спеціальності 05.05.11 – Машини і засоби сільськогосподарського виробництва за консультуванням доктора технічних наук, професора кафедри машиновикористання в землеробстві Надикти В.Т.

червень 2021 року під керівництвом д.т.н., проф. Кюрчева В.М. відбувся захист докторської дисертації Дідура В.В. «Механіко-технологічні основи глибокої переробки насіння рицини в умовах малотоннажного підприємства» по спеціальності 05.05.11 – Машини і засоби сільськогосподарського виробництва та під керівництвом д.т.н., проф. Надикти В.Т. відбувся захист кандидатської дисертації  Парахіна О.О. «Підвищення стійкості і керованості транспортного руху блоково-модульного машинно-тракторного агрегату» за спеціальністю 05.05.11 – Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва.

23-26 червня 2021 року пройшла IX International scientific and technical congress «Agricultural machinery» (Varna). З доповіддями: Mathematical model of root head cleaning machine with vertical drive shaft; Theory of vertical oscillations of a frontally mounted tops harvesting machine виступили представники кафедри Yevhen Ihnatiev, Vasil Mitkov.

27–28 травня 2021 року на базі інженерно-технологічного факультету Уманського національного університету садівництва в онлайн-режимі відбулась VІІ Міжнародна науково-практична конференція «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ, ЗБЕРІГАННЯ І ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ САДІВНИЦТВА ТА РОСЛИННИЦТВА». В роботі конференції активну участь з взяли  проф. Скляр О.Г., проф. Журавель Д.П.,  доц. Скляр Р.В. доц.  Паніна В.В.доц. Болтянська Н.І.ас. В’юник О.В. та інж. Комар А.С.

25-27 травня 2021 р. в м. Мелітополь відбулась ІІ Міжнародна наук.-практ. інтернет-конф. «Розвиток сучасної науки та освіти: реалії, проблеми якості, інновації». Представником кафедри на заході стала к.т.н., доц. Т.С. Чорна з доповіддю «Роль куратора академічної групи у формуванні гнучких умінь (soft skills) у процесі змішаного навчання».

20 травня 2021 р. за ініціативи Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного, Державного навчального закладу «Якимівський професійний аграрний ліцей», Факультету агротехнологій та екології ТДАТУ ім. Дмитра Моторного, Басейнової ради річок Приазов’я було проведено ХІІI науково-практичну конференцію «Меліорація та водовикористання. Професійна освіта: стан та перспективи». Кафедру ТСС АПК представили проф. Журавель Д.П., доц. Болтянський Б.В. ст. викл. Дереза С.В.  та доц. Болтянська Н.І. 

17-18 травня 2021 року за ініціативи Міністерства освіти і науки України, Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка, Туркменського сільськогосподарського університету імені С.А. Ніязова, Наукового національного центру «ІМЕСГ» НААН України, Навчально-наукового інституту механотроніки і систем менеджменту в навчально-науковому інституті механотроніки і систем менеджменту Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка проходила Міжнародна науково-практична конференція «МОЛОДЬ І ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС В АПВ».В роботі конференції активну участь з взяли проф. Скляр О.Г., доц. Скляр Р.В.доц. Болтянська Н.І.доц. Болтянський Б.В.проф. Журавель Д.П., ст. викл. Дереза С.В. та інж. Комар А.С.

20-21 травня 2021 року на базі Луцького національного технічного університету проходила VІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В АПК». В роботі секційних засідань конференції активну участь взяли профСкляр О.Г., доц. Скляр Р.В.доц. Болтянська Н.І.доц. Болтянський Б.В., проф. Журавель Д.П., доц.  Паніна В.В.ст. викл. Дереза С.В., доц. Дашивець Г.І. та інж. Комар А.СКонференцію було проведено дистанційно з використанням технології відеоконференції ZOOM. За результатами роботи конференції було сформовано Програму конференції та видано Збірник тез.

20 – 21 травня 2021 року в м. Київ пройшла XXII Міжнародна науково-практична онлайн-конференція “ВІДНОВЛЮВАНА ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ У XXI СТОЛІТТІ”. В роботі конференції з доповіддю взяв участь ст. викл. Ігор Грицаєнко. Матеріали учасника опубліковані у збірнику тез доповідей конференції та презентації доповідей розміщені у вільному доступі на сайтах інститутів: www.ive.org.ua, www.konf.ive.kpi.ua.

14 травня 2021 року на базі Луганського національного аграрного університету було проведено І Міжнародну науково-практичну конференцію «Аграрна галузь сучасної України: проблеми та перспективи розвитку». Співробітники кафедри профСкляр О.Г., доц. Скляр Р.В.доц. Болтянська Н.І.доц. Болтянський Б.В.,  інж. Комар А.С. та вихованці наукових гуртків кафедри взяли участь в роботі конференції в секції «Технічні засоби в агропромисловому комплексі».

