Didur V. Modeling of the process of oilseed meat cooking in a multi-vat cooker during processing of oil raw materials / V. Didur, V. Tkachenko, A. Tkachenko, V. Didur, A. Aseyev // Eastern-European journal of enterprise technologies. – 3/8 (87) 2017/ – P.46-54.

Дідур В.А. Моделирование гидродинамических процессов в многочанной жаровне при жарении мятки клещевины / В.А. Дідур, В.А. Ткаченко, А.В. Ткаченко, В.В. Дідур, А.А. Асєєв // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: техніка та енергетика АПК / Редкол. : C. М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. – К., 2017. – Вип. 262.- C.11-25.

Дидур В.А. Структурно-механические свойства мезги семян масличных культур / В.А. Дидур, В.А. Ткаченко, А.В. Ткаченко, В.В. Дидур, А.Л. Верещага // Вісник Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти – Вип. 5. – Мелітополь: Копіцент «Документ-сервіс», 2017.-C.7-25.

Didur V. Foundation of operating practices of seed meal moisture and heat treatment on oil extraction from castor beans / V. Didur, A. Chebanov, V. Didur, A. Aseev // Journal of Agriculture and Environment -2017.- Vol 1.- Number 1.- P.9-15.

Дідур В. А. Розробка технології відновлення шнеків / В. А. Дідур, А. О. Смєлов, С. М. Дурман // Проблеми конструювання, виробництва та експлуатації с/г техніки : матер. ХІ Міжнар. наук. – практ. конференції. –Кропивницький, 2017. – С. 93-94.

Дідур В.А. Експериментальні дослідження взаємодії зрізаних стеблин з поверхні валкоутворювача / В.А. Дідур, К.О. Шегеда, О.М. Шокарев // Матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції. Проблеми конструювання, виробництва та експлуатації сільськогосподарської техніки. – Кропивницький:ЦНТУ, 2017. – С.141-142.

Дідур В.А. Удосконалення і перспективи розвитку технічного сервісу в Мелітопольському регіоні / В.А. Дідур, Ю.Г. Сорваніді // Матеріали XІ Міжнародної науково-практичної конференції. Проблеми конструювання, виробництва та експлуатації сільськогосподарської техніки. – Кропивницький: ЦНТУ, 2017.-С. 95-96.

Сєрий І.С. Обґрунтування конструктивних параметрів нового робочого органу за активаторами розпушування / І.О. Сірий, А.С. Кушнарьов, І.С. Сірий // Праці ТДАТУ.-Мелітополь, 2017.-Вип. 17., Т.2.-С. 80-90.

Мілько Д.О. Підвищення ефективності процесу змішування комбінованих кормів / Д.О. Мілько, Р.М. Рябов // Проблеми конструювання, виробництва та експлуатації сільськогосподарської техніки : матеріали XІ Міжнародної науково-практичної конференції (Кропивницький, 1–3 листопада 2017 р.), 2017. – С. 41-42.

Журавель Д.П. Вплив забрудненості абразивом біопаливо-мастильних матеріалів на енергоємність поверхневих шарів металів вузлів і агрегатів мобільної техніки / Д.П. Журавель // Вісник Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти. – Херсон, 2017. – Вип. 5. – С.56-65.

Журавель Д.П. Методологія забезпечення надійності сільськогосподарської техніки при використанні біопально-мастильних матеріалів / Д.П. Журавель, В.А. Дідур / Проблеми конструювання, виробництва та експлуатації сільськогосподарської техніки : матеріали XІ Міжнародної науково-практичної конференції (Кропивницький, 1–3 листопада 2017 р.). – К., 2017. – С. 93-94.

Журавель Д.П. Підвищення ефективності експлуатації мобільної сільськогосподарської техніки при використанні біопаливо-мастильних матеріалів / Д.П. Журавель / Раціональне використання енергії в техніці. TechEnergy 2017: збірник тез доповідей XIII Міжнародної наукової конференції / НУБіП. – К., 2017. – С. 155-156.

Гараєв П.І. Удосконалення якості підготовки інженерних кадрів для технічного сервісу машин АВП / П.І. Гараєв, А.О. Смєлов // Удосконалення освітньо – виховного процесу в вищому навчальному закладі : зб. науково-методичних праць / ТДАТУ. – Мелітополь, 2017. – Вип. 20: До 85 річчя ТДАТУ. – С. 88-93.

Дашивець Г.І. Оцінка зносів робочих поверхонь з’єднання деталей турбокомпресора «вісь ротора – підшипник» / Г.І. Дашивець, О.Ю. Новик, В.В. Паніна // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету [Електронний ресурс]. – Мелітополь: ТДАТУ, 2017. – Вип. 6, Т. 3.–С.112-116.

Паніна В.В. Обгрунтування вибору способу відновлення грунтообробних робочих органів / В.В. Паніна / Збірник тез доповідей XIII Міжнародної наукової конференції “Раціональне використання енергії в техниці” з нагоди 86-ї річниці від дня народження Момотенка Миколи Петровича.-м. Київ, 2017.– С.82-84.

Паніна В.В. Методика забезпечення вхідного контролю якості запасних частин / В.В. Паніна / Проблеми та перспективи сталого розвитку АПК: матеріали міжнародної науково-практичної конференції за результатами досліджень 2016 р. – М.: 2017.

Паніна В.В. Аналіз типових технологій відновлення гільз циліндрів / В.В. Паніна, Д.О. Компанієць / Збірник наукових праць магістрантів та студентів. – Мелітополь: ТДАТУ, 2017.

