У сучасних умовах розвитку економічної системи України підвищуються вимоги, щодо високого рівня підготовки фахівців у вищих навчальних закладах, який би відповідав запитам роботодавців та забезпечував конкурентоспроможність випускників на ринку праці. Одним з напрямів, який цьому активно сприяє є впровадження в навчальний процес системи поетапної практичної підготовки майбутніх фахівців в ТДАТУ.

Згідно з робочим планом спеціальності 071 «Облік і оподаткування» студенти ОС «Магістр» першого року навчання, протягом 3-х тижнів проходили виробничу практику «Організація обліку. Облік і звітність в оподаткуванні».

По завершенню практики, 5 і 6 липня 2018 року на кафедрі обліку і оподаткування відбувся захист магістрами звітів з виробничої практики. Обговорювання результатів проходило в дискусійній формі, оскільки студенти проходили практичну підготовку на різних за формами господарювання підприємствах і в бюджетних установах різних напрямків діяльності, зокрема: Мелітопольська ОДПІ ДФС ГУ в Запорізькій області, Управління агропромислового розвитку в Мелітопольському районі і Приазовському районі, сільськогосподарські, торговельні підприємства, Мелітопольський елеватор, ТОВ КФ «Фантазія» тощо.

Під час захисту звітів обговорювались питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві та яку форму обліку воно використовує, чи наявні на підприємстві Положення про облікову політику та графік документообігу. Також розглядалися особливості організації обліку за різними ланками господарювання, зокрема: облік основних засобів, запасів, оплати праці, складання фінансової звітності. Окремо досліджувались особливості оподаткування підприємств, які податки сплачують підприємства, яким чином вони звітують перед контролюючими органами.

У підсумку, було наголошено на тому, що матеріали виробничої практики в подальшому можуть бути використані магістрами під час написання наукових робіт і магістерських дипломних робіт.

Кафедра обліку і оподаткування