3–5 травня 2021 р. в місті Афіни (Греція) було проведено XII Міжнародну науково-практичну конференцію «Current issues, achievements and prospects of Science and education», яка була присвячена актуальним проблемам, досягненням та перспективам розвитку науки та освіти. Вроботі конференції взяли участь співробітники кафедри  д.т.н., проф. Дмитро ЖУРАВЕЛЬ та доцент Наталя Болтянська. 

1-2 квітня 2021 року відбулась XII міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасний рух науки», яка була присвячена теоретичним та прикладним дослідженням, розробці пропозицій розвитку науки в середовищі загроз та нових викликів. Співробітники кафедри ТСС АПК доц., к.т.н. Болтянська Н.І., та  доц., к.т.н. Болтянський Б.В. взяли участь в конференції з доповідями. Матеріали доповідей були опубліковані в Міжнародному електронному науково-практичному журналі «WayScience».

30 березня 2021 року в м. Київ проводилась XVІ міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Обуховські читання». Конференцію було проведено в середовищі Webex. В онлайн-конференції з доповідями взяли участь співробітники кафедри професор Журавель Д.П.доцент Болтянська Н.І. доцент Скляр Р.В., асистент В’юник О.Вта технік Комар А.С.

Учасники наукових гуртків кафедри Авраменко І., Вуколов В., Латоша В., Заволокін Д., Заболоцкий О., Атаманова Ф., Бурдін В., Димченко Д., Заставський О., Конюшин О., Курашкин О., Минько Є., Фурдак Т. та Михальчук М.  взяли активну участь в Міжнародній науковій конференції «Перспективная техника и технологии в АПК»яка проходила на базі Білоруського державного аграрного технічного університету 25-26 березня 2021 року. 

25 березня 2021 року в Харківському національному технічному університеті сільського господарства імені Петра Василенка розпочав роботу XVII-й Міжнародний форум молоді «МОЛОДЬ І СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ТЕХНІКА у ХХI СТОРІЧЧІ». В роботі форуму взяли участь технік Комар А.С.  та вихованці наукових гуртків, які працюють на кафедрі ТСС АПК: Турчин Р.О., Гузь О.О., Денисенко Д.А., Дума А.М., Заволокін Д.Ю., Курашкін О.С., Тристан Р.В., Зімбровський Д.М. та Михальчук М.В. Наукові керівники:  професор Скляр О.Г.професор Журавель Д.П.доцент Болтянська Н.І. доцент Скляр Р.В.,  доцент Болтянський Б.В.,  доцент Паніна В.В

23–26 березня 2021 р. в місті Рим (Італія) було проведено XIV-ту Міжнародну науково-практичну конференцію «Current issues of science and education». Участь в конференції прийняли професор Скляр О.Г.доцент Болтянська Н.І. та доцент Скляр Р.В. За результатами роботи було сформовано Збірник Матеріалів конференції, всі учасники отримали сертифікати.

11–12 берез. 2021 р. на базі Луганського національного аграрного університету (м. Слов’янськ) проходила І Міжнародна науково-практична конференція «Використання інформаційних технологій для оптимізації процесів виробництва сільськогосподарської продукції та управління підприємствами». В заході прийняв участь к.т.н., доц. Кувачов В.П. з доповіддю «Обґрунтування схеми безпілотної системи, параметрів БПЛА та способу внесення агрохімікатів і біопрепаратів для агрогосподарств».

25 лютого 2021 року співробітники кафедри   доц. Скляр Р.В.доц. Болтянська Н.І. та інженер Комар А.С. взяли участь в пленарному засіданні VІІІ Міжнародної науково-технічної конференції з нагоди 114-ї річниці від дня народження доктора технічних наук, професора, член-кореспондента ВАСГНІЛ, віцепрезидента УАСГН Крамарова Володимира Савовича (1906-1987) «Крамаровські читання».

2020 The conference of University of Ruse, Theoretical and experimental research of technologica properties of the agricultural bridge aggregates. Учасник конференції: Kuvachоv Volodymyr.

21–24 грудня 2020 р. в місті Більбао (Іспанія) було проведено XIV-ту Міжнародну науково-практичну конференцію «Multidisciplinary research». Участь в конференції прийняли доцент Болтянська Н.І., доцент Скляр Р.В. та технік І категорії Комар А.С.

14-17 грудня 2020 р. в місті Бордо (Франція) було проведено XIII Міжнародну науково-практичну конференцію «Social function of science, teaching and learning». Участь в конференції прийняли професор Скляр О.Г., доцент Болтянська Н.І., та доцент Скляр Р.В. в секції «Technical sciences» з доповіддю «Measures to improve energy efficiency of agricultural production».

09 грудня 2020 р. на кафедрі відбулася Всеукраїнська студентська науково-практична конференція  (секція «Машиновикористання в землеробстві»). З доповідями виступили 39 здобувачів вищої освіти наукових гуртків кафедри.