Паніна В.В. Оптимізація сітьової моделі виробничих процесів ремонту ПЛН-5-35 / В.В. Паніна, Д.М. Дзендзель // Материалы XIII Международного форума молодежи “Молодежь и сельскохозяйственная техника в XXI веке” г. Харьков. – 2017. – С. 103.

Паніна В.В. Застосування багатокритеріальної оцінки для вибору способу відновлення ґрунтообробних робочих органів / В.В. Паніна, Г.І. Дашивець, О.Ю. Новик // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. –Мелітополь: ТДАТУ, 2017. – Вип. 17, т. 3. – С.130-137.

Болтянська Н.І. Знезараження та регенерація відпрацьованих миючих розчинів / Н.І. Болтянська, О.В. Болтянський, С.І. Мовчан // Праці ТДАТУ.- Мелітополь. – Вип.17. Т.3, 2017.- С. 99-105.

Болтянська Н.І. Шляхи забезпечення фактичного рівня надійності засобів для приготування і роздавання кормів / Н.І. Болтянська, В.С. Пєлих // МАТЕРИАЛЫ ХIII-го международного форума молодежи “Молодежь и сельскохозяйственная техника в ХХІ веке” 6-7 апреля 2017 г. Харьков 2017.

Болтянська Н. І. Залежність конкурентоспроможності галузі свинарства від технологічних параметрів продуктивності тварин / Н.І. Болтянська // Харків: Вісник Харківського національного університету с. г. ім. П. Василенка: наукове фахове видання. – Вип. 181 2017.- С.

Болтянська Н.І. Проблема маститу у корів на сучасних молочних комплексах / Н.І. Болтянська, П. Маранді // МАТЕРИАЛЫ ХIII-го международного форума молодежи “Молодежь и сельскохозяйственная техника в ХХІ веке” 6-7 апреля 2017г. Харьков 2017.

Болтянська Н.І. Основні тенденції розвитку сільськогосподарської техніки для рослинництва / Н.І. Болтянська, Р.С. Братішко //МАТЕРІАЛИ ІV-ї Всеукраїнької науково-технічної інтернет-конференції студентів ти магістрантів «Проблеми механізації та електрифікації технологічних процесів», м. Мелітополь. – 2017, Вип. ІV . – С.77 -79.

Болтянська Н.І. Основні умови ефективного використання кормів та значення підготовки їх до згодовування / Н.І. Болтянська, А.В. Кривошей // МАТЕРІАЛИ ІV-ї Всеукраїнької науково-технічної інтернет-конференції студентів ти магістрантів «Проблеми механізації та електрифікації технологічних процесів», м. Мелітополь. – 2017, Вип. ІV . – С.92 -95.

Болтянська Н.І. Проблема маститу у корів на сучасних молочних комплексах / Н.І. Болтянська, П. Маранді // МАТЕРІАЛИ ІV-ї Всеукраїнької науково-технічної інтернет-конференції студентів ти магістрантів «Проблеми механізації та електрифікації технологічних процесів», м. Мелітополь. – 2017, Вип. ІV . – С.95 -97.

Болтянська Н.І. Щодо питання ефективного обігріву на свинарських фермах / Н.І. Болтянська, В. Олейник // МАТЕРІАЛИ ІV-ї Всеукраїнької науково-технічної інтернет-конференції студентів ти магістрантів «Проблеми механізації та електрифікації технологічних процесів», м. Мелітополь. – 2017, Вип. ІV . – С.97 -99.

Болтянська Н.І. Щодо забезпечення надійності засобів для приготування і роздавання кормів. / Н.І. Болтянська, В. Пелих // МАТЕРІАЛИ ІV-ї Всеукраїнської науково-технічної інтернет-конференції студентів ти магістрантів «Проблеми механізації та електрифікації технологічних процесів», м. Мелітополь. – 2017, Вип. ІV . – С. 99 -101.

Болтянська Н.І. Щодо питання очищення і знешкодження стічних вод гальванічного виробництва електрофлотокоагуляційною установкою / Н.І. Болтянська, О.В. Болтянський, С.І. Мовчан // Праці ТДАТУ.- Мелітополь. – Вип.17. Т.3, 2017.-С. 91-99

Болтянська Н.І. Показники експлуатаційної безвідмовності фермського обладнання / Н.І. Болтянська, О.О. Заболотько // Збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-технічної конференції «Крамаровські читання» 16-17 лютого 2017 року м. Київ.- С. 155-158.

Болтянська Н.І. Система взаємовідносин у ВНЗ: куратор – студент / Н.І. Болтянська, О.В. Болтянський // Збірник науково-методичних праць ТДАТУ.- Мелітополь. – Вип. 20, 2017.-С. 43-49.

Болтянська Н І. Застосування інноваційних технологій при викладанні у сучасному вищому навчальному закладі, як фактору формування професійних компетентностей майбутніх фахівців / Н.І. Болтянська, О.В. Болтянський // Збірник науково-методичних праць ТДАТУ.- Мелітополь. – Вип. 20, 2017.-С. 39-42.

Болтянська Н І. Показники оцінки ефективності застосування ресурсозберігаючих технологій в тваринництві / Н.І. Болтянська, О.В. Болтянський // Вісник Харківського національного університету с. г. ім. П.Василенка: Наукове фахове видання. – Вип.181.-Харків: 2017. – С. 57-61.

Болтянська Н.І. Відносно питання використання різних матеріалів для гнойових проходів на фермах великої рогатої худоби / Н.І. Болтянська //МАТЕРІАЛИ XІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми конструювання, виробництва та експлуатації сільськогосподарської техніки» Кропивницький, 1-3 листопада 2017 р. – С. 39-41.

Болтянська Н.І. Порівняльний аналіз традиційних систем опалення з локальним інфрачервоним опаленням в системі локального обігріву споруд на свинарських фермах / Н.І. Болтянська // МАТЕРІАЛИ XІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми конструювання, виробництва та експлуатації сільськогосподарської техніки» Кропивницький, 1-3 листопада 2017 р. с.37-39.

Boltianskyi B. Hybrid system of power supply with application of wind and solar energy / Serhii Syrotiuk, Valerii Syrotiuk, Boris Boltianskyi // ТЕKA. Commission of Motorization and Energetics in Agriculture (in Polish) – 2017, Vol. 17, No. 4, 37-44.

Болтянський Б.В. Використання гравітаційних процесів при сепарації, подрібненні та зволоженні кормових матеріалів / Болтянський Б.В. // Матеріали V-ї Науково-технічної конференції «Технічний прогрес у тваринництві та кормовиробництві». – Глеваха, 2017. – с.11-13.

Болтянський Б.В. Підвищення ефективності процесу подрібнення зерна при приготуванні комбікормів / Б.В. Болтянський // Проблеми конструювання, виробництва та експлуатації сільськогосподарської техніки : матеріали XІ Міжнародної науково-практичної конференції (Кропивницький, 1–3 листопада 2017 р.), 2017. – С. 35-37.

Болтянська Л.О. Організація самостійної роботи студентів засобами інформаційних технологій / Л.О. Болтянська, Б.В. Болтянський // Збірник науково-методичних праць ” Удосконалення освітньо-виховного процесу в вищому навчальному закладі”, Випуск 20.- Мелітополь, 2017 С.34-38.

Bulgakov V. Theoretical research into the stability of motion of the ploughing tractor-implement unit operating on the ‘push-pull’ principle / V. Bulgakov, V.Adamchuk, V. Nadykto, O. Kistechok, J. Olt // Agronomy Research / – Vol.15- Number 4. – 2017. –P. 1517-1529.

Nadykto V. Study of a push-pull plough combination / V. Nadykto, V. Kyurchev, H. Beloev, A. Kistechok // Journal of Agriculture and Environment – Vol.1- Number 1. 2017.– P. 4-8.

Nadykto V. Investigation of the draft-and-power, and agreotechnical indicators ofthe work of a ploughing aggregate, created according to the scheme “push-pull” / V. Nadykto, S. Ivanovs, O. Kistechok // Journal of research and applications in agricultural engineering – Poznan, 2017.- Vol. 62 (1). – P. 136-139.

Кістечок О.Д. Обгрунтування схеми та параметрів орного агрегату з переднім і заднім навісними плугами / О.Д. Кістечок // Авт. дис. к.т.н. 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва, 2017. – С.

Дереза О.О. Використання стічних вод тваринницьких підприємств для зрошення кормових культур / О.О. Дереза, Б.В. Болтянський, С.В. Дереза // Матеріали VI Науково-технічної конференції «Технічний прогрес у тваринництві та кормовиробництві» Національний науковий центр «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства», м. Глеваха, 2017 р. С.26-29.

Дереза О.О. Ділова гра та її можливості в професійній підготовці майбутніх інженерів / О.О. Дереза, С.В. Дереза // Збірник науково-методичних праць “Удосконалення освітньо-виховного процесу в вищому навчальному закладі”, Випуск 20.- Мелітополь, 2017 С.100-105.

Дереза О.О. Дослідження характеристик міцності транспортерних стрічок / О.О. Дереза, С.В. Дереза // Праці ТДАТУ. – Вип.17. Т.2 .- Мелітополь: ТДАТУ, 2017.-С.83-88.

Грицаєнко І.М. Формування та функціонування ринку сільськогосподарської техніки в Україні / І.М. Грицаєнко // Україна – територія можливостей длярозвитку підприємництва: збірник матеріалів міжнародної науково- практичної інтернет-конференції [Економічні перспективи підприємництва в Україні], (26–27 жовтня 2017 р., м. Ірпінь) : у 2 ч. Ч. 1. – Ірпінь : Університет ДФС України, 2017. – С. 588-591.

Грицаєнко І.М. Маркетинговий аналіз ринку сільськогосподарської техніки / І.М. Грицаєнко // Маркетинг майбутнього: виклики та реалії: Матеріали І міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 25 жовтня 2017 р.) / Навчально-науковий інститут менеджменту та підприємництва ДУТ. – Київ: Державний університет телекомунікацій, 2017. – С. 59-61.

Gritsaenko І. Investments in the technical support of agrarian production / H. Gritsaenko, I. Gritsaenko // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Управління ресурсним забезпеченням господарської діяльності підприємств реального сектору економіки», (Полтава, 30 жовтня 2017 р.) – Полтава: РВВ ПДАА, 2017. – С. 139-142.

Грицаєнко І.М. Технічне забезпечення як головний пріоритет в інвестуванні аграрного підприємництва / Г.І. Грицаєнко, І.М. Грицаєнко // Матеріали регіональної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми розвитку малого та середнього підприємництва» (м. Мелітополь, 12 грудня 2017 р.) – Мелітополь: Таврійський державний агротехнологічний університет, 2017. – С. 39-42.

Gritsaienko I. Investment of agricultural machinery in agricultural production of Ukraine / V. Didur, H. Gritsaienko, I. Gritsaienko // V International scientific congress Agricultural Machinery 2017 (тезисы доклада зарубежной конференции 21-24 июня 2017 р. г. Варна, Болгария). – Vol. 2. – Pp. 125-128.

Грицаєнко І.М. Технічне оснащення як пріоритетний напрям інвестування аграрного виробництва / Г.І. Грицаєнко, І.М. Грицаєнко // Економіка та суспільство (Index Copernicus), – вип. 9. – 2017. – С. 193-199 .