26-27 листопада 2020 року в республіці Білорусь було проведено Міжнародну науково-практичну конференцію «ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ», в яких прийняли участь доцент, к.т.н.,  Скляр Радміла, доцент, к.т.н., Смєлов Андрій, доцент, к.т.н.,, Болтянська Наталя, доцент, к.т.н., Болтянський Борисст. викл. Дереза Сергій та асистент Григоренко Сергій.

26 листопада 2020 р. в ТДАТУ було проведено міжнародну науково-практичну конференцію «Modern Development Paths of Agricultural Production: Trends and Innovations-2020» Співробітники кафедри  доцент к.т.н., Смєлов Андрійдоцент к.т.н., Скляр Радміла та доцент к.т.н. Болтянська Наталя прийняли активну участь в обговоренні питань, що було винесені на пленарне засідання.

26 листопада 2020 р. завершила свою роботу II Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція пам’яті В.В. Овчарова «СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ». В роботі конференції прийняв участь  д.т.н., професор Журавел Дмитро Павлович з доповіддю «ОБГРУНТУВАННЯ МЕТОДІВ СУШІННЯ НАСІННЯ СОНЯШНИКА».

18-20 листопада 2020 року Українському державному університеті залізничного транспорту відбулась міжнародна науково-технічна конференція «Енергоефективність на транспорті». В роботі секції «Ресурсо- та енергозбереження на транспорті» з доповіддю виступила доцент кафедри ТСС АПК Наталя Болтянська. Загалом в конференції прийняло участь понад 270 фахівців різних галузей із 8 країн світу.

13 листопада 2020 року кафедрою публічного управління, адміністрування та права ТДАТУ проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Інноваційні технології публічного управління та адміністрування: теорія і кращі практики 21 століття» в режимі он-лайн. Кафедру з доповіддю «Пріоритети розвитку сільських ОТГ» представив к.т.н., доц. В.Б. Мітков.

28-29 жовтня 2020 року в м. Умань пройшла Всеукр. наук.-прак. інт.-конф. «Стратегічні перспективи туристичної та готельно-ресторанної індустрії в Україні: теорія, практика та інновації розвитку» за участю представника кафедри доц. В.Б. Міткова з виступом «Дослідження туристичного потенціалу запорізького регіону для ефективного функціонування територіальних громад».

22 жовтня 2020 року на базі Науково-методичного центру ВФПО (м.Київ) відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Дуальна форма здобуття освіти: успіхи та проблеми першого року запровадження пілотного проєкту у закладах фахової передвищої освіти України». З доповіддю «Стан, проблеми та перспективи впровадження дуальних навчальних програм підготовки здобувачів вищої освіти агроінженерних спеціальностей» від ТДАТУ виступили к.т.н. Кувачов В.П. та д.т.н. Кюрчев С.В.

17-18 жовтня 2020 року в Харківському національному технічному університеті сільського господарства імені Петра Василенка було проведено XXI Міжнародну наукову конференцію «СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЗЕМЛЕРОБСЬКОЇ МЕХАНІКИ».  Доцент кафедри ТСС АПК  Болтянська Н.І. прийняла участь в роботі секції «СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЗЕМЛЕРОБСЬКОЇ МЕХАНІКИ» з доповіддю «Установка для експрес аналізу стану дійкової гуми в умовах тваринницької ферми господарства».

15-16 жовтня 2020 року на базі Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка було проведено Міжнародну науково-практичну конференцію «Експлуатаційна та сервісна інженерія». В роботі конференції з доповідями прийняли активну участь співробітники кафедри ТСС АПК  доцент к.т.н. Болтянська Н.І.  та інженер Комар А.С. 

15-16 жовтня 2020 року на базі Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка було проведено Міжнародну науково-практичну конференцію  аспірантів та молодих вчених «Експлуатаційна та сервісна інженерія». В роботі конференції з доповідями прийняли участь  доцент к.т.н. Болтянська Н.І. з вихованцем 25 МБ АІ групи Латошею В.В.

13 листопада 2020 р. було проведена ХІI-та науково-практична конференція «Меліорація та водовикористання. Функціонування техніко-технологічних систем». В роботі конференції прийняли участь співробітники кафедри ТСС АПК   доцент Болтянський Б.В. та ст. викл. Дереза С.В.

З 1 по 30 вересня 2020 р. проходила I Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Інноваційні технології в агропромисловому комплексі». Співробітники кафедри ТСС АПК к.т.н., доц. Болтянська Н.І., к.т.н., доц. Скляр Р.В.к.т.н., проф. Скляр О.Г. зі здобувачами вищої освіти, які є активними учасниками наукових гуртків (Данюк К.О., Попов. Б.Ю., Гера А.М., Асадян Д.С.) та технік І категорії Комар А.С. підготували доповіді та прийняли участь в роботі конференції.