Gritsaienko І. Investment of agricultural machinery in agricultural production of Ukraine / V. Didur, H. Gritsaienko, I. Gritsaienko // Mechanization in agriculture & conserving of the resources (Index Copernicus). – 2017. – Vol. 1. – Pp. 11-14.

Новик О.Ю. Обґрунтування режимів вібронакатування поверхонь деталей циліндро-поршньової групи двигуна / О.Ю. Новик, В.В. Паніна, Г.І. Дашивець / Вісник Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти. – Херсон: ОЛДІ – ПЛЮС, 2017. – Вип.5. С. 50-56.

Samoichuk K. Experimental investigations of sugar concentration for counterflow jet mixing of drinks / K. Samoichuk, O. Poludnenko, N. Palyanichka, V. Verkholantseva, S. Petrychenko // Technology audit and production reserves=Технологический аудит и резервы производства=Технологічний аудит та резерви виробництва : науч. журн. / Полтав. гос. аграр. академия. – Харьков, 2017. – Т. 2, No 3. – С. 41-46.

Дейниченко Г.В. Експериментальні дослідження концентрації цукру під час протитечійно-струминного змішування солодких напоїв / Г.В. Дейниченко, К.О. Самойчук, О.В. Полудненко // Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність : Міжнар. наук.-практ. конф. … ( 18 травня 2017 р., м. Харків) / ХДУХТ ; редкол. : О. І. Черевко [та ін.]. – Харків, 2017. – Ч. 1. – С. 247-249.

Самойчук К.О. Аналіз процесу протитечійно-струминного змішування напоїв / К.О. Самойчук, О.В. Полудненко, В.Г. Циб // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове фахове видання / ТДАТУ. – Мелітополь, 2017. – Вип. 17, т. 1 : Технічні науки. – С. 178-183.

Самойчук К. О. Визначення вмісту цукрового сиропу в напої при змішуванні у протетичійно-струминному апараті / К. О. Самойчук, В. В. Паніна, О. В. Полудненко // Наукові праці ОНАХТ / Одеська національна академія харчових технологій. – Одеса, 2017. – Т. 80, Вип. 1. – С. 150-154.

Шацький В.В Моделирование распределения плотности зерновых материалов при однослойной подаче / Д.В. Дем’яненко, В.В Шацький, С.М. Коломієць // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка: Харків, 2017. – Випуск 181. – С. 123-.

Демьяненко Д.В. Однослойное перемещение зернового материала по наклонной круговой поверхности / Д.В. Дем’яненко, В.В. Шацький // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка: Харків, 2017. – Випуск 181. – С. 123-.

Григоренко С.М. Побудова математичної моделі руху причіпного збирального агрегату зі змінною масою / О.М. Леженкін, М.О. Рубцов, С.М. Григоренко // Праці ТДАТУ. – Вип.17. Т.2 .- Мелітополь: ТДАТУ, 2017.-С.3-6.


Nadykto, V., Kuyrchev V., Beloev, H., Mitev, G. Determination of the maximum allowable slipping of the wheel tractors. Agricultural, Forest and Transport Machinery and Technologies, 2017. V.4. Issue 1. P. 63-69.

Характерстика грунту та ефективність глибокого рихлення в збільшенні врожайності с.-г. культур на півдні України / Аюбов А.М., Кошарний В.В. // Матеріали IV Всеукраїнської науково-технічної Інтернет-конференції студентів та магістрантів «Проблеми механізації та електрифікації технологічних процесів». – Мелітополь: ТДАТУ, 2017. – Випуск IV. – 282 с.

Роль вищої школи у формуванні світогляду майбутнього інженера / Аюбов А.М., Ігнатьєв Є.І. // ТДАТУ, метод. рекомендації кафедри МВЗ, протокол №6 від 17.02.2017 р

Механізація – основа інтенсифікації сільського господарства. Частина 1. / Аюбов А.М., Ігнатьєв Є.І. // ТДАТУ, метод. рекомендації кафедри МВЗ, протокол №6 від 17.02.2017 р.

Результати дослідження картоплесаджалки СН-4Б для посіву цибулі-ріпки. Аюбов А.М., Мітін В.М., Праці ТДАТУ, випуск 17, том2, наукове фахове видання, 2017 р.

Використання сучасних пристроїв для контролю динаміки мобільних сільськогосподарських агрегатів / Аюбов А.М., Артьоменко М.П. // Інженерія природокористування. – Харків. – 2017.

2017. Kuvachov Volodymyr. Research of possibilities for efficient use of wide span tractor (vehicle) for controlled traffic farming / Bulgakov Volodimir, Adamchuk Valeriy, Kuvachov Volodymyr, Ivanovs Semjons // ENGINEERING FOR RURAL DEVELOPMENT: 16 International Scientific Conference, Pro-ceedings, Volume 16. – Jelgava, Latvia, May 24 – 26, 2017. – P. 281-287.

2017. Kuvachov Volodymyr. Investigation of technological properties of wide span tractors for controlled traffic farming / Volodimir Bulgakov, Valeriy Adam-chuk, Volodymyr Kuvachov, Semjons Ivanovs // ENGINEERING FOR RURAL DEVELOPMENT: 16 International Scientific Conference, Proceedings, Volume 16. – Jelgava, Latvia, May 24 – 26, 2017. – P. 303-308.

2017. Bulgakov V., Adamchuk V., Kuvachоv V., Ivanovs S. THEORETICAL JUSTIFICATION OF THE TURN OF A WIDE SPAN TRACTOR (VEHICLE) FOR CONTROLLED TRAFFIC FARMING / Bulgakov V., Adamchuk V., Ku-vachоv V., Ivanovs S. // INMATEH – Agricultural Engineering. – NATIONAL INSTITUTE OF RESEARCH-DEVELOPMENT FOR MACHINES AND IN-STALLATIONS DESIGNED TO AGRICULTURE AND FOOD INDUSTRY – INMA Bucharest, Vol. 53, no.3 / 2017. – Р. 159-167. (SEPTEMBER – DECEMBER)

2017 Volodymyr Bulgakov, Valerii Adamchuk, Volodymyr Kuvachоv, Margus Arak & Jüri Olt. Study into movement of wide span tractors (vehicles) used in controlled traffic farming // 28TH DAAAM INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON INTELLIGENT MANUFACTURING AND AUTOMATION – Vienna, 2017. – P. 0199-0208. – DOI: 10.2507/28th.daaam.proceedings.027

2017. Kuvachov V. The study wide span tractor (vehicles) for controlled traffic farming / V. Kuvachov // Mechanization in agriculture & Conserving of the re-sources. – Sofia, Bulgaria, 2017. – Issue 1. – Р.15 – 17. 7. 2017. Kuvachov V. The study wide span tractor (vehicles) for controlled traffic farming / V. Kuvachov // SCIENTIFIC PROCEEDINGS V INTERNATIONAL SCIENTIFIC-TECHNICAL CONFERENCE “AGRICULTURAL MACHIN-ERY”. – Sofia, Bulgaria, 2017. – YEAR I, VOLUME 2, P.P. 129-131.

2017. Bulgakov V., Kyurchev V., Nadykto V., Kuvachov V., Beloev H., Kangalov P., Mitev G. The study of movement wide span tractor (vehicles) with kinematic (turn of wheels) method of its control // SCIENTIFIC PROCEEDINGS II INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE “CONSERVING SOILS AND WATER”. – Burgas, Bulgaria 2017. – YEAR I, P.P. 72-76.

2017. Bulgakov V., Kyurchev V., Nadykto V., Kuvachov V., Beloev H., Kangalov P., Mitev G. THE STUDY OF MOVEMENT WIDE SPAN TRACTOR (VEHICLES) WITH KINEMATIC (TURN OF WHEELS) METHOD OF ITS CONTROL // INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL. MECHANIZATION IN AGRICULTURE & CONSERVING OF THE RESOURCES. – Sofia, Bulgaria, 2017. – Issue 5. – Р.188 – 193.

2017. Кувачов В.П. Механіко-технологічні основи використання спеціалі-зованих ширококолійних агрозасобів /В.П. Кувачов // Техніка, енергетика, транспорт АПК. – Вінниця, 2017. – Випуск 2 (97). – С. 161-166.

2017. Кувачов В.П. Дослідження технологічних властивостей спеціалізо-ваного ширококолійного агрозасобу / В.П. Кувачов // Всеукраїнський нау-ково-технічний журнал: Техніка, енергетика, транспорт АПК. – Вінниця, 2017. – Випуск 1 (96). – С. 30-36.

2017. Теорія плоскопаралельного руху удобрювально-посівного машинно-тракторного агрегату / Г.М. Калетнік, В.В. Адамчук, Є.А. Петриченко, В.М. Булгаков, В.П. Кувачов // Техніка, енергетика, транспорт АПК. – Вінниця, 2017. – Випуск 2 (97). – С. 6-18.

2017. Кувачов В.П. Дослідження плавності ходу спеціалізованого широко-колійного агрозасобу // Вісник аграрної науки. – Київ: Державне видавниц-тво «Аграрна наука», 2017. – №4. – С. 46-53.

2017. Булгаков В.М. Теоретичне дослідження стійкості А. Петриченко, В.Т. Надикто, В.П. Кувачов // Вісник аграрної науки, 2017. – №5. – С. 37-44.

2017. Кувачов В.П. Теоретичні основи статичної та динамічної поворотко-сті спеціалізованого ширококолійного агрозасобу // Технічний сервіс агро-промислового, лісового та транспортного комплексів.- Харків, 2017. – №8. – С.210-218.

2017. Кувачов В.П. Дослідження ефективності колійної системи землеробства / В.П. Кувачов // Механізація та електрифікація сільського господарст-ва: загальнодержавний збірник. – Глеваха, 2017. – Вип. 5(104). – С. 94-104.

2017. V. V. Adamchuk , V. M. Bulgakov , I. V. Holovach , V. P. Kuvachov MATHEMATICAL MODELLING OF THE MOVEMENTS OF TRACTOR WORKING TOOLS IN CONTROLLED TRAFFIC FARMING // Agricultural Science and Practice. –2017. –Vol.2. – P. 64-73.

2017 Адамчук В.В. Теоретичне дослідження руху робочих органів ширококолійного агрозасобу / Адамчук В.В., Булгаков В.М., Кувачов В.П.// Віс-ник аграрної науки, 2017. – №10. – С. 44-50.

2017. Кувачев В. Применение статистических методов анализа для адеква-тной интерпретации результатов контроля остаточных знаний соискателей высшего образования на примере парного t-критерия стьюдента / В. Кувачев, Т. Черная // Молодь і ринок. – №2(145). – 2017. – С. 87-91.

2017 Кувачов В.П. Використання статистичних методів аналізу для адеква-тної нтерпретації результатів успішності здобувачів вищої освіти / В.П. Ку-вачов. Т.С. Чорна, Мітков В.Б., Шульга О.В. // Удосконалення освітньо-виховного процесу в вищому навчальному закладі. / Збірник науково-методичних праць ТДАТУ. – Мелітополь, 2017. – Вип. 20. – С.127-133.

2017. Кувачов В.П. Визначення перспективних напрямків вдосконалення робочих органів плоскорізів та їх класифікація /В.П. Кувачов, І.О. Сірий // Техніка, енергетика, транспорт АПК. – Вінниця, 2017. – Випуск 4 (99). – С. 24-28.

2017.Федюк А.Ю. Дослідження котушково-смугового шлангового дощувача / Федюк А.Ю., Кувачов В.П. // Матеріали ІV Всеукраїнської науково-технічної Інтернет-конференції студентів та магістрантів за підсумками наукових до-сліджень 2016 року «проблеми механізації та електрифікації технологічних процесів». – Мелітополь: ТДАТУ, 2017. – Випуск ІV. – С. 29-32.

2017. Корнійчук В.С. Дослідження дискового підгортальника / Корнійчук В.С., Кувачов В.П. // Матеріали ІV Всеукраїнської науково-технічної Інтернет-конференції студентів та магістрантів за підсумками наукових досліджень 2016 року «проблеми механізації та електрифікації технологічних процесів». – Мелітополь: ТДАТУ, 2017. – Випуск ІV. – С. 32-35.

2017. Філоненко О.Р. Потенційні можливості баластування колісного тракто-ра / Філоненко О.Р., Кувачов В.П. // Матеріали ІV Всеукраїнської науково-технічної Інтернет-конференції студентів та магістрантів за підсумками нау-кових досліджень 2016 року «проблеми механізації та електрифікації техноло-гічних процесів». – Мелітополь: ТДАТУ, 2017. – Випуск ІV. – С. 108-112.

2017. Адамчук В.В., Петриченко Є.А., Булгаков В.М., Кувачов В.П., Ігна-тьєв Є.І. Теоретичне обґрунтування стійкого руху нового удобрювально-посівного агрегату // Конструювання, виробництво та експлуатація сільсь-когосподарських машин, 2017, вип. 47,ч.І. – С. 11-31.

2017. Кувачов В.П. Дослідження повороткості спеціалізованих ширококо-лійних агрозасобів // Матеріали Міжнародної науково-практичної конфере-нції ТДАТУ: «Проблеми та перспективи сталого розвитку АПК Півдня України», 2017.

2017. Кувачов В.П. Дослідження поперечних зміщень робочих органів ши-рококолійних агрозасобів для колійної системи землеробства // Збірник на-укових праць XVIІІ Міжнародної наукової конференції, присвяченої 117-річниці від дня народження академіка Петра Мефодійовича Василенка, (м. Кам’янець-Подільський, 16–18 жовтня 2017 року) / Подільський держа-вний аграрно-технічний університет. Кам’янець-Подільський, 2017. – С. 139-141.

2017. Kuvachov V. The study wide span tractor (vehicles) for controlled traffic farming / V. Kuvachov // Mechanization in agriculture & Conserving of the re-sources. – Sofia, Bulgaria, 2017. – Issue 1. – Р.15 – 18.

2017. Мітков В. Б. Методика визначення оцінки рівня екологічної безпеки при роботі сільськогосподарських агрегатів / В. Б. Мітков, В. П. Кувачов // Матеріали конференції VI Всеукраїнського з’їзду екологів, 21-22 вересня 2017 р. – ВНТУ, 2017. – С. 31.

Theory of vibrations of sugar beet leaf harvester front-mounted on universal tractor / Bulgakov V., Adamchuk V., Nozdrovicky L., Ihnatiev Ye. // Acta Technologica Agriculturae. – 2017. – Issue 4. – pp. 96 – 103.

Mathematical model of the movement of a towed machine for cleaning beet tops residues from root crop heads / Adamchuk V.V., Bulgakov V.M., Holovach I.V., Ihnatiev Ye.I. // Agricultural Science and Practice. – 2017. – Vol.4. – С. 3 – 10

Теорія ударної взаємодії бульби картоплі за сепарації вороху / Адамчук В.В., Булгаков В.М., Головач І.В., Смолінський С.В., Ігнатьєв Є.І. // Вісник аграрної науки. – 2017. – №12. – С. 53-57

Теорія відображення бульб картоплі при роботі спірального сепаратора / Булгаков В.М., Адамчук В.В., Головач І.В., Смолінський С.В., Ігнатьєв Є.І. // Вісник аграрної науки. – 2017. – №11. – С. 45-50

Математична модель взаємодії плоского копіра із залишками гички цукрового буряка / Булгаков В.М., Адамчук В.В., Головач І.В., Ігнатьєв Є.І. // Вісник аграрної науки. – 2017. – №6. – С. 48-54

Field experimetal reseach of the combined fertilizing-seeding machine-tractor aggregate / Bulgakov V., Petrychenko I., Ihnatiev Y., Nozdrovicky L, Kroсko V., Findura P., Korenko M., Ivanovs S. // Scientific Proceedings II International Scientific Conference “Conserving Soils and Water”. – Burgas, Bulgaria 2017. – Year I, P.P. 66-71.

Field experimetal reseach of the combined fertilizing-seeding machine-tractor aggregate / Bulgakov V., Petrychenko I., Ihnatiev Y., Nozdrovicky L, Kroсko V., Findura P., Korenko M., Ivanovs S. // Mechanization in agriculture & Conserving of the resources. – Sofia, Bulgaria, 2017. – Issue 5. – pp. 174 – 179.

Mathematical model of interaction of the flexible cleaning blade with root crop head / Bulgakov V., Adamchuk V., Kaletnik H., Holovach I. Ihnatiev Y., Beloev H., Mitev G. // V International scientific Congress “Agricultural machinery”. – Varna. – Issue 19 (205). Vol. 1, 21-24 june 2017. – pp. 75 – 77.

Mathematical model of interaction of the flexible cleaning blade with root crop head / Bulgakov V., Adamchuk V., Kaletnik H., Holovach I. Ihnatiev Y., Beloev H., Mitev G. // Mechanization in agriculture & Conserving of the resources. – Sofia, Bulgaria, 2017. – Issue 4. – pp. 140 – 142.

Theoretical investigation and development of a design of a new haulm topping machine / V. Bulgakov, V. Adamchuk, S. Ivanovs, Y. Ihnatiev // Scientific Proceedings II International Scientific Conference “Conserving Soils and Water”. – Burgas, Bulgaria 2017. – Year I, P.P. 81-83.

Theoretical investigation and development of a design of a new haulm topping machine / V. Bulgakov, V. Adamchuk, S. Ivanovs, Y. Ihnatiev // Mechanization in agriculture & Conserving of the resources. – Sofia, Bulgaria, 2017. – Issue 5. – pp. 180 – 182.

Theoretical simulation of parameters of cleaning sugar beet heads from remnants of leaves by flexible blade / V. Bulgakov, I. Golovach, S. Ivanovs, Y. Ihnatiev // 16th International scientific conference “Engineering for rural development”. Proceedings, Vol.16, May 24-26, 2017. Jelgava. – p.p. 288–295

Theoretical investigation of aggregation of top removal machine frontally mounted on wheeled tractor / V. Bulgakov, V. Adamchuk, S. Ivanovs, Y. Ihnatiev // 16th International scientific conference “Engineering for rural development”. Proceedings, Vol.16, May 24-26, 2017. Jelgava. – p.p. 273–280

Substantiation of production biodiesel and organic biofuels / Kaletnik H., Bulgakov V.,Bandura V., Ihnatiev Ye // V International scientific-technical conference “Agricultural machinery”. – Varna. – Vol. 2, 2017. – pp. 135 – 139.

Theoretical research and development of new design of beet tops harvesting machinery / Ihnatiev Ye. // Mechanization in agriculture & Conserving of the resources. – Sofia, Bulgaria, 2017. – Issue 4. – pp. 137 – 139.

Theoretical research and development of new design of beet tops harvesting machinery / Ihnatiev Ye. // V International scientific Congress “Agricultural machinery”. – Varna. – Issue 19 (205). Vol. 1, 21-24 june 2017. – pp. 19 – 21.

Theoretical research of cleaner pressure on sugar beet root crop / Bulgakov V., Nikolaenko S., Boris M., Ihnatiev Ye. // Mechanization in agriculture & Conserving of the resources. – Sofia, Bulgaria, 2017. – Issue 2. – pp. 57 – 59.

Theoretical research of cleaner pressure on sugar beet root crop / Bulgakov V., Nikolaenko S., Boris M., Ihnatiev Ye. // V International scientific Congress “Agricultural machinery”. – Varna. – Issue 19 (205). Vol. 1, 21-24 june 2017. – pp. 19 – 21.

Mathematical model of complex movement of a material point on a surface of agricultural machine working body / Bulgakov V., Adamchuk V., Nozdrovicky L., Kroсko V., Korenko M., Kyurchev V, Ihnatiev Ye. // Mechanization in agriculture & Conserving of the resources. – Sofia, Bulgaria, 2017. – Issue 1. – pp. 3 – 10.

Mathematical model of complex movement of a material point on a surface of agricultural machine working body / Bulgakov V., Adamchuk V., Nozdrovicky L., Kroсko V., Korenko M., Kyurchev V, Ihnatiev Ye. // V International scientific Congress “Agricultural machinery”. – Varna. – Issue 19 (205). Vol. 1, 21-24 june 2017. – pp. 19 – 21.

Investigation of the influence of the parameters of the experimental spiral potato heap separator on the quality of work / V. Bulgakov, S. Ivanovs, V. Adamchuk, Y. Ihnatiev // Agronomy Research. 2017. Volume 15. No 1. p.p.44–54.

Вдосконалення засобів малої механізації при суцільній обробці ґрунту / Кислий С., Дурман С.М., Ігнатьєв Є.І. // Матеріали ІV Всеукраїнської науково-технічної Інтернет-конференції студентів та магістрантів за підсумками наукових досліджень 2016 року «проблеми механізації та електрифікації технологічних процесів». – Мелітополь: ТДАТУ, 2017. – Випуск ІV. – С. 83-84

Вибір способу збирання гички цукрового буряку в сучасних умовах / Босенко І.С.,Ігнатьєв Є.І. // Матеріали ІV Всеукраїнської науково-технічної Інтернет-конференції студентів та магістрантів за підсумками наукових досліджень 2016 року «проблеми механізації та електрифікації технологічних процесів». – Мелітополь: ТДАТУ, 2017. – Випуск ІV. – С. 101-103

Конструктивно-технологічна схема гичкозбирального агрегату з використанням орно-просапного трактора / Ігнатьєв Є.І. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції ТДАТУ: «Проблеми та перспективи сталого розвитку АПК Півдня України», 2017.

Обгрунтування можливостей нового комбінованого гичкозбирального агрегату / Ігнатьєв Є.І. // Всеукраїнський науково-технічний журнал: Техніка, енергетика, транспорт АПК. Вінниця, 2017, Випуск 1 (96) С. 16-21.

Дослідження агрегатування гичкозбиральної машини з колісним інтегральним просапним трактором тягового класу 3. / Ігнатьєв Є.І. // Збірник тез доповідей ХVІI Міжнародної конференції науково-педагогічних працівників, наукових співробітників та аспірантів «Проблеми та перспективи розвитку технічних та біоенергетичних систем природокористування: конструювання та дизайн». – К., 2017. – С. 37 – 38.

Теорія взаємодії плоского копіра із залишками гички цукрового буряка / Адамчук В.В., Булгаков В.М., Головач І.В., Ігнатьєв Є.І. // Механізація та електрифікація сільського господарства: загальнодержавний збірник. ННЦ “ІМЕСГ” УААН. – Глеваха, 2017. – Вип.5 (104). – С. 82-90

Теоретичне дослідження параметрів комбінованого гичкозбирального агрегату / Булгаков В. М.Адамчук В. В. // Вісник аграрної науки. – 2017. – №3. – С. 47-53

Теорія вертикальних коливань фронтально навішеної гичкозбиральної машини / Булгаков В. М.Адамчук В. В. // Вісник аграрної науки. – 2017. – №2. – С. 36-42

Основы расчета и проектирования ручных рабочих органов с использованием методов антропологии, эргономики и биомеханики / Кушнарьов А.С., Игнатьев Е.И., Кушнарьов А.С., Утенков Г.Л. // VI Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы сельского хозяйства горных территорий», 8-11 июня 2017 г. Россия, г. Горно-Алтайск.

К экологически допустимому буксованию колес тракторов / Кушнарьов А.С., Игнатьев Е.И., Утенков Г.Л. // Международная научно-техническая конференция:«Научно-техническое обеспечение АПК Сибири» . 7-9 июня 2017 г., Россия, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Краснообск

Теоретичне обґрунтування типажу колісних сільськогосподарських тракторів для України Вісник аграрної науки, 2017, №1 (січень) – С. 43-47 Кюрчев В.М. Адамчук В.В., Булгаков В.М., Надикто В.Т.

Мітін В.М. Результати дослідження картоплесаджалки для посіву цибулі-ріпки /В.М. Мітін. А.М.Аюбов Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь, 2017. – Вип. 17, т. 3.

Перспективи тракторної енергетики та машинобудування в Україні Техніка і технології АПК, 2017, №4 Надикто В .Т.

Науково-практичні аспекти оранки Техніка і технології АПК, 2017, №5 Надикто В .Т.

Теоретичне дослідження стійкості руху комбінованого машинно-тракторного агрегату Вісник аграрної науки, 2017, №5 Надикто В .Т. Булгаков В.М., Адамчук В.В., Петриченко Є.А., Кувачов В.П.

Theoretical study to determine the standard size ran-ge of agricultural tractors Mechanization in agriculture & conserving of the resources, 2017, Issue 3 Надикто В .Т. Bulgakov V., Kуurchev V. Beloev H.

Investigation of the draft-and-power, and agro technical indicators of the work of a ploughing aggregate, created according to the scheme “push-pull” Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 2017, Vol. 62(1).- pp. 136-140 (Poznan, Poland) Надикто В .Т. Ivanovs S., Kistechok O.

Study of a push-pull plough combination Journal of Agriculture and Environment, 2017, Volume 1, Number 1.- pp. 4-8 (Melitopol, TSATU) Надикто В .Т. Kуurchev V., Beloev H., Kistechok O.

Theoretical study to determine the standard size range of agricultural tractors Mechanization in agriculture & Conserving of the resources. – Sofia, Bulgaria, 2017. – Issue 3. – pp. 92 – 94. Надикто В .Т. Bulgakov V., Kyurchev V., Beloev H., Kangalov P., Mitev G.

The study of movement wide span tractor (vehicles) with kinematic (turn of wheels) method of its control Mechanization in agriculture & Conserving of the resources. – Sofia, Bulgaria, 2017. – Issue 5. – pp. 188 – 192. Надикто В .Т. Bulgakov V., Kyurchev V., Kuvachov V., Beloev H., Kangalov P., Mitev G.

Theoretical research into the stability of motion of the ploughing tractor-implement unit operating on the ‘push-pull’ principle Agronomy Research, 2017, Volume 15(4), pp. 1517-1529 Надикто В .Т. V. Bulgakov, V. Adamchuk, O. Kistechok J. Olt

Основи наукових досліджень (підручник) Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2017.  268 с. Надикто В .Т.

Теоретичне обґрунтування типажу колісних сільськогосподарських тракторів для України Вісник аграрної науки, 2017, №1. ‒ С.43-47. Надикто В .Т. Адамчук В.В., Булгаков В.М., Кюрчев В.М.

Оранка: міфи та реалії Бізнес сьогодні, 2017, №3 Надикто В .Т. Горда О.

Theoretical consideration of the controllability indicator of machine-tractor movement (S) Acta technologica agticulturae, 2017, №1. ‒ Р.11-18 Надикто В .Т. Bulgakov V., Adamchuk V., Kуurchev V., Nozdrovicky L.

Research into effect of ultrasonic, electromagnetic and mechanical treatment of blended biodiesel fuel on viscosity (S) Eastern European Journal of Enterprise Technologies, 2017. – Vol.2, №1(86). Р.34-41 Надикто В .Т. Kushlyk, R., Nazarenko, I., Kushlyk, R.

Кравчук В. І., Сербій Є.К. Аналіз пошукових Інтернет-запитів з моніторингу сільськогосподарських машин і обладнання / Техніка і технології АПК, 2017, №9. – с. 9-11

Кувачов В.П. Використання статистичних методів аналізу для адекватної інтерпретації результатів успішності здобувачів вищої освіти/ В.П. Кувачов., Т.С.Чорна, В.Б. Мітков, О.В. Шульга // Удосконалення освітньо-виховного процесу в вищому навчальному закладі. -Мелітополь, 2017. Вип. 20: До 85 річчя ТДАТУ.– С.127-132.